Week 44: 30 oktober - 5 november 2021

31 oktober - Hervormingsdag

31 oktober - Halloween 

2 november - Dankdag

Kerkelijk jaar - 21e zondag na Pinksteren

Maar verlos ons van het kwaad… -  Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Romeinen 12:21)                                                                           
 
21e zondag na Pinksteren – 
Handel met ons naar uw goedheid en naar uw grote barmhartigheid.
Red ons op uw wonderbare wijze en verheerlijk, Heer, uw Naam. (Daniël 3)
 
Zondagsgebed:           
Wat zullen wij tegen U zeggen, God?
Hoe anders zijt Gij dan wij ons een God voorstellen:
uw kracht is uw liefde, uw grootheid is uw geduld,
uw eer is het als mensen tot hun recht komen,
help ons dat wij U verstaan en dat wij veranderen
naar uw beeld. (ds. W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 44 - De Indische Oceaan Eilanden: Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen en Malediven

Voorbeden: Week 44

Dank voor:
• Godsdienstvrijheid in Madagaskar en de toename van kerkbezoek vanwege missionaire activiteiten .
• De diepgaande groei van de christelijke spiritualiteit en de verspreiding van de charismatische vernieuwingsbeweging in alle denominaties.
• Degenen die onvermoeibaar werken aan genezing van hen die zijn gekwetst; en voor Kerken die werken aan economische rechtvaardigheid en zich in christelijke nederigheid en trouw inzetten voor Diaconaat, vooral onder de armen in de samenleving.
• Iedere christen die het goede nieuws van Gods heerschappij deelt in eigen leven met hen die nog niet of niet langer Christus erkennen als hun Heer en Heiland.
• De herders, evangelisten en de leiders in de kerken in Madagaskar, die onvermoeibaar werken om de liefde van Christus met de hele natie te delen door middel van woord en daad.
• De kracht van de aanwezigheid van de Heer die de missie begeleidt in het gebied van de hele Indische Oceaan.
• Christenen die met service en support de missie van de kerk begeleiden.
• De versterking van de oecumenische samenwerking tussen de historische kerken, waaronder de Rooms-Katholieke Kerk.
• Vreedzame co-existentie en culturele en economische samenwerking tussen de eilanden van de Indische Oceaan.
• De hoop op een toekomst waarin alle burgers in waardigheid als Gods kinderen kunnen leven.
 
Bid voor:
• Een ontwaken van kerkelijk leiderschap in de politieke arena; dat hun ogen en oren worden geopend voor de kreten van de mensen, dat ze zich met hart en verstand inzetten voor interreligieuze dialoog en samenwerking.
• Dat alle gelovigen hun gave van het priesterschap mogen aanvaarden en zo elkaars lasten dragen voor het belang van de missie van de kerk.
• Goed bestuur en leiderschap met visie.
• De bewoners langs de kustlijnen, dat ze kunnen worden beschermd tegen de verwoesting van de jaarlijkse tyfonen en orkanen, en voor degenen die in dorre plaatsen wonen, dat zij kunnen worden gered van droogte en hongersnood.
• De leiding van de Geest voor de kerken, dat zij willen werken voor rechtvaardigheid en mensenrechten voor iedereen.
• Christenen in de zuidelijke eilanden, die meer welsprekend met hun daden zijn dan met hun woorden; die trouwe getuigen zijn op de weg van de Heer in de politieke en economische arena's.
• Dat Gods gerechtigheid de overhand mag krijgen in de politiek en voor goede resultaten van de verkiezingen.
• Iedere christen, dat hij/zij toegewijd mag zijn aan Gods rechtvaardigheid in de samenleving.

Week 44: - Wereldwijd Gedenken

De Indische Oceaan
De Indische Oceaan Eilanden: Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen en Malediven
 
God van alle mensen en volken op aarde,
U prijzen wij voor de schoonheid en
veelvoudigheid van uw schepping.
U heeft mensen uit Afrika, Azië en Europa
tot één volk verzameld,hen met een prachtig
landschap omgeven en gezegend met welzijn
en tolerantie.
Wend af, o God, de macht van het kwaad,
die slechts enkelingen bevoordeelt.
Sterk de kerken in hun trouw aan het evangelie
dat zij mensen van andere religies open en
liefdevol tegemoetkomen, opdat allen deel hebben
aan de welvaart van ons land.
(Presbyteriaanse Kerk van Mauritius)
De Malediven

De Comoren werden aan het eind van de 16e eeuw ontdekt door Lancaster en kwamen in 1886 onder Frans bestuur. De bevolking bestaat uit Madagassen, Arabieren en Bantoes, die overwegend de Mohammedaanse godsdienst belijden.

Madagaskar wordt een betoverend land genoemd, maar het is arm en wordt keer op keer getroffen door cyclonen. Het regeringsbeleid, gedicteerd door IMF en Wereldbank, leidde tot economische groei maar ook tot dalende inkomens.

Mauritius werd in 1505 ontdekt door Portugezen en in 1598 in bezit genomen door Hollanders, die het noemden naar Prins Maurits der Nederlanden. In 1712 werd Mauritius een Franse- en in 1814 een Britse kolonie. In 1968 werd het eiland een onafhankelijke staat. De Anglicaanse Kerk van de Provincie Indische Oceaan heeft bisdommen op Mauritius, Madagascar, de Seychellen en elders in dit gebied.

De Seychellen worden gevormd door een dertigtal eilanden. De belangrijkste producten van deze archipel zijn etherische oliën die uit de planten worden gehaald voor parfums.

De Malediven zijn een groep van meer dan duizend eilanden, die sinds 1969 verbonden zijn in een onafhankelijke republiek. De raciaal zeer gemengde bevolking stamt af van Zuid Indonesiërs, Singalezen, Arabieren en Sunni-Mohammedanen. De atollen van deze republiek liggen als een kralensnoer van 800 km lang en 130 km breed in de Indische Oceaan. De bevolking leeft van visvangst, het verzamelen van kokosnoten en van toerisme.

Wij gedenken met woorden uit een gebed van de Kerk van Jezus Christus uit Mauritius:

Heilige Geest Gods, die de vroege kerk
hebt gesterkt om onverschrokken te getuigen,            
wij bidden U, laat uw kerk tot inspiratie
en uitdaging zijn voor heel de wereld.

Producten uit een door de Lutherse Wereld Federatie gesteund landbouwproject in Madagaskar, worden verkocht op de markt in Antsirabe, een stad in het midden van het land.(Foto:WCC)


Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping

In augustus 2015 heeft Paus Franciscus 1 september uitgeroepen tot ‘Wereldgebedsdag voor de zorg voor de schepping’. Daarmee voegde de Paus zich bij de Oosters-Orthodoxe Kerk: daar geldt 1 september al langer als dag voor Milieubescherming. Ook Protestanten zullen hierin meegaan, aldus Arjan Plaisier van de PKN.
 

Vredesweek

21 september - Internationale dag van de Vrede

De Vredesweek is een week van bezinning en actie die jaarlijks in de week van 21 september, de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede valt.

Kyrie-gebed voor Vredeszondag: (Pax Vieren, Joost Jansen o.praem.)
God, wij willen een stem geven aan hen die roepen om uw nabijheid:
Hoor de schreeuw van mensen die de dood in de ogen zien
en blijven kiezen voor het leven...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
(De barmhartigheid van de Heer zal ik eeuwig prijzen)
Luister naar de woordeloze klacht van hen die monddood zijn gemaakt
en toch mens blijven, met uw glans bekleed...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
Verhoor het smeken van uw volk met zoveel gaven begiftigd
en verlangend naar vrede...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
Schenk aandacht aan de machtigen in onze wereld en vervul hen
met mededogen voor de kwetsbaren...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
Wees de profeten van onze dagen nabij en sterk hen in hun
niet aflatende roep om recht en erbarmen...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
Vervul het verlangen naar uw liefdevolle nabijheid en
wek mensen tot daadwerkelijke hulp...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
(Voor melodie: zie hieronder)

Misericordias Domini - Taizé

Voor de tekst van het Kyriegebed: zie hierboven.

Gebed voor de Vredesweek:
Heer, onze  God,
Omdat angst grenzen schept en machteloos maakt,
omdat wij soms verstijfd zijn van angst en tot niets meer in staat,
bidden wij U voor onszelf – voor onze gemeente:
dat wij de kracht mogen vinden om de angst die wij allen
diep in ons meedragen te overwinnen.
Angst voor oorlog en bewapening, angst voor ontwapening,
voor onheil en dodelijke ziekten,
voor wanverhoudingen en onderlinge twist.
Angst voor alles wat vreemd is en onbekend,
angst voor de ander verweg en dichtbij,
de ander die onze bondgenoot zou moeten zijn.
Wij bidden U:
schenk ons uw Geest die ons helpen kan
deze muur van gedachten en gevoelens te doorbreken.
Die onze angst kan veranderen in vertrouwen.
Die ons leert geloven in de komst van uw Rijk.
Trouwe Vader, soms onderkennen wij onze angst niet;
denken we ons te wapenen met de woorden van uw wet
en sluiten we uw liefde buiten omdat die ons kwetsbaar maakt.
Wij bidden U:
help ons de muren van zelfvoldane eigenmachtigheid omver te halen.
Open onze oren opdat wij uw roep mogen horen
en uw liefde en almacht ontdekken
in alles wat ons te zwak en te onbetekenend schijnt.
Doe ons door uw Geest uw vertroostende nabijheid ervaren
in kleine dingen die niemand ziet.
In de lach van een kind, door zomaar een ontmoeting;
in het ruisen van de bomen en de zee,
de warmte van de zon, de geur van bloemen,
een vergeten melodie die we plotseling herkennen,
oude woorden die we ons herinneren en
die aan wijsheid en kracht niets hebben ingeboet.
Wij bidden U:
zend ons uw licht en uw waarheid,
dat die ons leiden mogen... (Ps.43:3a). Amen.
(AnnaW, '87/'88)

Huis van Gebed voor alle volken
En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om Hem te dienen
en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn -
ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt
ieder die zich vasthoudt aan mijn verbond - hem breng ik naar mijn heilige berg.
hem schenk ik vreugde in mijn 'Huis van gebed'.
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten: 'Huis van gebed voor alle volken'
(Jesaja 57:6 en 7)

Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
Opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij Heer aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen (Psalm 119:5)

21 september is de 
Internationale dag van de Vrede.
De Verenigde Naties riepen
de dag uit in 1981 en zij roepen op
één minuut stilte in acht te nemen
om twaalf uur 's middags.