Week 46: 12-18 november 2023

Regio: Congo-Brazzaville, Gabon, San Tomé en Principe

 

25e WEEK NA PINKSTEREN
 
Maar verlos ons van het kwaad - Zie niet angstig rond,
want Ik ben jullie God (Jesaja 41:10)
 
25e zondag na Pinksteren - Gij die de Heer zoekt, verblijdt u van harte;
keert u tot de Heer en zijn macht, zoekt met volharding zijn aanschijn.(Psalm 105)
 
Zondagsgebed:
Grote en goede God,
verstevig wat er in ons is
aan geloof en hoop en liefde,
zodat wij doen wat Gij van ons wilt;
niet halfhartig of plichtmatig,
maar met volle overgave,
dan zullen wij gaandeweg ervaren
hoe veelbelovend dat is.
(Ds. W.R. van der Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 46 - Congo-Brazzaville, Gabon, San Tomé en Principe

Voorbeden: Week 46

Dank voor:
• Christenen die blijven getuigen van hun geloof, ook als dat voor hen zelf nadelig is.
• Hen die werken met hiv en aids patiënten en die op zoek zijn naar manieren om de ziekte te verslaan.
• Mensen als Albert Schweitzer en andere missionarissen, die hun leven hebben gewijd aan verbetering van de gezondheid van de mensen.
• Het grote tropische bos met zijn vele vormen van leven

Bid voor:
• Een einde aan het geweld en de instabiliteit in de Republiek Congo.
• Alle leiders, dat zij hun macht rechtvaardig mogen gebruiken in dienst van alle mensen, en zich onthouden van corruptie.
• Een eind aan autocratisch bewind.
• Degenen die betrokken zijn bij de
zelfvoorzienende landbouw, dat de gewassen overvloedig mogen zijn; dat er genoeg te eten is en schoon water om te drinken.
• Vrouwen, die de dupe worden van armoede, vaak minder opleiding krijgen dan mannen en daardoor ook minder kansen.
• Een einde aan ontbossing en woestijnvorming en het duurzaam en verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
• Een eerlijke verdeling van de natuurlijke hulpbronnen, zoals olie, zodat alle mensen de vruchten plukken van wat God gegeven heeft en niet alleen de machthebbers of internationale bedrijven.

Wereldwijd verbonden: Week 46

Congo-Brazzaville, Gabon, San Tomé en Principe

Gij die ons in dit leven hebt geroepen
Gij die mijn ogen hebt geopend voor het licht,
uw woord, mijn eigen hart,
de minste mens klagen mij aan. 
Wij zijn van U, met al ons kwaad.
Wees genadig. Roep ons, vandaag nog,
bij onze naam. (H. Oosterhuis)

1. Het woord dat u ten leven riep is niet te hoog
is niet te diep voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand, een licht dat in
uw ogen brandt. Het roept u dag aan dag bij name.
2. Het is niet aan de overzij. Wat zegt gij dan:
wie zal voor mij de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d'overkant der zee de schat der
diepe wijsheid mee, die 's levens raadsel kan verklaren.
4. Het woord van liefde, vrede en recht is in uw
eigen mond gelegd, is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God: vrijspraak,
vertroosting en gebod, vlak voor u ligt de
weg ten leven. (LB 316:1, 2 en 4)

Bijbelgenootschap in Congo (Brazaville) (Foto: ZWO)

In het begin was God. Vandaag is God.
Morgen zal God zijn.
Wie zou zich een beeld van God kunnen maken?
God heeft geen lichaam. God is een woord
dat voortkomt uit onze mond.
En wat een woord! Er is niets meer te zeggen.
God is het verleden, en toch is God.
Dat is wat God is.

(Uit een Pygmee-Gebed, oorspronkelijke
bewoner van deze landen):

Zon, die alle dingen ziet, zon die met
stralende pracht donkere wolken
doorboort: voor je stralende flitsen
zinkt de schuwe nacht angstig weg -
in donkere diepten.
Jij verscheurt het zwarte kleed.
(Uit een ode aan de Fang, oorspronkelijke
bevolkingsgroep in Gabon)

Afrikaanse landen, grenzend aan de Golf van Guinee in de Atlantische Oceaan. De Evangelische Kerk van Congo met haar charismatische levensstijl is de grootste protestantse kerk. Samen met de Rooms Katholieke Kerk, het Leger des Heils en de Kimbanguïstische Kerk vormt zij de Oecumenische Raad van Kerken in Congo.
De gemiddelde levensverwachting in Congo is 45 jaar. Dit is niet alleen het gevolg van zware levensomstandigheden, maar ook zeker door de bendes die vooral in het oosten van Congo plunderend en moordend rondtrekken, waardoor mensen zich vaak niet veilig genoeg voelen om aan een toekomst te bouwen voor zichzelf en voor de generatie die na hen komt. Boeren kunnen na maanden hard werken plotseling van hun land verjaagd worden. Huizen en werktuigen moeten ze achterlaten en het is onzeker of deze mensen in staat zijn op een andere plek opnieuw te beginnen. Congo behoort tot de tien armste landen ter wereld.
Gabon werd vooral bekend door de plaats Lambarene, waar de predikant, arts en musicus Albert Schweitzer (duitser van origine) het lepraziekenhuis bestuurde. Elkaar kennen betekende volgens hem niet: alles van elkaar weten, maar liefde hebben voor elkaar en geloof en vertrouwen in elkaar hebben. Godsdienst betekende voor hem gepraktiseerde eerbied voor het leven. ‘Vrede’, zei hij, ‘is de kunst van de volharding en de moed om er vol vertrouwen aan te blijven werken, ook als de resultaten niet dadelijk zichtbaar zijn. Wie zich voor de vrede inspant helpt de weg naar de toekomst effenen en durft het aan pas morgen gelijk te krijgen’. In 1954 kreeg hij de Nobelprijs voor de vrede.
San Tomé en Principe zijn eilanden in de Golf van Guinee, die samen een democratische republiek vormen. Het merendeel van de bevolking is christen en er is een kleine, maar groeiende moslimbevolking.

We gedenken met woorden van een Afrikaans christen uit de regio:

O God, maak mijn hart groot, opdat het groot genoeg is
om de grootheid van uw liefde te ontvangen.
Maak mijn hart wijd, opdat het allen kan opnemen
die in deze wereld in U geloven.
Maak mijn hart wijd, opdat het allen kan opnemen
die U niet kennen – waarvoor ik mij verantwoordelijk weet,
omdat ik hen ken.
Maak mijn hart wijd, opdat het allen kan opnemen die niet
geliefd zijn in mijn ogen en wier handen ik niet wil aanraken.
Maak mijn hart wijd door Jezus Christus, mijn Heiland.

Een vrouw bereidt voedsel boven open vuur in Gabon. (foto WCC)

Chris Hinze,fluit en Louis van Dijk, piano - A Little Romance Part 1