Week 2: 7-13 januari 2024

7 januari: Epifanie

Regio: Bahrein, Iran, Irak, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Jemen.

 

Kerkelijk jaar - 1e Zondag na Kerst


Aanbidding van de herders...
Onze Vader, die in de hemel zijt -  Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit!' (Johannes 20 : 21)

 
1e zondag na Kerst  - Terwijl een diepe stilte alles omgaf en de nacht halverwege was gekomen, kwam zijn alvermogend woord van zijn koningstroon in de hemel (Wijsheid 18)
 
Gebed bij deze zondag:
O God, wil ons zo aanspreken dat wij als mensen
van uw welbehagen bij licht en bij donker
uw glorie bezingen, uw vrede behartigen;
dan klinkt op uw aarde de Naam van uw Zoon
als een woord dat weer hoop geeft.
U die ons hart verheugt, wees dicht bij ons
en laat het licht van wat wij samen vieren
ons bijblijven in de vale dagen die komen,
zodat we de lofzang gaande houden en
elkaar weten op te beuren.
(ds. W.R. van der Zee)
 
1 januari - dag van de besnijdenis en naamgeving -
 
In de naam van Jezus zullen alle knieën zich buigen en alle tongen belijden:
Jezus Christus is de Heer, tot eer van God de Vader! (Filippenzen 2)
 
Op de 8e dag na zijn geboorte, op het breekpunt van het westerse en oosters-orthodoxe kerstfeest, ontving Jezus zijn naam (Lucas 2:21), wat betekent: God redt!
 
Gebed bij Nieuwjaarsdag:
O God, de naam van uw kind Jezus is het woord
voor uw wil met ons: bevrijding van mensen;
help allen die zich naar Hem noemen, te leven uit
hun nieuwe vrijheid en op te staan tegen alles
wat ons tot slaven wil maken.
God van ons hart, uw naam hebt Gij ons genoemd,
Uw glorie hebt Gij ons getoond in Jezus het kind
van uw liefde; laat al die oude woorden opnieuw
gaan spreken, laat uw bekende naam opnieuw
gaan stralen door ons die vernoemd zijn naar
de mens van uw hart, maar die telkens weer
U in het licht staan. (ds. W.R. van der Zee)
 
Omdat Hij niet ver wou zijn -
Refrein: Midden onder u staat Hij die gij niet kent. (2x)
1. Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn heeft Hij willen wonen. Refrein...
2. Overal nabij is Hij, menslijk allerwegen.
Maar geen mens herkent Hem, Hij wordt gewoon verzwegen. Refrein...
3. God van God en licht van licht aller dingen hoeder
heeft een menselijk gezicht aller mensen broeder. Refrein...
4. Wilt daarom elkander doen alle goeds geduldig.
Weest elkaar om zijnentwil niets dan liefde schuldig. Refrein...
5. Weest verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden
is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. Refrein..
(H. Oosterhuis, LB 528)
 
Het Kind van de mensheid...
Daarom heb ik jullie gezegd: "Heb goede moed..."
Toen de Gezegende dit gezegd had, groette Hij hen allen en zei: "Vrede met jullie.
Neem mijn vrede tot jullie en pas op dat niemand jullie misleidt door te zeggen:
"Zie hier" of "zie daar", want het Kind van de mensheid zit in jullie. Volg hem.
Degenen die hem zoeken zullen hem vinden".
(Evangelie van Maria 8:11-21)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 2: Bahrein, Iran, Irak, Koeweit, Oman, Qatar, Saoedi Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Jemen.

 

Voorbeden: Week 2

Schoolkind in Jemen Foto: Golfstaten steunen oppositie Syrië. (Trouw, 29-12-2014)
Dank voor:
•Christenen die hun geloof willen belijden in landen waar ze een kleine minderheid vormen en in huiskerken samenkomen en degenen die hen verbinden met christenen wereldwijd.
•Moslims die voldoen aan de idealen van hun geloof en pleiten voor verdraagzaamheid en vrede.
•Degenen die werken voor democratie en mensenrechten.
•De sierlijke architectuur van minaretten en voor het behoud van de kunst van deze oude culturen.
Bid voor:
•Vreedzame relaties tussen de verschillende stammen, godsdiensten en etnische groepen.
•Degenen die afkomstig zijn uit andere landen om te werken, gescheiden van hun families.
•Schoon water voor hen die leven in de woestijn.
•Vrouwen, die veel minder mogelijkheden hebben voor onderwijs en werkgelegenheid dan mannen.
•Hen die vervolgd worden om hun geloof.
•Heling van gewonde lichamen en verpletterde geesten als gevolg van conflicten en strijd.
•Moslims die de bedevaart naar Mekka maken, dat ze veilig mogen zijn tijdens hun toewijding.
•De rouwenden, de families die uit elkaar zijn gerukt, voor de wederopbouw van de huizen die zijn vernield en van de bedrijven die niet meer functioneren.

•Een einde aan het terrorisme, wetteloosheid en onderdrukking door de staat.
 
 

Wereldwijd verbonden: Week 2

Iraakse christenen begraven hun doden na gijzelingsdrama. (Trouw 2 nov.2010)
 
De zes Arabische landen van de Golf Samenwerkingsraad (GCC) besloten eind december 2014 de Nationale Coalitie van de Syrische oppositie te erkennen als rechtmatig vertegenwoordiger van het Syrische volk. Dit werd door het hoofd van de GCC, Abdullatif al-Zayani, gezegd. De GCC bestaat uit Bahrein, Koeweit, Oman, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De toen net opgerichte Nationale Coalitie van de Krachten van de Syrische Revolutie en Oppositie kreeg met het besluit van de GCC diplomatieke steun in de rug. (Trouw, 29 dec. 2014)

Op 24 mei 2014 kwam de prominente mensenrechtenactivist Nabeel Rajab uit Bahrein vrij. Hij kreeg in 2012 twee jaar gevangenisstraf nadat hij aan demonstraties voor democratie had deelgenomen. Amnesty beschouwde hem als gewetensgevangene, die alleen maar vastzat omdat hij gebruikmaakte van zijn recht op vrije meningsuiting. We zijn verheugd dat hij nu vrij is. Rajab bedankte ons: 'Ik zal jullie hulp nooit vergeten. Jullie steun maakte me sterker en liet de wereld zien dat ik niet alleen was.' (Bron: Amnesty International)
 
Saoedi-Arabië met Mekka en Medina als geloofscentrum van de Islam wordt gekenmerkt door fundamentalisme. Een kerk zal men er tevergeefs zoeken.
Een Saoedische vrouw, Ensaf Haider, vertelt: 'Mijn man richtte een website op. Hij wilde zijn mening delen en gebruikmaken van zijn recht op vrije meningsuiting. In Saoedi-Arabië is dat een misdrijf.' Haar man Raif Badawi kreeg op 9 januari 2015 vijftig stokslagen. Elke vrijdag kan hij er weer vijftig krijgen. Raif werd veroordeeld tot tien jaar cel, 191 duizend euro boete en duizend stokslagen. Als hij vrijkomt mag hij tien jaar lang niet reizen en mag hij geen journalistiek meer bedrijven. En toch heeft hij niets misdaan, behalve voor zijn mening uitkomen. Raif Badawi is medeoprichter van een populaire website waar Saoediërs kunnen discussiëren, bijvoorbeeld over godsdienst. Daar zijn de autoriteiten niet van gediend. Zijn vrouw Ensaf heeft Amnesty gevraagd actie te blijven voeren tot Raif weer vrij is. Elke vrijdag staan mensen van Amnesty voor de Saoedische Ambassade om Raifs vrijlating te vragen.(Bron:Amnesty)
Begin januari 2016 werden in Saudi-Arabië 47 mensen geëxecuteerd die waren veroordeeld wegens terrorisme. Onder hen was de sjiitische geestelijke Nimr Baqr al-Nimr, aldus het Saudische Ministerie van Binnenlandse Zaken.
In 2015 werden 157 mensen ter dood gebracht. Dat was het hoogste aantal sinds 1995. In 2014 werden 90 mannen onthoofd. Niemand van hen werd echter veroordeeld voor terrorisme. 
Saudi-Arabië is na China en Iran het land dat de meeste doodvonnissen uitvoert. Veel mensen worden ter dood veroordeeld voor niet-dodelijke misdaden.
De EU roept de Saudische autoriteiten op te werken aan verzoening tussen de verschillende bevolkingsgroepen en heeft alle partijen in het land tot terughoudendheid en verantwoordelijkheid gemaand. (Bron:Trouw, 2-1-16)
 
Kerken, hoe klein ook, zijn wel te vinden in Iran en Irak. Voortdurend hebben ze te bewijzen dat ze geen handlangers zijn van het imperialistische christelijke westen, zeker tijdens en na de Golfoorlog. Iran, het oude Perzië, werd meer dan 3000 jaar geleden gesticht door de Arische volken, waarvan ook de naam van het land is afgeleid. Vanaf de 16e eeuw, werd Iran geregeerd door een sjah, of koning. In 1978 werd de monarchie omvergeworpen. Een islamitische theocratische republiek werd opgericht, waarin de politieke autoriteit berustte bij religieuze geleerden. Het regime heeft conservatieve en hervormingsgezinde stromingen. De sjiitische islam is de officiële godsdienst van Iran sinds de 16e eeuw, en sjiieten vormen 89 procent van de bevolking; 9 procent zijn soennieten.
Christenen vormen minder dan 1 procent van de bevolking, de kerk heeft een lange geschiedenis in Iran. De Assyrische Kerk van het Oosten werd uitgebreid naar Perzië en daarbuiten van de 5e tot de 7e eeuw. Historisch gezien werd deze kleine kerk de kerk van Perzië genoemd. Een kleine gemeenschap bestaat nog steeds in Iran. De grootste christelijke groep is de Armeense Apostolische Kerk, onder jurisdictie van de Heilige Stoel van Cilicië. Tijdens de 19e eeuw werden de Katholieke (zowel Latijnse- als Oosterse riten), de Anglicaanse en Protestantse kerken opgericht in Iran. Er is ook een Pinksterkerk: The Assembly of God.
Na de islamitische revolutie in 1978 werden de meeste nieuw opgerichte kerkelijke eigendommen in beslag genomen en onderwijsinstellingen werden beperkt tot christelijk onderwijs onder christenen. Tijdens de jaren 1980 werd de Bijbel uit de samenleving verbannen en veel nieuw gevormde protestantse en evangelische kerken door de overheid stilgelegd. In de afgelopen jaren is het voor religieuze minderheden door allerlei voorwaarden steeds moeilijker geworden.'(Bron: WCC, Genève)
 
Sinds de val van het regime van Saddam Hoessein is de kerk in Irak weer gaan groeien. Gedenken wij met woorden uit een Litanie voor Irak:
Om duurzame vrede in dit oude land, bidden wij U, o Heer.
Om wijsheid en meegevoel voor allen die macht hebben,
bidden wij U, o Heer.
Om troost voor families, van elkaar gescheiden en beroofd,
bidden wij U, o Heer.
Om vrijlating van gevangenen,
bidden wij U, o Heer.
Om bestendige trouw van de oude kerken in dit land,
bidden wij U, o Heer.
Om geestelijke vasthoudendheid voor kleine christelijke groepen,
bidden wij U, o Heer.
Om wederkerige openheid en ondersteuning van de verschillende
christelijke tradities, bidden wij U, o Heer.

En wij bidden voor de Iraakse christenen, die zwaar worden beproefd
omwille van hun geloofsovertuiging; en om vrijheid van godsdienst
in Saoedi-Arabië en voor allen die het voor hen opnemen en
hen ondersteunen met gebed en concrete hulp.
 
 
 

Gebed voor Mosul - Irak, (PKN)

Gebed voor Mosul - Irak, (PKN)
 
Heer van de volken,

We willen bidden voor Mosul. Ooit een stad van vrede in het midden van Nineve, plek in Irak waar christenen zich altijd thuis hebben gevoeld. Nu een stad waar christenen verdreven zijn, en de moslims die er bleven moesten leven onder het schrikbewind van ISIS. Zo veel lijden Heer. Help ons mensen toch om oplossingen te vinden en om vrede te stichten. Wij heffen onze ogen op naar U Heer, tot wie zullen wij anders gaan? Geef ons wegen om naast de slachtoffers te gaan staan. Om samen met hen te bouwen aan toekomst in plaats van geweld. (.....)

(Feije Duim, 20-10-2016)
 
 
 
De Iraans-Amerikaanse voorganger Saeed Abedini werd op zaterdag 16 januari 2016 samen met nog drie Amerikanen vrijgelaten uit de Iraanse gevangenis. De vrijlating was onderdeel van een gevangenenruil tussen de VS en Iran om het historische atoomakkoord tussen beide landen te bekrachtigen. Saeed werd in 2012 gearresteerd omdat hij in het verleden betrokken is geweest bij het stichten van huiskerken. In 2013 werd hij veroordeeld tot acht jaar celstraf voor het ‘bedreigen van de nationale veiligheid’. In de gevangenis werd hij meermalen zwaar mishandeld en met de dood bedreigd. Jubilee Campaign begon in 2013 een petitiecampagne voor zijn vrijlating, wat resulteerde in meer dan 20.000 handtekeningen. Deze werden overhandigd aan de Iraanse ambassadeur in Den Haag. (Bron: Jubilee Campaign)
 

 
De Eeuwige zegene ons met hoop,
de Eeuwige beware ons bij liefde en trouw,
de Eeuwige geve ons vrolijkheid, vrijheid en vrede.
(ds. Karin van den Broeke, PKN)
 

 

De legende van Christophorus

Christophorus
 
Zijn naam was Reprobus, wat verworpene betekent. Reprobus wilde de hoogste koning van de wereld dienen en dat lukte maar niet. Toen hij bij een doorwaadbare plaats aan een brede rivier woonde, was het zijn taak om mensen naar de overkant te dragen. Op een nacht toen hij al op hoge leeftijd was werd hij wakker van een kinderstem. Midden in de nacht bracht hij een kind naar de overzijde van de woest kolkende rivier. De oude man was erg moe, maar steeds als hij de kleine hand van het kind op zijn hoofd voelde, kreeg hij kracht om het vol te houden. Aan de overkant gekomen zei het kind: Voortaan heet jij Christophorus, want je hebt de Christus gedragen.
 
 
 
Vervolgde christenen in Irak gedenken hun doden.