Week 14: 31 maart - 6 april

31 maart: 1e Paasdag

Regio: Brunei, Maleisi√ę en Singapore


 

Kerkelijk jaar - Pasen

De vrouwen bij het lege graf...De mannen zeiden tegen hen: 'Waarom zoeken jullie de Levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.' (Lucas 24)
Uw wil geschiede - 'De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen'. (Lucas 24:34)
Voor meer over 'Uw wil geschiede', zie pag.2 "Het Onze Vader in het kerkelijk jaar"

1e zondag van Pasen - Viering van de opstanding: Paasmorgen – Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten wij blij zijn en ons daarover verheugen (Psalm 118:24).
Als ik ontwaak dan ben ik nog bij U.
Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt uw hand op mij. (Psalm 139)

Gebed bij deze zondag:
God van Jezus uw mens, van al zijn aanrakingen, van zijn opwekkende woorden,
van zijn sterven voor ons, van zijn levensgeest in ons hart,
U roepen wij aan: Heer ontferm U, blijf aanwezig, schud ons wakker,
maak ons levend, houd ons vast, want U bent onze hoop en U alleen,
voor nu en voor altijd, door Jezus uw Paasmens.
(ds. W.R. van der Zee)

2e Paasdag - De Emmaüsgagers. Toen Hij met hen aanlag, nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden zij hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. (Lucas 24:30-31).
 
Zij zochten Jezus bij het open graf,
zoals ook nu de Heer nog vaak gezocht wordt
bij de doden;
en in de tuinman hadden zij Hem niet herkend.
Maar toen Hij zei: 'wie zoeken jullie hier',
herkenden zij zijn stem, die sprak:
'Ik ben het en Ik leef'.
(AnnaW)


Daar juicht een toon, daar klinkt een stem...

Paasvuur

Pasen is het oudste christelijke feest waarin we verbonden zijn met het Joodse Paasfeest; Pasen is afgeleid van het hebreeuwse Pesach - voorbijgaan, een herinnering aan het voorbijgaan van de doodsengel in de nacht vóór de uittocht uit Egypte.
Pasen is van alle tijden en plaatsen. De eerste verschijningen van Jezus na zijn opstanding, eerst aan de vrouwen in de hof van Jozef van Arimathéa en gevolgd door andere verschijningen: op de weg naar Emmaüs, aan de oever van het meer van Galilea en op de Olijfberg, hebben er toe geleid dat christenen uit zeer uiteenlopende tradities en culturen de herinnering aan de universele betekenis van de opstanding levend houden door een openlucht ritueel. Op veel plaatsen worden de eerste Paasgroeten buiten de deur uitgewisseld en zo komt in een eenvoudig ritueel vanuit verschillende delen van de wereld de universele betekenis van het Paasgeloof tot uitdrukking. Voor hen die gewend zijn elkaar op Paasmorgen buiten te begroeten, staat het verhaal van de Emmaüsgangers model. (With all God’s people, Genève.)

2e Paasdag
Christus, onze Heer verrees, halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!   
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!      
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
(LB 624, Paashymne)

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 14 - Brunei, Maleisië en Singapore

Voorbeden: Week 14

Inheemse Vrouwenconferentie in Maleisië

Dank voor:
•De verbazingwekkende diversiteit van het leven. Nergens anders worden zoveel planten en dieren aangetroffen als in deze landen.
•De groeiende economie en meer kansen voor de werkgelegenheid.
•De religieuze en culturele diversiteit en de vele tradities in Singapore, waar mensen samen het lichaam van Christus vormen.
Bid voor:
•Religieuze groepen die onderdrukt worden, ondanks officiële vrijheid van godsdienst.
•Chinese inwoners van Brunei, die het burgerschap wordt geweigerd en die worden gediscrimineerd.
•De armen van Brunei, dat zij toegang krijgen tot de nodige middelen om in hun levensonderhoud te voorzien.
•Vrede tussen de vele etnische groepen binnen deze landen.
•De bescherming en bevordering van de vrijheid van godsdienst.
•Politieke hervormingen en democratisering in Maleisië.
•Het respectvol gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame praktijken.
•Vrouwen, die in sommige van deze landen worden behandeld als tweederangs burgers.

Wereldwijd gedenken: Week 14


Markt in Brunei

Brunei, Maleisië en Singapore

Heer, wij bidden voor de aarde, uw schepping,
waar kinderen de straat op worden gestuurd
en moeten vechten om te overleven.
Waar meer geld wordt gebruikt voor wapens en
vernietiging dan voor de bestrijding van ziekte en honger.
Waar het verwerven van materiële zaken
een obsessie is geworden en de waarde van
een mens wordt gemeten naar zijn bezit.
Waar de lucht, bomen en zeeën worden
aangetast en kortzichtige gulzigheid
ons milieu bedreigt. Kom Heilige Geest,
vernieuw de hele schepping.(Uit Maleisië)

Het Sultanaat Brunei is een traditionele islamitische monarchie. In deze kleine staat – in het noordwesten van Borneo – is van democratie geen sprake. De onvrijheid is groot en er heerst een strenge censuur. In Maleisië was tot voor kort een groot deel van het land bedekt met oerwoud, waarin inheemse stammen woonden. Dit woud werd in zo’n hoog tempo gekapt, dat een zeer groot deel is verdwenen. Tal van organisaties hebben daaraan een halt toegeroepen. Een opleving van het fundamentalisme leidde in Maleisië tot het ontstaan van een interreligieuze organisatie, waarin boeddhisten, hindoes, christenen, sikhs en de Christelijke Federatie van Maleisië zijn vertegenwoordigd. De Federatie bestaat uit de Rooms Katholieke Kerk, de Evangelische Kerken en de Raad van Kerken in Maleisië. Samen hebben zij tot taak de rechten van de minderheidsreligies te bewaken. De republiek Singapore is één van de Aziatische landen met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking.

Wij danken en bidden met woorden van een zakenman uit Maleisië:

Dank zij U, o Heer, voor uw zegen over ons land;
voor alle rijke schatten in de aardbodem en in de zee.
Voor tolerantie tussen de verschillende rassen.
Voor de vrijheid om uw heilige Naam te mogen vieren.
Maar Heer, bewaar uw kinderen ervoor alleen die nood te lenigen
die geen offers vraagt. Help uw kerk een blijde boodschap
aan de armen te brengen en bewogen te zijn met hen die in duisternis leven.


Gouden tempel in Maleisië

Heer, schenk ons de kracht om de structuren van
onrecht, die mensen onderdrukken, te ontmantelen.
Om te werken aan de bevrijding van ons allen die
gevangen zitten in een web van hebzucht,
egoïsme en gierigheid.
Om de waardigheid te herstellen van de vertrapten,
de zwakken en de lijdenden.
Schenk ons de moed om de handen ineen te slaan
met zwakken en geringen.
Schenk ons uw genade zodat wij nieuwe mensen
worden in uw Zoon Jezus Christus.
(Uit Maleisië)

Op een groot videoscherm in Kuala Lumpur wordt stilgestaan bij de passagiers (en hun naasten) van het vliegtuig dat op 8 maart 2014 verdween: "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de passagiers, de leden van de crew en families, van allen aan boord van de MH370 Malaysian Airlines". (Foto AFP)

Laudate omnes gentes - laudate Dominum

Looft al gij volken - looft de Heer... (Taizé)