Week 31: 30 juli - 5 augustus 2023

Regio: De Caribische Eilanden

 

Kerkelijk jaar - 9e zondag na Pinksteren

 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven… - Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden.(Handelingen 3:19)
 
9e zondag na Pinksteren -  Al gij volken, klapt in de handen, juicht voor God met jubelgeroep. Want de Heer, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de gehele aarde.
(Psalm 47)
 
Zondagsgebed:          
Gij hebt ons ertoe geroepen kinderen van het licht te zijn,
blijf ons beschijnen, God, dat wij niet verloren raken
in de doolhof van de duisternis, maar voor alle mensen
zichtbaar leven bij uw klare waarheid.
Gij die ons het licht in de ogen gunt,
laat voorspoed noch tegenspoed onze blik verduisteren en
ons scheiden van U, laat geluk noch ongeluk ons zo kortzichtig
maken dat wij voorbij zien aan wat er leeft bij anderen,
laat niets ter wereld ons de ogen doen sluiten voor wat Gij
met ons voor hebt.
(ds.W.R.v.d.Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 31 - De Caribische Eilanden

Voorbeden: Week 31

Dank voor:
- De Raad van Kerken in het Caribisch gebied
- Warme zeeën en idyllische stranden.
- Calypso, reggae, plena, merengue, salsa en alle nieuwe ritmes, gecreëerd in deze
landen.
- Peperstoofpot, cou-cou, bananen, zoete aardappelen en schelp.
- Patois, Creools, Srana, Bajan en andere talen die voor deze eilanden van betekenis zijn.
 
Bid voor:
- Politieke stabiliteit en ethisch, eerlijk leiderschap van de machthebbers.
- Verbeterde economische status voor alle volken.
- Een einde aan uitbuiting en onderdrukking op basis van ras, religie of rang.
- Kerkleiding, oecumene en tolerantie.
- Betere gezondheid voor iedereen.
- Hen die zijn getroffen door orkanen en overstromingen.

Wereldwijd verbonden: Week 31

De Dominicaanse Republiek - het dagelijkse leven op de markt
De Caribische Eilanden

Wij zijn vermoeid van de jaren van zaaien en
oogsten, van het hoopvol planten van goede,
nieuwe zaden en toch niets te oogsten.
Wij zijn vermoeid van de dagen van vruchteloos
ploeteren, kracht te verlenen aan vreemde
objecten zonder er van te profiteren.
Wij zijn vermoeid van hypocrisie, leugens en
corruptie, van de leuzen, die de vrees voor
onterving moeten wegnemen.
Wij zijn vermoeid van de stemmen verborgen in
de schaduwen van oorlog, schreeuwend
om vrede, en dan te weten: er is geen vrede.
Wij zijn vermoeid van de opgewekte stemmen
die ons hoop moeten geven, van de duistere
stemmen die ons oordelen, van alle momenten
van inspanning en alle uren van mislukking.
Heer, wij zijn vermoeid.
(Uit een litanie voor recht, hoop en vrede van de
Caribische Raad van Kerken).      
 
Jamaica kent ruime en gevarieerde religieuze overtuigingen en heeft de meeste kerken per vierkante kilometer.
Tot de Cariben behoren: Jamaica, Cuba, Haïti, de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, de Maagdeneilanden, Guadaloupe en Martinique en de Nederlandse Antillen.

In de tijd van Columbus vestigden Europeanen en Amerikanen zich in deze landen, maar de bevolking werd vooral zeer gemengd door de import van Afrikaanse, Chinese, Oost-Indische en Portugese slaven. De mengeling van culturen, rassen en volken is ook te zien in de kerken, die in 1973 de Conferentie van de Caribische Kerken vormden. De bedoeling blijkt uit de constitutie: ‘Wij, het christenvolk van het Caribische gebied, van elkaar gescheiden door historische achtergrond, taal, maatschappelijke status en afstand, verlangen, omdat wij allen in Christus geroepen zijn, ons te verenigen in een regionale bond van kerken om elkaar te inspireren, te raadplegen en samen te werken. Wij zijn diep betrokken bij de bevrijding van ons volk en bij het tot stand brengen van de menselijke waardigheid in onze maatschappij’.

Wij gedenken met woorden uit Cuba:
Wij geloven in U, o God, want U heeft
het lijden van de mensheid
tot uw lijden gemaakt.
U bent gekomen om voor de armen
en de nederigen een rijk te verwerven.
Vandaag loven wij U in ons lied,
want U bent de levende God.
U hebt ons verlost, U hebt ons vrijgemaakt.
 
 
Curacao-Nederlandse Antillen: Willemstad bij nacht. (Foto: Annet Wiersema)
 
 
Curacao-Ned.Antillen: Willemstad (Foto:Annet Wiersema)
 
 
Curacao - Nederlandse Antillen (foto: Annet Wiersema)
 
Cubaanse boer op suikerplantage
 
 
Cuba - straatbeeld.