Week 19: 8-14 mei 2022

9 mei 2021: Zondag Jubilate

Regio: Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda

 

Kerkelijk jaar - Jubilate

 
1. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menslijk in ons midden, dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven, dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen, met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn.
(LB 275, H. Oosterhuis)
 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel – 3e bede van het Onze Vader - Looft de Heer, al zijn heerscharen; gij dienaren die zijn wil volbrengt. (Psalm 103:21)
 
Vierde zondag van Pasen – Jubilate – Juicht -Juicht voor God, gij ganse aarde, zingt de eer van zijn Naam, verheerlijkt Hem met een lofzang. (Psalm 66)
 
Zondagsgebed:
Laat uw volk, o God, door U vernieuwd en verjongd, U altijd verhogen
en geef dat wij, door U verheven tot kinderen van U,
met hoop en blijdschap uw toekomst tegemoet gaan.
O God, een wereld is voor ons open gegaan, een wereld
met al zijn schaduw en schemer gezet in de zon van uw heil;
zend ons die wereld in, o God, als opgewekte mensen,
met nieuwe ogen en nieuwe oren. (ds. W.R. v.d. Zee)
 
Een verhaal voor zondag Jubilate
Moeder Ursula, mijn onderwijzeres in de 5e klas van de nonnenschool, had me om een boodschap gestuurd. Ik nam de langst mogelijke route, door alle gangen, via de crypte van de kapel de trap op naar het kerkportaal. Daar hoorde ik tot mijn verbazing een onbekende mannenstem die in het latijn de hoogmis zong.
Het Gregoriaanse gezang kwam er zo krachtig uit dat ik in verwondering stil bleef staan. Het altaar en de kerkbanken waren leeg, maar de bariton vulde de hele ruimte. Ik liep onder de galerij door en beklom de smalle wenteltrap die naar de klokkentoren leidde, heel voorzichtig om de treden niet te laten kraken. Bij het bankje van het orgel, tegenover het altaar, stond een haveloze man met gesloten ogen uit volle borst de hoogmis te zingen. Hij droeg een dikke zwarte jas die zo lang was dat hij bijna een soutane leek. Een wollen muts hield hij in zijn gevouwen handen. Aan het einde van het gezang opende hij zijn ogen, alsof hij de laatste tonen wilde zien opstijgen. De vloer kraakte even onder mijn voeten, en betrapt draaide de man zich om.
'Bent U misschien de nieuwe priester?' vroeg ik hem. 'Nee' zei hij. 'Ik wou alleen wat voor God zingen, als die er nog is.' Hij liep naar de trap en ik zag dat hij rooddoorlopen ogen had en een stoppelbaard. 'Er gebeuren zulke vreselijke dingen op aarde,' zei hij toen hij langs me liep. 'Ik wou Hem gewoon even opbeuren'. Hij stond stil en draaide zich naar me om. 'Alles is net zoals het was', zei hij, 'ik heb niets aangeraakt'.
Toen hij weg was bedacht ik dat hij het daarmee bij het verkeerde eind had; het was toch anders...(Jera Osborne, met dank aan ds. P.van Dijk)
 

Taizé-lied: Jubilate Deo


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 19 - Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda

Voorbeden: Week 19

Kinderen die touwtje springen in Zd.Soedan (foto WCC Genève)
Dank voor:
•Degenen die werken aan vrede voor het Soedanese volk.
•De vluchtelingen die naar huis kunnen terugkeren.
•Internationale hulporganisaties en allen die zorgdragen voor vluchtelingen.
•Vredestichters die werken aan het vinden van oplossingen voor de divisies van Soedan.
•Degenen die streven naar het einde van de burgeroorlog in Uganda.
•De inzet van de Oegandese regering om de aids-epidemie onder controle te krijgen.
 
Bid voor:
•Een einde aan de bombardementen op onschuldige burgers door de Soedanese regering.
•Een rechtvaardige oplossing voor de conflicten tussen Soedan en Zuid-Soedan.
•De verdeeldheid tussen etnische en religieuze groepen door burgeroorlogen en geweld.
•Vluchtelingen in en in de buurt van Darfur.
•Groepen als de Bantoes, Meloet en Adariyal die ontheemd zijn en verdreven uit hun dorpen door olie-onderzoek in hun gebied.
•Een einde aan de corruptie in openbare ambten, zodat overheden beter hun volk kunnen dienen en de publieke middelen ten goede zullen komen aan allen en niet aan enkelen.
•Mensen die lijden aan HIV en AIDS, met name kinderen die wees zijn geworden door de ziekte.
•Oeganda en zijn buren om een einde aan het geweld van de LRA en dat zij mogen komen tot een open partnerschap en duurzame vrede.
 

Wereldwijd verbonden: Week 19

Sinds op 15 december van 2013 gevechten uitbraken in Juba heeft het geweld zich met zorgwekkende snelheid door Zuid-Soedan verspreid.
Soedan - Zuid-Soedan en Oeganda
 
O God, onze Schepper en Verlosser, red het volk
van Soedan; geef hen die honger hebben te eten;
geef hen die lijden kracht om te dragen en
geef aan allen vrede en een veilig huis. 
(Christenvrouw uit Soedan)
 
Vergeten oorlog in Soedan
In Soedan was het de afgelopen vijftig jaar vrijwel voortdurend oorlog. Het zuidelijke deel van Soedan, voornamelijk bewoond door christenen en aanhangers van traditionele Afrikaanse religies, wilde zich afscheiden van het noordelijke deel, voornamelijk bewoond door meer Arabisch georiënteerde moslims. Het noorden had het zuiden jarenlang onderdrukt en uitgebuit. Dit vooral omdat de grootste olievoorraden zich in het zuiden bevinden. Honderdduizenden vonden de dood in de strijd. Sinds enkele jaren is er een breekbaar bestand. De bevolking van Soedan bestaat uit veel etnische groepen met een duidelijk verschil tussen het Arabische noorden en het zuiden, dat cultureel bij Oost-Afrika thuishoort. Binnen- en buitenlandse rampen, zoals een vloedgolf van vluchtelingen uit buurstaten, hongersnood en burgeroorlog, maakten Soedan tot een armoedzaaier. Christenen worden in dit land al sinds jaar en dag gediscrimineerd. Sinds er een fundamentalistische groep aan de macht kwam, is de onderdrukking uitgelopen op een regelrechte volkerenmoord. Een strijdmacht van Soedanezen, Iraniërs, Irakezen en Palestijnen hebben de Noeba-bergen “etnisch” gezuiverd.
 
Vergeten oorlog in Soedan (foto RvK)
Crisis in Zuid-Soedan:
Zuid-Soedan is 's werelds nieuwste land en ook één van de armste landen ter wereld. In december 2013 braken er gevechten uit tussen overheidsmachten en rebellerende groeperingen. Een jaar na het begin van het conflict zijn bijna 2 miljoen mensen ontheemd geraakt: ze hebben dringend voedsel, medische hulp en veiligheid nodig. Baby’s van vijf maanden die sinds hun geboorte nauwelijks zijn aangekomen. Mensen die waterlelies, plantenwortels en gras eten om te overleven. Dit is de werkelijkheid van de crisis in Zuid-Soedan. Stichting Vluchteling startte op 3 juli 2014 een campagne om de Zuid-Soedanezen te helpen. (Bron: Stichting Vluchteling, 3-7-2014)
Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag werd in 2015 in Utrecht een conferentie gehouden over het creëren van veilige routes (Safe Passages) voor vluchtelingen.
In een verklaring riep ds. Arjan Plaisier op om vluchtelingen als onze naaste te zien: “wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid door wereldwijd niet weg te kijken, maar hulp te bieden, ook aan gebieden als Zuid-Soedan.”
Ook Oeganda, dat lange tijd bekend stond als de “Parel van Afrika” heeft de laatste jaren veel moeten doorstaan en werd vooral zwaar getroffen door de ziekte aids. Veel wordt hierbij gevraagd van de kerken, zowel bij de opvang van aidspatiënten als bij voorlichting en preventie. In 1964 verenigden de Rooms Katholieke Kerk en de Presbyteriaanse Kerk van Oeganda zich in de Christelijke Kerkenraad. Gedenken wij met woorden van een gebed uit Oeganda, in hun zorg om de uitbreiding van aids en/of een uitzendings- en zegengebed uit Oeganda:
 
God, geef ons vrede, die op gerechtigheid en vrijheid berust.
Help uw kerk werktuig van verzoening te zijn,
en zegen allen die vrede stichten.
(Soedanese Christenraad)
 

O Lord, hear my prayer, O Heer, hoor mijn gebed...


Oeganda (foto ZWO)

ehoed ons, o Heer voor paniek als de crisis in ons leven toeslaat.
Help ons te begrijpen, dat U ons niet altijd voor problemen,
ziekte en pijn kunt behoeden, maar wek in ons het vertrouwen,
dat U altijd bij ons wilt zijn, in alle ziekte en pijn.


Ga heen in de wereld in vrede, ziende op Jezus,
door onze overtredingen verwond,
maar in glorie verrezen uit de dood.
Draag uit in jullie levens de liefde, vreugde en vrede,
die Hem en zijn volgelingen kenmerkten.
Zo moge de zegen van God, Vader, Zoon en Heilige Geest
zijn met jullie allen. 

Een vrouw in haar winkel in een vissersdorp aan het Victoriameer in Oeganda. (foto: WCC)

 

Zuid-Soedan, 's werelds nieuwste land, is ook een van de armste landen ter wereld. In december 2013 braken er gevechten uit tussen overheidsmachten en rebellerende groeperingen. Éen jaar na het begin van het conflict zijn bijna 2 miljoen mensen ontheemd geraakt: ze hebben dringend voedsel, medische hulp en veiligheid nodig. Baby’s van vijf maanden die sinds hun geboorte nauwelijks zijn aangekomen. Mensen die waterlelies, plantenwortels en gras eten om te overleven. Dit is de werkelijkheid van de crisis in Zuid-Soedan. Stichting Vluchteling start vandaag een campagne om de Zuid-Soedanezen te helpen. (Stichting Vluchteling, 3-7-2014) Vluchtelingenhulp giro: 999. - woensdag 2 september 2015: De Protestantse Kerk in Nederland laat in een verklaring weten geschokt te zijn over de vele bootvluchtelingen die hun leven verloren in hun poging Europa te bereiken. Ds. Arjan Plaisier roept erin op om vluchtelingen als onze naaste te zien. “Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet te vergeefs aan te laten kloppen op onze deur.”

Schubert: Impromptu, Piano recital door Olga Jegunova

Morgengebed

Onze Helper is de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
Dank zij U, o Heer, voor bewaring in de nacht, voor eten en drinken, voor gezondheid en kracht.
Zegen ons Heer, op deze dag.
Zegen ons eten, zegen ons samenzijn. Zegen ook het werk van onze handen.
Ontferm U over ons en wees ons genadig.
Ontferm U over onze kinderen en hun gezinnen.
Heer, ontferm U over deze wereld en al uw mensenkinderen.
En schenk ons het morgenrood van uw genade.
leer ons te prijzen al uw grote daden.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen;
o God, bescherm ons in ons onvermogen.
Voor alle zegeningen, Heer, geteld en ongeteld,
geweten en vergeten,
zij U de dank en de eer.
Heer, in uw handen bevelen wij ons leven en onze geest.
Amen.

Middaggebed

Heer, alles wacht op U vol hoop. Alle levenden vragen U om voedsel.
Keert Gij U af, zij worden angstig, neemt Ge hun adem weg, zij sterven en vallen terug in het stof.
Maar zendt Gij uw Geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. (Psalm 104)
Zegen deze maaltijd, Heer en gedenk ons in uw liefde.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Avondgebed

Blijf bij ons Heer, want het wordt avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij heel uw kerk.
Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons als over ons komt de nacht van beproeving en angst;
de nacht van twijfel en aanvechting;
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.
En leid ons van de dood naar het leven,
van onwaarheid naar waarheid.
Leid ons van vertwijfeling naar hoop, van angst naar vertrouwen.
Leid ons van haat naar liefde, van oorlog naar vrede.
Vrede vervulle ons hart, onze wereld, het heelal.
Amen.
Onze Vader, die in de hemel zijt.....