Week 44: 29 oktober - 4 november 2023

31 oktober - Hervormingsdag

31 oktober - Halloween 

2 november - Dankdag

Kerkelijk jaar - 22e zondag na Pinksteren

Maar verlos ons van het kwaad… - Niemand kan twee heren dienen, je kunt niet God dienen én mammon. (Mattheus 6:24)
 
22e zondag na Pinksteren - Onthield Gij de schulden, o God,
wie hield stand in uw oordeel?  Maar vergeving is er bij U,
want zo wilt Ge gevreesd zijn. (Psalm 130) 

Zondagsgebed:
God van ons hart, laat het onze vreugde worden
aan U toegewijd te zijn; doe ons ondervinden
dat ons geluk pas echt is en volledig als wij leven
dicht bij U, bron van al wat goed is en verkwikkend.
Als Gij niet wilt, God, dat wij verloren gaan, lever
ons dan niet uit aan wat wij hebben aangericht,
maar spreek ons vrij door het woord van uw liefde
en maak ons nieuw door de kracht van uw Geest.
(ds. W.R. van der Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 44 - De Indische Oceaan Eilanden: Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen en Malediven

Voorbeden: Week 44

Dank voor:
• Godsdienstvrijheid in Madagaskar en de toename van kerkbezoek vanwege missionaire activiteiten .
• De diepgaande groei van de christelijke spiritualiteit en de verspreiding van de charismatische vernieuwingsbeweging in alle denominaties.
• Degenen die onvermoeibaar werken aan genezing van hen die zijn gekwetst; en voor Kerken die werken aan economische rechtvaardigheid en zich in christelijke nederigheid en trouw inzetten voor Diaconaat, vooral onder de armen in de samenleving.
• Iedere christen die het goede nieuws van Gods heerschappij deelt in eigen leven met hen die nog niet of niet langer Christus erkennen als hun Heer en Heiland.
• De herders, evangelisten en de leiders in de kerken in Madagaskar, die onvermoeibaar werken om de liefde van Christus met de hele natie te delen door middel van woord en daad.
• De kracht van de aanwezigheid van de Heer die de missie begeleidt in het gebied van de hele Indische Oceaan.
• Christenen die met service en support de missie van de kerk begeleiden.
• De versterking van de oecumenische samenwerking tussen de historische kerken, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk.
• Vreedzame co-existentie en culturele en economische samenwerking tussen de eilanden van de Indische Oceaan.
• De hoop op een toekomst waarin alle burgers in waardigheid als Gods kinderen kunnen leven.
 
Bid voor:
• Een ontwaken van kerkelijk leiderschap in de politieke arena; dat hun ogen en oren worden geopend voor de kreten van de mensen, dat ze zich met hart en verstand inzetten voor interreligieuze dialoog en samenwerking.
• Dat alle gelovigen hun gave van het priesterschap mogen aanvaarden en zo elkaars lasten dragen voor het belang van de missie van de kerk.
• Goed bestuur en leiderschap met visie.
• De bewoners langs de kustlijnen, dat ze kunnen worden beschermd tegen de verwoesting van de jaarlijkse tyfonen en orkanen, en voor degenen die in dorre plaatsen wonen, dat zij kunnen worden gered van droogte en hongersnood.
• De leiding van de Geest voor de kerken, dat zij willen werken voor rechtvaardigheid en mensenrechten voor iedereen.
• Christenen in de zuidelijke eilanden, die meer welsprekend met hun daden zijn dan met hun woorden; die trouwe getuigen zijn op de weg van de Heer in de politieke en economische arena's.
• Dat Gods gerechtigheid de overhand mag krijgen in de politiek en voor goede resultaten van de verkiezingen.
• Iedere christen, dat hij/zij toegewijd mag zijn aan Gods rechtvaardigheid in de samenleving.

Week 44: - Wereldwijd Gedenken

De Indische Oceaan
De Indische Oceaan Eilanden: Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen en Malediven
 
God van alle mensen en volken op aarde,
U prijzen wij voor de schoonheid en
veelvoudigheid van uw schepping.
U heeft mensen uit Afrika, Azië en Europa
tot één volk verzameld,hen met een prachtig
landschap omgeven en gezegend met welzijn
en tolerantie.
Wend af, o God, de macht van het kwaad,
die slechts enkelingen bevoordeelt.
Sterk de kerken in hun trouw aan het evangelie
dat zij mensen van andere religies open en
liefdevol tegemoetkomen, opdat allen deel hebben
aan de welvaart van ons land.
(Presbyteriaanse Kerk van Mauritius)
De Malediven

De Comoren werden aan het eind van de 16e eeuw ontdekt door Lancaster en kwamen in 1886 onder Frans bestuur. De bevolking bestaat uit Madagassen, Arabieren en Bantoes, die overwegend de Mohammedaanse godsdienst belijden.

Madagaskar wordt een betoverend land genoemd, maar het is arm en wordt keer op keer getroffen door cyclonen. Het regeringsbeleid, gedicteerd door IMF en Wereldbank, leidde tot economische groei maar ook tot dalende inkomens.

Mauritius werd in 1505 ontdekt door Portugezen en in 1598 in bezit genomen door Hollanders, die het noemden naar Prins Maurits der Nederlanden. In 1712 werd Mauritius een Franse- en in 1814 een Britse kolonie. In 1968 werd het eiland een onafhankelijke staat. De Anglicaanse Kerk van de Provincie Indische Oceaan heeft bisdommen op Mauritius, Madagascar, de Seychellen en elders in dit gebied.

De Seychellen worden gevormd door een dertigtal eilanden. De belangrijkste producten van deze archipel zijn etherische oliën die uit de planten worden gehaald voor parfums.

De Malediven zijn een groep van meer dan duizend eilanden, die sinds 1969 verbonden zijn in een onafhankelijke republiek. De raciaal zeer gemengde bevolking stamt af van Zuid Indonesiërs, Singalezen, Arabieren en Sunni-Mohammedanen. De atollen van deze republiek liggen als een kralensnoer van 800 km lang en 130 km breed in de Indische Oceaan. De bevolking leeft van visvangst, het verzamelen van kokosnoten en van toerisme.

Wij gedenken met woorden uit een gebed van de Kerk van Jezus Christus uit Mauritius:

Heilige Geest Gods, die de vroege kerk
hebt gesterkt om onverschrokken te getuigen,            
wij bidden U, laat uw kerk tot inspiratie
en uitdaging zijn voor heel de wereld.

Producten uit een door de Lutherse Wereld Federatie gesteund landbouwproject in Madagaskar, worden verkocht op de markt in Antsirabe, een stad in het midden van het land.(Foto:WCC)


31 oktober: Hervormingsdag - Maarten Luther

Maarten Luther

Maarten Luther werd in 1483 geboren in Eisleben, Duitsland. Zijn vader wilde dat hij jurist werd en hij ging in 1501 rechten studeren in Erfurt. Maar daar kwam hij tot de overtuiging dat het beter was het klooster in te gaan, wat hij in 1505 inderdaad deed.
Vanaf 1507 studeerde hij in het klooster theologie nadat hij als monnik de gelofte afgelegd had (1506) en tot priester gewijd was (1507). In 1512 werd hij in de universiteitsstad Wittenberg tot doctor in de theologie benoemd en in 1514 werd hij predikant van de stadskerk van Wittenberg. Hij ontwikkelde een afkeer van bepaalde handelingen door de Rooms-Katholieke Kerk die tot doel hadden om geld in te zamelen voor de bouw van de Sint Pieterskerk in het Vaticaan in Rome. Dat bouwproject kostte zoveel geld dat de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland erdoor in financiële moeilijkheden kwam. De gelovige burgers konden voor veel geld zogenaamde “aflaten” kopen. De Rooms-Katholieke Kerk zei dat aan iemand die een aflaat kocht zijn zonden zouden zijn vergeven. Maarten Luther werd daarover zo boos dat hij 95 stellingen opstelde en die volgens overlevering aan de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde. Hij overleed in 1546 in Eisleben.

 

Slotkapel in Wittenberg, waar Luther zijn 95 stellingen
aan de deur spijkerde.

 

 


31 oktober: Halloween

Halloween is een afgeleide van All Hallows Eve, dat vrij vertaald Allerheiligenavond betekent, het is de vooravond van  Allerheiligen.
Vanuit de Keltische cultuur was dit de avond voor het nieuwe jaar, 31 oktober was dus oudejaarsavond. Onder de Kelten deden verhalen de ronde dat vlak voordat het nieuwe jaar begon geesten van overleden mensen terugkwamen en in de ziel probeerden te kruipen van nog levende mensen. Om deze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Een gebruik dat nu nog steeds terug te zien is. In de negentiende eeuw is dit gebruik door Ierse immigranten naar Amerika gebracht. Hier is echter een eigen draai gegeven aan het feest. Zo is daar de verlichte pompoen ontstaan en uitgegroeid tot symbool van Halloween.
Via Amerika is dit feest in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook in Nederland populair geworden. Er wordt gegriezeld met spoken, skeletten, zwarte katten en heksen. Symbolen die iets met de dood te maken hebben.
Halloween dateert al vanaf het begin van de christelijke jaartelling en was vooral gebaseerd op angst voor de goden, een heidens feest dus.
In de Middeleeuwen, ten tijde van Luther, ging het bij christenen vooral om de angst voor de toorn van God.  De angst voor het vagevuur en de hel en het verlangen naar de hemel waren groot.
Wat opvalt is dat Luther zijn 95 stellingen juist met Halloween op de deur van de Slotkapel in Wittenberg spijkert. “Waarom op Halloween”, kun je je afvragen. Sinds de reformatie zijn velen opgegroeid met de gedachte dat Luther een “genadige God” wilde. Voor gelovigen is het bijna vanzelfsprekend, dat God een God van Genade is en maar weinigen zullen zich hebben afgevraagd waarom Luther zijn leven hierdoor zo liet bepalen. Was dat omdat er zoveel rudimenten van voorchristelijke godsdiensten waren overgebleven? En vooral de rol die de kerk in die tijd hierin speelde: dreigen met hel en vagevuur, bangmakerij en angst zaaien?
 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur rondom ons leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit.
(LB 935)
 

1 en 2 november: Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen - Allerzielen

 

De geloofsgemeenschap viert op 1 november het feest van Allerheiligen en de dag erna, 2 november, Allerzielen. Met "alle heiligen" worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus - naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in de hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen.
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.
Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.
Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika.
 
Gebed voor Allerheiligen: 
O God, als wij gedenken al uw heiligen,
de grote en de kleine mensen die ons zijn
voorgegaan op de wegen van uw licht,
wil ons dan door hen bemoedigen om tot
het einde toe uw weg te gaan, uw heil
te zoeken, uw Naam te eren. (Ds. W.R.v.d.Zee)

 

 

 


Dankdag