Week 52: 25 - 31 december 2022

Voor Kerstnacht, 1e Kerstdag en 2e Kerstdag; zie: Viering Kerst
25 en 26 december - Kerst

31 december: Oudjaar

Regio: Ghana en Nigeria

 

24 december - Kerstnacht

25 december - 1e Kerstdag

26 december - 2e KerstdagIn opdracht van de Protestants Christelijke Kerk van Bali, maakte de Indonesische kunstenaar Nyoman Darsane (zelf lid van deze kerk) zo’n 25 jaar geleden een ontwerp voor een kerstkaart. Hij gaf daar de volgende uitleg bij: 1. Jozef en Maria en het kindje Jezus. 2. Het kruis verbonden met tien wortels als symbool van de vervulling van de Tien Woorden (geboden). 3. Drie rotsblokken als symbool van het geloof, waaruit de tien wortels zijn opgekomen. 4. Drie sterren bovenaan als symbool van de Drie-eenheid. 5. Twaalf vlammen rondom het kruis, die elk één van Jezus discipelen voorstellen, met uitzondering van Judas die hier als een slang staat afgebeeld. 6. Aan het kruis vastgebonden twee draken als symbool van de overwinning van het kwade. Opmerkelijk detail: Kruis en Kribbe zijn uit hetzelfde hout gesneden! (op deze afb. in dezelfde kleur geborduurd). (Foto: Een zwart/wit afbeelding van deze kaart stond indertijd in het dagblad Trouw; de afbeelding werd uitvergroot en in kleur op linnen geborduurd) Bron: Hervormd Zendingsbureau in Oegstgeest. (Foto/borduurwerk:AnnaW))

Kerstnacht

Gebed voor de Kerstnacht - 24 december

Driekoningen volgen de ster.

Soms maakt het geen verschil of we onze ogen open of gesloten houden zo donker is het in de wereld.

Heer, wilt U ons laten zien hoe groot
het verschil is tussen de nacht waarin
wij wakker liggen van angst en verdriet
en deze nacht waarin U verschijnt.
Wij bidden U: wordt geboren onder ons
en maak onszelf tot lichtbrengers in
uw naam in de nachten die komen gaan,
in de dagen van duisternis waarin wij bestaan.
(Maria de Groot)

Viering van de geboorte - Kerstnacht
Gebed:
In deze Heilige Nacht, God, is ons een licht opgegaan;
wil ons er van doordringen, dat dit ons levenslicht is,
verhelder alle donkere nachten door de hoop op uw dageraad;
schenk ons de vreugde die blijft, nu en in uw rijk dat komt.
Toen de stille nacht was aangebroken, hebt Gij uw licht ontstoken
in het duistere leven van hen die bij niemand gezien waren:
een boodschap van boven kwam tot mensen aan de onderkant;
geef ons dit oude verhaal te verstaan als een steeds weer
nieuwe belofte voor alle tijden en als een blijvende
bemoediging voor ons eigen bestaan. (ds. W.R.v.d.Zee)

Uit een kerstlied van Jochen Klepper:
Nun ruht doch alle Welt. O Herz, wie willst du's fassen?
Die Erde liegt im Streit, von allem Heil verlassen,
ist friedlos weit und breit und wider dich gestellt.

Doch der die Erde schuf, had deine Angst gesehen
und hat sich aufgemacht, will dir zur Seite stehen,
ein Helfer voller Macht. Hell klingt sein Friedensruf.

Gott Lob! In deinem Licht darf ich das Licht erschauen,
das Kind, den Herrn der Welt! Ihm will ich mich vertrauen.
Er ist es, der mich hält und rettet im Gericht.
(Uit: Kyrie. "Geistliche Lieder", 1986, 36-38)

Goede God,
Dank U, dat U voor mij als een kind in de wereld bent gekomen.
Dank U, dat U bij mij bent, vandaag en elke nieuwe dag.
In uw liefde voel ik mij geborgen. Amen.
(Uit het duits: Sonne u.Schildkalender, 24 dec.2014)

Stille nacht - heilige nacht..... Christmas Concert

1e Kerstdag

 

Bij monde van de profeet Jesaja (Jes.7:14) heeft de Heer gezegd: 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven', wat betekent: 'God met ons'. (Mattheus 1:23) (Paneelschildering kerststal, ca 1400 Fabriano)

Een Kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en
de heerschappij rust op zijn schouder.(Jesaja 9)
 
Gebed voor deze dag:
Dat Gij ons hebt geschapen is een wonder, God.
Groter nog is het wonder dat Gij ons wilt herscheppen.
Geef dan dat wij opnieuw geboren door Hem,
wiens geboorte wij nu vieren, Jezus uw eigen Kind,
van dag tot dag mogen groeien in de verbondendheid met U.
 
Wij staan in het licht dat door U is ontstoken:
geboren is ons uw Zoon, gegeven is ons uw Woord.
Breek door met uw licht in onze harten, God
en laat dat uitstralen in verhelderende woorden,
in verwarmende daden, want Gij zijt voor ons allen
een heilzame God.
(Ds. W.R. van der Zee)
 

2e Kerstdag - Gedenkdag van Stephanus en alle martelaren.

Stefanus, 1e martelaar van het christelijk geloof (bisdom Rotterdam)

Op deze dag gedenkt de kerk sinds de 4e eeuw Stefanus, de eerste martelaar voor het christelijk geloof (Handelingen 7:54-60)

Onze Vader, die in de hemel zijt - Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit!' (Johannes 20 : 21)

Gebed voor deze dag:
Gij die on hart verheugt, wees dicht bij ons
en laat het licht van wat wij samen vieren
ons bijblijven in de vale dagen die komen,
zdat we de lofzang gaande houden
en elkaar weten op te beuren.
(ds. W.R. van der Zee)

Liefde... uit de doeken gedaan:

Een Afrikaan schildert op een kalkwand zijn verwondering
om het Kind waaraan hij iets heel bijzonders heeft gezien.
Al schilderend zegt hij:
'Hier en zo wordt de liefde uit de doeken gedaan!'
Het is al duizendmaal door anderen gezegd,
die het ook zagen, zich verwonderden,
veranderden door dit Kind. Zie jij het ook?
Je moet goed kijken, want een kind,
je kunt het over het hoofd zien,
ermee sollen, het vertrappen zelfs.
Dit Kind is bovendien ongewenst.
Het vindt nergens een plaats om waar
te maken wat het is onder de mensen.
Toch houdt die Afrikaanse schilder vol:
'Dit Kind! Het is de liefde uit de doeken gedaan.'
Zie jij het ook? Dat verandert jouw wereld.
Het begin is knielen. Zie je 't? Het BEGIN.
Dat verandert de wereld...

Ere zij God – Nederland zingt

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 52 - Ghana en Nigeria

Voorbeden: Week 52

Dank voor:
•Christenen en moslims die risico's nemen om te werken aan de dialoog en de verzoening tussen de twee godsdiensten.
•De raden van kerken in deze landen en hun gemeenschappelijk getuigenis.
•Missionarissen die het evangelie hebben gebracht.
•Allen, die goede verhalen in een Afrikaanse context vertellen.
•Fufu, yams, cassave en pinda's.

Bid voor:
•De inperking van de ontbossing.
•Een meer rechtvaardige verdeling van rijkdom en macht.
•Rechtvaardige en vreedzame betrekkingen tussen leden van verschillende etnische groepen en tussen moslims en christenen.
•Een einde aan schendingen van de mensenrechten van minderheidsgroepen.
•Degenen die lijden aan ondervoeding en ziekten zoals malaria, kinkhoest en HIV en AIDS.
•Een beter beheer van het milieu en natuurlijke hulpbronnen.

Wereldwijd verbonden: Week 52

Jeugdkoor in Accra, Ghana. (Foto: WCC)

Ghana en Nigeria

Het gebied van het huidige Ghana is bevolkt geraakt vanuit de Sahelzone. Rond 1100 trok een deel van de Akanvolken, zoals de Ashanti  en de Fante  naar het zuiden. Er werden meerdere staten gesticht, zoals de Ashanti-federatie en enkele Fante-staten.
Het eerste contact tussen de plaatselijke volksstammen en de Europeanen vond plaats in 1471 met de Portugezen. De Europeanen noemden het gebied de “Goudkust" naar de dominante handelswaar ter plaatse. Eind 16e eeuw kwamen ook de Nederlanders naar het land; in 1598 kregen zij toestemming om een handelspost te openen bij  Moore, het latere Fort Nassau. In 1637 werd het Fort Elmina veroverd op de Portugezen, dit was jarenlang het centrum van de dominante Nederlandse aanwezigheid aan de Goudkust.
In de tweede helft van de 17e eeuw verschuift de aandacht van goud naar de slavenhandel. De Ghanese kust werd een logistiek centrum van een ingrijpende periode in de geschiedenis.

Nigeria telt 120 miljoen inwoners en is één van de grootste en volkrijkste landen van Afrika. Sinds de onafhankelijkheid in 1960 heeft het land diverse staatsgrepen meegemaakt en hebben de mensen het steeds slechter gekregen. Er is geen werk en de grond wordt schaarser en armer; er wordt bezuinigd op gezondheidszorg en onderwijs en er is onderdrukking, want menig leider regeert met ijzeren vuist.
In december 2014 werd door Kerkinactie (PKN) voorbede gevraagd tegen geweld en ontvoering in Nigeria.
Vrouwen gingen de straat op om te protesteren tegen het voortdurende geweld tegen onschuldige burgers. Bijna 300 jonge vrouwen waren in handen gevallen van terroristen van Boko Haram en in de Nigeriaanse stad Jos kwamen 118 mensen om door een dubbele bom. In de drie deelstaten in het Noordoosten en de hoofdstad Maidugari moesten velen hun huis ontvluchten door het aanhoudende geweld. Intussen zijn meer dan 2,1 miljoen mensen ontheemd en op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. (Kerkinactie 2016)

Dans en muziek spelen in heel Afrika een belangrijke rol. Zo wordt er in Nigeria bij een begrafenisplechtigheid gedanst. “Zwarte muziek” heeft een helende werking, iets wat alleen vanuit de geschiedenis begrepen kan worden. Volgens een bekende blueszangeres ontstonden de eerste blues op het moment van de eerste geseling van de eerste slaven op het eerste slavenschip. We gedenken met woorden uit Ghana:

O God, zegen de volken van deze landen, onder uw wonderbare zon.
U weet wat ze nodig hebben: voedsel voor lichaam,  ziel en geest.
(Gebed van een jonge Ghanese)

Ghana ligt in West-Afrika, net ten noorden van de evenaar aan de baai van Guinee. (Foto: World Servants)