Week 14: 2-8 april 2023

2 april: Zondag Palmarum

2-8 april: Stille week (zie aldaar)

Regio: Brunei, Maleisië en Singapore


 

Kerkelijk jaar - Palmarum / Palmzondag

Intocht van Jezus in Jeruzalem, (Russische Ikoon)
Aan het begin van de Stille Week staat ‘de dag der palmen’: de vreugdevolle intocht van Jezus in Jeruzalem.
 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem,
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw Naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem.
 
(LB 556, W. Barnard)
 
Zondag Palmarum – Palmzondag – 6e zondag van de 40 dagen -
Aan het begin van de Stille Week staat 'de dag der palmen',
de vreugedevolle intocht in Jeruzalem.
Hosanna, de Zoon van David,
Gezegend die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoogste hemelen. (Mattheus 21)
 
Zondagsgebed:
Als een mens onder de mensen, bereid tot het uiterste te gaan,
tot zelfs een vernederende dood, werd uw grote Zoon, God,
een bezielend voorbeeld van wat dienstbaarheid betekent.
Geef ons de bereidheid deel te nemen aan zijn dienst,
dan zal zijn opstanding uit de dood onze eigen vreugde worden.
Uw sprekend evenbeeld, God, die mensen eindeloos liefhad,
eerst werd Hij de hemel in geprezen en toen tot op de bodem afgebroken,
maar niets kon Hem weerhouden de koninklijke weg te gaan;
help ons rechtop te blijven staan en tot het einde overeind te houden
dat Hij de mens van U is die onze wereld heeft veranderd.
(Ds. W.R. van der Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 14 - Brunei, Maleisië en Singapore

Voorbeden: Week 14

Inheemse Vrouwenconferentie in Maleisië

Dank voor:
•De verbazingwekkende diversiteit van het leven. Nergens anders worden zoveel planten en dieren aangetroffen als in deze landen.
•De groeiende economie en meer kansen voor de werkgelegenheid.
•De religieuze en culturele diversiteit en de vele tradities in Singapore, waar mensen samen het lichaam van Christus vormen.
Bid voor:
•Religieuze groepen die onderdrukt worden, ondanks officiële vrijheid van godsdienst.
•Chinese inwoners van Brunei, die het burgerschap wordt geweigerd en die worden gediscrimineerd.
•De armen van Brunei, dat zij toegang krijgen tot de nodige middelen om in hun levensonderhoud te voorzien.
•Vrede tussen de vele etnische groepen binnen deze landen.
•De bescherming en bevordering van de vrijheid van godsdienst.
•Politieke hervormingen en democratisering in Maleisië.
•Het respectvol gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame praktijken.
•Vrouwen, die in sommige van deze landen worden behandeld als tweederangs burgers.

Wereldwijd gedenken: Week 14


Markt in Brunei

Brunei, Maleisië en Singapore

Heer, wij bidden voor de aarde, uw schepping,
waar kinderen de straat op worden gestuurd
en moeten vechten om te overleven.
Waar meer geld wordt gebruikt voor wapens en
vernietiging dan voor de bestrijding van ziekte en honger.
Waar het verwerven van materiële zaken
een obsessie is geworden en de waarde van
een mens wordt gemeten naar zijn bezit.
Waar de lucht, bomen en zeeën worden
aangetast en kortzichtige gulzigheid
ons milieu bedreigt. Kom Heilige Geest,
vernieuw de hele schepping.(Uit Maleisië)

Het Sultanaat Brunei is een traditionele islamitische monarchie. In deze kleine staat – in het noordwesten van Borneo – is van democratie geen sprake. De onvrijheid is groot en er heerst een strenge censuur. In Maleisië was tot voor kort een groot deel van het land bedekt met oerwoud, waarin inheemse stammen woonden. Dit woud werd in zo’n hoog tempo gekapt, dat een zeer groot deel is verdwenen. Tal van organisaties hebben daaraan een halt toegeroepen. Een opleving van het fundamentalisme leidde in Maleisië tot het ontstaan van een interreligieuze organisatie, waarin boeddhisten, hindoes, christenen, sikhs en de Christelijke Federatie van Maleisië zijn vertegenwoordigd. De Federatie bestaat uit de Rooms Katholieke Kerk, de Evangelische Kerken en de Raad van Kerken in Maleisië. Samen hebben zij tot taak de rechten van de minderheidsreligies te bewaken. De republiek Singapore is één van de Aziatische landen met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking.

Wij danken en bidden met woorden van een zakenman uit Maleisië:

Dank zij U, o Heer, voor uw zegen over ons land;
voor alle rijke schatten in de aardbodem en in de zee.
Voor tolerantie tussen de verschillende rassen.
Voor de vrijheid om uw heilige Naam te mogen vieren.
Maar Heer, bewaar uw kinderen ervoor alleen die nood te lenigen
die geen offers vraagt. Help uw kerk een blijde boodschap
aan de armen te brengen en bewogen te zijn met hen die in duisternis leven.


Gouden tempel in Maleisië

Heer, schenk ons de kracht om de structuren van
onrecht, die mensen onderdrukken, te ontmantelen.
Om te werken aan de bevrijding van ons allen die
gevangen zitten in een web van hebzucht,
egoïsme en gierigheid.
Om de waardigheid te herstellen van de vertrapten,
de zwakken en de lijdenden.
Schenk ons de moed om de handen ineen te slaan
met zwakken en geringen.
Schenk ons uw genade zodat wij nieuwe mensen
worden in uw Zoon Jezus Christus.
(Uit Maleisië)

Op een groot videoscherm in Kuala Lumpur wordt stilgestaan bij de passagiers (en hun naasten) van het vliegtuig dat op 8 maart 2014 verdween: "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de passagiers, de leden van de crew en families, van allen aan boord van de MH370 Malaysian Airlines". (Foto AFP)

Laudate omnes gentes - laudate Dominum

Looft al gij volken - looft de Heer... (Taizé)