Week 6: 4-10 februari 2024

4 februari: Sexagesima

Regio: Ierland, Verenigd Koninkrijk: Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales


Kerkelijk jaar - Sexagesima

Uw koninkrijk kome - zie, het koninkrijk van God is bij jullie (Lucas 17:21b)
 
Zondag Sexagesima - 60 dagen voor Pasen - Heer, ik vertrouw op uw genade, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heer zingen omdat Hij mij heeft welgedaan. (Psalm 13)

Gebed bij deze zondag:
Gij zijt de kracht van ons leven, daarom vragen
wij aan U: laat ons voortdurend gericht zijn
op wat strookt met uw heil en uw wil en
help ons daar ernst mee te maken, niet alleen
met onze woorden, maar boven alles metterdaad.
God van alle mensen, doe weg uit ons midden
alles wat ons verhindert medemensen te zijn,
dochters en zonen van U, bondgenoten van elkaar,
en bekeer ons hart, dat wij in veelstemmigheid
eensgezind van U getuigen en met een verscheidenheid
aan gaven elkaar van dienst zijn.
(ds.W.R.v.d.Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 6 - Ierland, Verenigd Koninkrijk: Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.

Voorbeden: Week 6

Dank voor:
•Het getuigenis van de heiligen en missionarissen, die trouw het evangelie aan deze en andere landen verkondigden.
•Oecumenische initiatieven om christenen dichter bij elkaar te brengen.
•Het werk voor gerechtigheid en vrede van christenen die samen met anderen zich inzetten voor een betere wereld.
•Centra van christelijke vernieuwing.
•Tartans, doedelzakken en koren van jongeren die zingen in oude kathedralen.
•Poëzie en zang.
Bid voor:
•Immigranten en asielzoekers die een beter leven in deze landen zoeken.
•Verzoening en een einde aan de vijandschap tussen de volkeren.
•Kracht voor degenen die het racisme bestrijden.
•Kerken die proberen om trouw te zijn aan Christus temidden van secularisatie en verandering.
•Degenen die alles achter zich hebben gelaten: de daklozen en werklozen, degenen wier onderwijs onvoldoende lijkt of hun vaardigheden verouderd zijn, en degenen die langdurig in psychiatrische ziekenhuizen moeten verblijven.
•Degenen wier industrie is verwoest: de mijnwerkers en leisteen werknemers die weten van de steengroeve sluitingen en die lijden aan emfyseem, de landbouwers en andere werknemers die hun levensonderhoud hebben verloren en hebben gezien hoe hun gemeenschappen drastisch zijn veranderd, de fabrieksarbeiders die hun baan hebben verloren, de jongeren die geen werk kunnen vinden, en de ouderen die van zorg afhankelijk zijn in hun woningen.

Wereldwijd verbonden: Week 6.

St. Patrick, zendeling in Ierland

Gods macht moge mij overeind houden,
zijn wijsheid moge mij leiden.   
Gods oog moge voor mij zien,
zijn oor moge voor mij horen.     
Gods woord moge voor mij spreken,
zijn hand moge mij bewaren
tegen de valstrikken van de duivel,
tegen de verzoekingen van lichaam
en geest, tegen alles wat mij kan schaden.

(St. Patrick, geboren in Groot Brittannië (388),
in 461 als heilige in Ierland gestorven)

 

Ierse Zegenwens

Niet, dat ieder leed je bespaard blijft,
noch dat langs de weg die je gaat altijd rozen groeien,
er geen bittere tranen vloeien en geen pijn je kwelt -
dit alles wens ik je niet, maar:

dat je dankbaar de herinnering bewaart aan goede dagen,
dat je moedig beproevingen doorstaat, ook als het kruis
zwaar op je schouders drukt, ook als het licht van de hoop verdwijnt.
Wat ik je wens: dat elke gave van God in je mag groeien,
dat je een vriend hebt die je vriendschap waard is.
En dat in vreugde en verdriet het lachen van het mensgeworden
Christuskind je begeleiden mag.
 

 
Ierland, Verenigd Koninkrijk: Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales
 
In Ierland is Sint Patrick, (eind 4e eeuw-17 maart 461) de meest bekende missionaris. Uit één van zijn boeken wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Gallië gebracht.
Hij ging de priesteropleiding volgen en Paus Celestinus I (422-432) gaf hem de opdracht het heidense Ierland te kerstenen. Hij keerde naar het eiland terug om op de meest afgelegen plekken waar nog nooit een prediker gezien was het christendom te brengen. Hij had het niet gemakkelijk, omdat de katholieke Britten hem minachtten vanwege zijn geringe achtergrond en de Ieren hem wantrouwden omdat hij een vreemdeling was. Naar verluidt zou hij honderden kerken hebben gesticht. Hij overleed in of na 461. Waar hij is begraven is onbekend. De feestdag van St. Patrick, 17 maart, is de nationale feestdag van Ierland.
Wat cultuur en religie betreft is Groot Brittannië een pluralistisch land. De bevolking is zeer gemengd als gevolg van invasies in het verleden en meer recent als gevolg van de invloed van haar koloniale geschiedenis.
Karen Armstrong, geboren op 14 november 1944, is een Brits auteur en expert op het terrein van religie en aanverwante zaken. Haar specialiteiten zijn het christendom, jodendom en de islam. Haar boeken worden gekenmerkt door een vrijzinnige en syncretische kijk op godsdienst. Van 1962 tot 1969 was zij non in de engelse orde van 'De gemeenschap van het heilig kind Jezus. Al tijdens deze periode ging zij engelse letterkunde studeren aan de universiteit van Oxford. Na het verlaten van het klooster rondde zij haar studie af en sindsdien is zij een productief schrijfster op het terrein van de drie monotheïstische religies.  In 1999 verleende het Islamitische Centrum van Zuid-Californië haar een eervolle onderscheiding voor haar werk over de betekenis van religie en geloof voor het leven en de samenleving. ‘Religie was geen geesteshouding die manipulerende vorsten en priesters aan een van oorsprong seculiere menselijke natuur hebben geplakt, maar is de mens ingeschapen. Sterker nog, de secularisatie die we momenteel meemaken is een volstrekt nieuw probeersel en nooit eerder in de geschiedenis van de mens voorgekomen.’ (Karen Armstrong in  “Een geschiedenis van God”, pag.11)
"Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om o.a. recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect". (Uit het "Handvest van compassie"); voor meer zie onder aan deze site
George Fox, geboren in Groot Brittannië, was de stichter van het religieuze genootschap van de Quakers. Hij werd ettelijke keren vervolgd en gevangengezet, maar volbracht zijn zending met een grote geestkracht. De invloed van de betrekkelijk kleine groep Quakers is zeer groot geweest, ook buiten Groot-Brittannië, vooral op het gebied van het pacifisme en de bestrijding van racisme.
Er zijn doorbraken op oecumenisch gebied in Ierland en Wales. Vijf lidkerken van de Raad van Kerken in Wales willen zich verenigen. Het gaat om Anglicanen, Baptisten, Presbyterianen, Methodisten en United Reformed. In Ierland zijn Methodisten en Anglicanen ook tot een erkenning van de ambten wederzijds overgegaan.(Bron: RvK, jan. 2016)
Werkloosheid, spanning tussen bevolkingsgroepen, stedelijk verval en grote verschillen in levensstandaard dragen bij tot het ongunstige sociale klimaat, waarin de kerk haar boodschap moet uitdragen in het hedendaagse Engeland. Noord-Ierland heeft hierin haar eigen ingewikkelde problemen. De meeste protestanten wilden hun Brits staatsburgerschap behouden en waren tegen een eenwording met de Ierse Republiek. De oorlog tussen katholieken en protestanten in het door Britten geregeerde Noord-Ierland heeft meer dan 3000 mensenlevens gekost; een oorlog die 25 jaar heeft geduurd. In januari 1994 werd in de kathedraal van Canterbury een vredesdienst gehouden, waar de Ierse kardinaal Cahal Daly vergiffenis vroeg voor alle leed dat de Ieren hebben veroorzaakt.
Iona is de naam van een mythisch eiland bij de westkust van Schotland. Op dit eiland werd de Iona Communiteit gesticht.  Sint Columba stichtte hier in de 6e eeuw een klooster, dat zich heeft ontwikkeld tot één van de grootste spirituele centra van het vroegmiddeleeuwse christendom. Een kleine veertien eeuwen later bouwde de schotse predikant George MacLeod (1895-1991) de tot ruïnes vervallen gebouwen weer op en stichtte er de Iona Communiteit, een oecumenische communiteit van mannen en vrouwen die nieuwe wegen zoeken om te leven naar het evangelie in de wereld van vandaag. Zij putten daarbij voornamelijk uit de bronnen van de Keltisch-christelijke traditie.
Wij gedenken met woorden van Thomas Moore (Engeland, 1478-1535) :
 
Schenk mij een zuivere ziel, o Heer,
die in het oog houdt wat goed is en rein,
opdat ik oog in oog met de zonde niet verschrik
maar het middel vind de dingen weer in orde te brengen.
 
en/of met de bede van St. Patrick uit de 12e eeuw:
 
De Heer is voor je om je de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter je om je in de armen te sluiten,
om je te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder je om je op te vangen
wanneer je dreigt te vallen.
De Heer is in je om je te troosten
wanneer je verdriet hebt.
De Heer omgeeft je als een beschermende muur,
wanneer anderen over je vallen.
De Heer is boven je om je te zegenen.
Zo zegene je God, vandaag, morgen en
tot in de eeuwen der eeuwen.


James Galway speelt Danny Boy

 

Project Southall Londen - Gelovige gulheid

Southall is een wijk in Londen, die ook wel "Little India" wordt genoemd i.v.m. de 55% Indiaas-Pakistaanse etnische bevolking. In de wijk staat de grootste gurdwara in Europa. Op de foto: Interieur gurdwara van binnen.
Froukien Smit, die in het begin van de jaren negentig deel uitmaakte van een team dat leiding gaf aan het Interfaith Project in Southall, een stadsdeel van Londen, schrijft daarover in Vandaar, ZWO-uitgave van Kerkinactie (zomer 1992)

‘Als je niet met ons gegeten hebt, ben je eigenlijk niet echt op bezoek geweest’, zei een Jamaicaans lid van onze kerk eens tegen mij. Zij is niet de enige in Southall die er zo over denkt. Of ik nu op bezoek ga bij Indiase, Koerdische, Caribische of Engelse gezinnen, vrijwel altijd krijg ik een hele of halve maaltijd voorgezet. Iemand alleen een zuinig kopje koffie met een biscuitje aanbieden is er hier niet bij. Niet alleen bij de mensen thuis word je gul ontvangen, maar ook in de godsdienstige sfeer. Bijvoorbeeld in de gurdwara, de tempel van de sikhs. Terwijl op de bovenverdieping de dagelijkse eredienst aan de gang is, worden beneden gratis maaltijden opgediend. Een ieder die de gurdwara binnenloopt, sikh en niet-sikh, kan van deze dienst gebruik maken.’Een mens mag het huis van God niet hongerig verlaten’, vinden de sikhs. Zo gaan dienst aan de naaste en eredienst letterlijk samen, in hetzelfde gebouw. Van de gastvrijheid kan geen misbruik worden gemaakt: wie vaker dan drie keer achter elkaar komt eten, wordt gevraagd wat werk te doen in de gurdwara.’Zo houden ook arme bezoekers een gevoel van eigenwaarde’, vertelde een sikh mij.

Het uitdelen van eten is niet tot de benedenverdieping beperkt. Ook wie alleen maar komt om een dienst mee te maken, krijgt toch nog iets te eten. Aan het eind van elke dienst ontvangt iedereen een hapje ‘prasad’. Dit is een mengsel van griesmeel, suiker en boter, dat wordt uitgedeeld als teken van Gods zegen.Ook is ‘prasad’ een symbool van de verbondenheid en gelijkwaardigheid van alle mensen.

In de hindoetempel gaat het niet veel anders. Bezoekers aan de tempel, hindoes en niet-hindoes, krijgen als ze weggaan een handjevol noten, fruit of zoetigheid mee. Overigens zullen de meeste Hindoes ook eerst zelf iets hebben meegebracht. De priester die de meegebrachte gaven weer uitdeelt, zegt: ‘Wat ik de mensen geef is een gave van God geworden, door God gezegend.’

Als kerkmensen in Southall beginnen we ons langzamerhand af te vragen: hoe staat het eigenlijk met ónze gastvrijheid? Wat voor indruk krijgen anderen van ons als onze kerkdeuren alleen op zondag openstaan?

Iona Revelation - Keltische muziek

 
 
Het eiland Iona - Schotland
 
Oekraïens-Katholieke Kathedraal in Londen
 
Iona-kruis in Schotland
 

Handvest van Compassie - Karen Armstrong

Karen Armstrong
Er wordt enorm geconcurreerd in de wereld.
Als je niet met elkaar samenwerkt
zal de concurrentie winnen.
Maar als je kunt leren om samen te werken,
zul je samen winnen en samen de vruchten
plukken van die overwinning."
(Maria Fontaine in 'Motto's for Succes')

Handvest - Geschiedenis:
Karen Armstrong is internationaal gezien een van de bekendste religiedeskundigen. Haar boeken zijn in tientallen landen vertaald. Tijdens al die jaren van studie van religies, raakte ze gefascineerd door één idee dat telkens naar voren komt in alle religies: “Compassie was overal de belangrijkste graadmeter voor ware spiritualiteit. En toch hoor je er maar weinig over.”
Met de opkomst van fundamentalistische groeperingen in alle wereldgodsdiensten, zo meende Armstrong, slagen religieuze leiders er niet in de intolerante gelovigen op hun denkbeelden aan te spreken en de boodschap van compassie meer gestalte te geven in hun geloof. Daar zou volgens Armstrong dan ook iets aan moeten veranderen.
In 2008 won Armstrong de TED-prijs. Ze ontving honderdduizend dollar waarmee ze een wens mocht laten uitkomen. Haar wens was: het opstellen van een Handvest voor Compassie, een document dat zou moeten dienen als tegengif voor een fundamentalistische interpretatie van religie. Middels het bouwen van een website – www.charterforcompassion.com – hielp TED de ideeën te verzamelen van duizenden mensen over de hele wereld.
Achttien religieuze leiders gingen vervolgens aan de slag om de definitieve tekst van het Handvest te formuleren. Armstrong vond het belangrijk om de dialoog te veranderen, zodat mensen zich gesterkt zouden voelen om compassie te eisen van hun priesters, monniken en rabbi’s.
Het Handvest werd op 12 november 2009 gelanceerd – ook in Nederland – en is inmiddels ondertekend door prominente religieuze leiders, onder wie de Dalai Lama en bisschop Desmond Tutu.

Tekst Handvest
Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden.
Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van onze medeschepselen, om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen, en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige utizondering, te behandelen met volstrekte waardigheid, billijkheid en respect.
Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken geen enkele vorm van leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen – zelfs over onze vijanden – doen wij de menselijkheid die wij allen met elkaar delen geweld aan.
Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.
Daarom roepen wij iedere man en vrouw op om:
- compassie opnieuw te maken tot de kern van moreel handelen en van religie
- terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft
- garant te staan voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren.
- positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren
- bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen – ook van hen die wij als onze vijanden zien.
Het is van wezenlijk belang dat wij compassie in onze gepolariseerde wereld maken tot een duidelijke, lichtende en dynamische kracht. Indien compassie is geworteld in principiële vastbeslotenheid om uit te stijgen boven egoïsme, kan zij politieke, dogmatische en religieuze grenzen slechten.
Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar.
 

Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 58

 

DAGGEDICHT – Percy Bysshe Shelley: Love’s Philosophy

 

Percy Bysshe Shelley werd geboren op 4 augustus 1792 en verdronk in zee bij La Spezia op
8 juli 1822; hij was een Engels dichter uit de periode van de romantiek.
 
Love’s Philosophy

The fountains mingle with the river,
and the rivers with the ocean;
the winds of heaven mix forever
with a sweet emotion;
nothing in the world is single;
all things by a law divine
in another's being mingle -
why not I with thine?
See, the mountains kiss high heaven
and the waves clasp one another;
no sister flower could be forgiven
if it disdained its brother;
and the sunlight clasp the earth and
the moonbeams kiss the sea;-
what are all these kissings worth,
if thou kiss not me?
 
Liefdes filosofie
 
De fonteinen mengen zich met de rivieren en de rivieren met de oceaan.
De winden aan de hemel dragen voor altijd een zoete emotie met zich mee;
niets in de wereld staat op zichzelf; alles gebeurt door een goddelijke wet,
je verbinden met een ander bewustzijn, waarom niet ik met jou?
Zie, de bergen kussen de hemel en de golven overspoelen elkaar;
geen zuster-bloem zou het worden vergeven als ze haar broer veracht;
En het zonlicht omvat de aarde en de maan kust de zee;
Wat is al dit zoete werk waard wanneer je mij niet kust?