Week 11: 10-16 maart 2024

10 maart: Zondag Laetare
13 maart: Biddag

Regio: Myanmar (Birma) en Thailand

 

Kerkelijk jaar - Laetare


Verheugt u, samen met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt;
als een moeder zal Ik u troosten, in Jeruzalem zult gij getroost worden. (Jesaja 66)
Gij hebt gerechtigheid lief en haat onrecht, daarom heeft God, uw God, u  gezalfd
met de olie van de vreugde. (Psalm 145)

Uw koninkrijk kome - Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.
(1 Corinthiërs 4:20)
 
Zondag Laetare – verheug je – (Klein Pasen) - 4e zondag in de 40 dagentijd.

Gebed bij deze zondag:
Door uw woord, God, hebt Gij een wonder verricht:
wij zijn met U verzoend;
laat ons om dit wonder met oprechte toewijding en
een opgewekt geloof het komende feest tegemoet gaan.
O God, richt Gij ons op als wij terneergeslagen zijn,
bedrukt door wat wij zien en horen,
doe ons weer opademen door het nieuwsbericht van uw heil,
versterk ons hart dat wij anderen versterken,
neem ons allen mee in uw beweging naar de vrede.
(ds. W.R.v.d.Zee)

Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Jezus Messias
Broos is ons hopen en kwetsbaar ons geloof, als een aarden kruik, o zo breekbaar.
Maar in onze zwakte voltrekt zich Gods kracht, zijn wijsheid is het dwaze van het kruis.
Dus geraken wij wel vaak in het nauw, maar het snijdt ons de adem niet af.
Ook zijn wij dikwijls verlegen om raad, maar radeloos hoeven we niet te zijn.
Zelfs worden wij soms heel heftig vervolgd, maar nimmer ten diepste verlaten.
Al slaan de brutalen op aarde ons neer, wij raken voor God nooit verloren.
Zo dragen wij voelbaar de dood van de Heer in ons mee,
zo zal ook zijn leven zich voelbaar in ons openbaren.
Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Jezus Messias.
(Naar 2 Corinthiërs 4:6-11, Uit “Een verschil van dag en nacht”, N. Schuman)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 11 - Myanmar (Birma) en Thailand

Voorbeden: Week 11

Een boer aan het werk op zijn rijstveld in Myanmar

Dank voor:
•Thailand's ondersteuning van vluchtelingen uit Myanmar, Laos, Cambodja en Vietnam.
•Degenen die opkomen voor geëxploiteerde kinderen, met name kinderen in de seksindustrie.
•De Christelijke Conferentie van Azië.
•De Myanmar Raad van Kerken.
•Harpen, gongs, bamboe fluiten, kleurrijke zijde, gracieuze dansers en zachte geesten.
•Birmaanse marionetten, sommige met 60 verschillende snaren.
•Boeddhistische en christelijke dialoog, die streeft naar het afbreken van oude barrières voor hoop en vrede.
Bid voor:
•Kinderen in Myanmar, vooral de kindsoldaten, wezen, vluchtelingen en voor kinderen die gedwongen arbeid verrichten in de prostitutie.
•Vrouwen en meisjes die beschermd moeten worden tegen verkrachting en dwangarbeid.
•Etnische groepen dat zij hun eigen rijke erfgoed, talen en culturen mogen behouden.
•De statenloze Rohingya uit de Rakhan staat en andere ontheemden en vluchtelingen, dat ze krijgen wat ze nodig hebben: voedsel, kleding, medicijnen, dekens, onderwijs en veiligheid.
•Degenen die humanitaire hulp leveren, dat ze worden gezegend, beschermd en bekrachtigd en in Gods liefde en hoop mogen delen.
•Families die gescheiden zijn.
•Christenen in Myanmar die worden gediscrimineerd en gedwongen worden naar meerderheids religies over te gaan.
•Die worstelen om hun leven weer op te bouwen na de vernietiging door tsunami's en orkanen.
•Een einde aan de corruptie en criminaliteit, drugsgebruik en sekstoerisme.
•Mensen die lijden aan aids.

Wereldwijd gedenken: Week 11

Dorpstafereel in het Noorden van Thailand (foto: Henriëtte Mulder)

Myanmar (Birma) en Thailand

Buurlanden aan de Bengaalse Zee en de Indische Oceaan. Landen waar jaarlijks duizenden hectaren bos zijn verdwenen. Birma, nu Myanmar genoemd, is bij velen bekend van de Birma-Spoorlijn. Door het Japanse leger krijgsgevangen gemaakte militairen, waaronder veel Nederlanders, werden in grote getale naar Birma gevoerd om onder mensonwaardige omstandigheden te werken aan deze spoorlijn.
Het land kampt met een enorm vluchtelingenprobleem.
Door het langdurige conflict in Myanmar (Birma) zijn veel Myanmarezen, speciaal uit etnische minderheden, naar de grens met Thailand gevlucht. De toekomst van de kinderen van deze vluchtelingen ziet er slecht uit. (Kerkinactie)
Sinds de onafhankelijkheid van Birma in 1948 verzetten verschillende (etnische) groeperingen in de samenleving zich tegen de regering. De Birmese regering heeft grove schendingen van mensenrechten begaan tegen etnische minderheden in de grensgebieden en voorstanders van democratische hervormingen. Vanaf halverwege de jaren 80 hebben honderdduizenden Birmezen hun huizen moeten ontvluchten en zijn de grens met Thailand overgestoken.
In 2011 sloeg de situatie echter om: de censuur neemt af, politieke hervormingen worden doorgevoerd en er vinden vredesonderhandelingen plaats tussen de overheid en gewapende etnische groepen. Een staakt het vuren is echter nog niet bereikt. Gedurende 2012 gaan de gevechten tussen het regeringsleger en het Kachin Independence Army (KIA) in Kachin State gewoon door en vormen deze een bedreiging voor de vrede in het grensgebied met China.
Het totale aantal Birmese vluchtelingen dat naar Thailand is gevlucht bedraagt nu ongeveer 340.000. Van deze groep worden 140.000 (overwegend) Karen en Karenni opgevangen in negen vluchtelingenkampen. Ongeveer 200.000 Shan worden door de lokale gemeenschap opgevangen. (Bron: Stichting Vluchteling)

De 415 km lange Birma spoorlijn met de Bridge over the River Kwai werd in de tweede wereldoorlog onder regie van de Japanners gebouwd door 68000 krijgsgevangenen.

Bo Kyi maakt zich sinds de jaren ’90 sterk voor politieke gevangenen in Birma (Myanmar). Na zeven jaar gevangenschap vluchtte hij in 1999 naar Thailand waar hij medesecretaris werd van de Assistance Association for Political Prisoners (Birma). In 2012 keerde hij voor de eerste keer terug naar Birma om zich in het land zelf in te zetten voor politieke gevangenen. Bo Kyi ontving verschillende vredesprijzen, waaronder de Alison Des Forges Award van Human Rights Watch, een onderscheiding voor activisten die hun eigen leven op het spel zetten om anderen te beschermen.(Trouw, 20 april 2015)
Bo Kyi over zijn gevangenschap: ‘In onze tijd mochten politieke gevangenen niets. Tegenwoordig mogen ze bijvoorbeeld lezen en hun cel uit. Ik zat 23 uur en 40 minuten per dag in een piepkleine cel. Alleen. Ik mocht er twintig minuten per dag uit om me te wassen.
Het verliezen van hoop is een individuele beslissing. Ik verloor nooit hoop: ze konden mijn lichaam arresteren en vastzetten, maar mijn geest niet. Mijn geest was vrij om dingen te bedenken en te creëren, zelfs in de gevangenis.’ (Bo Kyi leerde engels van een medegevangene in de naastgelegen cel).(Bron: Amnesty International)

Koning Bhumibol, geboren op 5 december 1927 in Cambridge, Massachusetts, USA, is sinds 9 juni 1946 koning van Thailand en dus het langst zittende staatshoofd in de wereld en de langst regerende monarch in de Thaise geschiedenis. Hij is de negende koning van de Chakri-dynastie.  Hij overleed op 13 oktober 2016.
De Church of Christ in Thailand komt voort uit een fusie van een aantal gemeenten die zijn ontstaan door het werk van verschillende zendingsorganisaties. Door het vele sociale werk dat de kerk doet, staat ze goed bekend. De Church of Christ heeft ziekenhuizen en scholen en is ook betrokken bij vragen rondom hiv/aids. Het boeddhisme is zo sterk verweven met de Thaise cultuur, dat het niet eenvoudig is om christen te zijn in dit land. (Kerkinactie)
Veertig jaar geleden was nog 70% van Thailand bedekt met bos. Nu houden officiële cijfers het op 18%. De overmatige en ongecontroleerde houtkap heeft grote overstromingen tot gevolg gehad, waarbij honderdduizend mensen dakloos werden.

 


Jesaja 16:3b
Verberg de vluchteling, lever de ontheemde niet uit...


David Garret speelt 'Meditation from Thais'


 “Gerechtigheid is alleen in de hel,
in de hemel is genade en
op aarde is het kruis” (bron onbekend).
Maar is het niet zo,
dat juist door het kruis
de genade tot maatstaf van gerechtigheid
is geworden? (Sonne u.Schild)


Thaise markt in het noorden van Thailand (foto: Henriëtte Mulder)

Wij gedenken deze landen met woorden uit Thailand:
 
Wees met ons Heer, op deze nieuwe dag.
Heel de wonden die de oorlog heeft achtergelaten.
Verdrijf de stille argwaan tegenover mensen die wij niet kennen.
Maak ons bereid tot een leven, dat even vol is
van onverwachte vreugde als van onverwacht verdriet.
Daarom bidden wij U in Jezus Naam,
die altijd dezelfde is – gisteren, vandaag en morgen.

 

Birmees marionettentheater
 
 
Olifantenparadijs in de bergen van Thailand

 

 

Biddag

bd06 biddagLentegebed van Paul Verbruggen (1891-1966)

Ik heb de hele winter niet geweten
dat er van U,
diep in dit dode woud,
ergens wat goud bedolven lag.
Met lege hand en hart
en tot geen offeranden klaar
trad ik in ’t bos en vond
Uw eerste krokus in de zon.
Hij stond zo schitterend
op het donkergroene mos,
zo enig licht
tussen het koude naakte hout,
en iets
wat ik de ganse winter was vergeten
ging weer aan ’t smeulen
met een teedre gloed.
Zo stond ik lang
gelukkig en verenigd
met die kleine krokus in de zon,
en wist opeens
hoe diep de kleine dingen leven
en zei heel simpel: God, hoe mooi.
 

Geschiedenis Dank- en Biddag

 
Het gebruik om in moeilijke tijden een aparte bededag te houden zou ontstaan zijn in de middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen, zoals de quatertemperdagen en de kruisdagen. Daarbij ging het vooral om omstandigheden op seculier terrein: oorlog, honger en rampen. Na de reformatie in de 16e eeuw, toen grote delen van Nederland het katholicisme voor het protestantisme verruilden, werd het houden van bededagen door de reformatorische kerken overgenomen. In 1578 werd er door de Synode van Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Wanneer er vervolgens een bid- of dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven. Een vaste dag om te danken werd in 1658 in de provincie Overijssel vastgesteld: "dat alle jaren op den 1sten Donderdag in de Mey door de geheele Provintie een Algem. Vast- en Bededag tot afweeringe van Godes Plagen en het verkrygen van een gezegende Somer zal worden geholden,- en dat op den eersten Donderdag in September weder een Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen segeningen en weldaaden zal worden gecelebreert." In de Dordtse Kerkorde staat in artikel 66 dat de classis aangewezen is om in tijden van oorlog, epidemieën, vervolging van de kerk en andere algemene rampen een speciale biddag of gebedssamenkomst uit te schrijven. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Tegenover de dankdag werd later ook een vaste dag om te bidden ingesteld.