Week 42: 15-21 oktober 2023

Regio: Bangladesh, Bhutan en Nepal

 

Kerkelijk jaar - 20e zondag na Pinksteren

Maar verlos ons van de boze - Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël: laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Wat ze jullie in mijn Naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden. (Jeremia 29: 8 en 9)  

20e zondag na Pinksteren - Ik ken de plannen die Ik met u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en ze bieden u een hoopvolle toekomst. (Jeremia 29)

Zondagsgebed:
God van ons hart, laat het onze vreugde worden
aan U toegewijd te zijn; doe ons ondervinden
dat ons geluk pas echt is en volledig als wij leven
dicht bij U, bron van al wat goed is en verkwikkend.
Als Gij niet wilt, God, dat wij verloren gaan, lever
ons dan niet uit aan wat wij hebben aangericht,
maar spreek ons vrij door het woord van uw liefde
en maak ons nieuw door de kracht van uw Geest.
(ds. W.R. van der Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 42 - Bangladesh, Bhutan en Nepal

Voorbeden: Week 42

Nederland coördineert noodhulp bij aardbeving in Nepal, april 2015
Dank voor:

• De schoonheid van de bergen, rivieren en bossen.
• Christenen die samenwerken om de armen te dienen.
• Degenen die bijstand verlenen tijdens de vele overstromingen in Bangladesh en aan de slachtoffers van door arseen verontreinigd drinkwater.
•Degenen die werken voor de rechten van vrouwen en meisjes.
 
Bid voor:
 
• Vermindering van politieke onrust, geweld en terrorisme.
• Politieke leiders, dat ze zich zullen laten leiden door de zorg voor alle mensen.
• De vrouwen, dat ze worden gerespecteerd in hun waardigheid en in hun werk.
• Kinderen die moeten werken om hun ouders te helpen hun gezinnen te voeden, en voor meisjes die zijn ontvoerd of verkocht in de seksindustrie.
• Sterkte voor die christenen die leven als een minderheid temidden van moslims, boeddhistische en hindoeïstische broeders en zusters.
• Die getroffen zijn door de frequente overstromingen, aardverschuivingen, tropische stormen en aardbevingen.
• Degenen die leven als vluchtelingen, in het bijzonder de statenloze Rohingya's en anderen die zijn ontheemd, dat zij onderdak, voedsel en een middel om geld te verdienen mogen vinden.

Wereldwijd verbonden: Week 42

Stoepa in Nepal; een stoepa is een boeddhistisch heiligdom met gebedsvlaggetjes. (Foto: Henriëtte Mulder)
Aardbeving in Nepal, april 2015

Bangladesh, Bhutan en Nepal

Onze Vader
Onze Vader in ons land van Bangladesh, Uw
Naam worde geheiligd.
Wees gezegend, niet alleen onder de
christenen, ook onder de moslims, 
boeddhisten, hindoes en al wie maar gelooft.
Allen dragen tekenen van U.
Uw rijk kome. Een rijk dat nog maar zelden
gezien is onder ons, want nog  maar weinig
mensen kennen uw koningschap,
beleven uw liefde en vrede.
Leid ons niet in verzoeking nu wij worden
overstelpt door beproevingen en lijden.
Verlos ons van het kwade, uit de verslaving aan onze zelfzucht, uit de verslaving
aan een systeem dat armen uitbuit, uit de verslaving aan onze onverschilligheid.
En voer ons naar de heerlijkheid van uw rijk. (Gebed uit Bangladesh)

Bangladesh is een uitzonderlijk arm land. Grondbezit is en blijft het grootste probleem. De Kerk van Bangladesh is klein en telt ongeveer 20.000 leden. De kerk is in 1972 ontstaan uit de Anglicaanse en Presbyteriaanse kerk, vlak nadat het land zich afscheidde van West-Pakistan. De kerk van Bangladesh is een kerk van de armen, de leden komen voornamelijk uit de laagste hindoe-kasten en uit minderheidsgroepen. De Baptistenkerk in het district Mymensingh heeft een aantal jaren geleden de hulp ingeroepen van Taizé broeders om jonge dorpskerkjes in Bangladesh te ondersteunen. Hulp bij theologische training van dorpspredikanten, zondagschoolwerk, alfabetisering, landbouwtrainingen,en het verstrekken van kleine leningen en microkredieten voor gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Zo kunnen deze kerken geestelijk en sociaaleconomisch sterker worden en op eigen benen staan.(Bron:Kerkinactie). In 2007 werd Bangladesh zwaar getroffen door de cycloon Sidr.
De Ganges is een grote rivier die door India en Bangladesh stroomt. De rivier is 2510 km. lang.
Migranten uit Bangladesh ontvluchten de armoede en werkloosheid in het land met bijna 157 miljoen inwoners. Dertig procent van de Bengalezen leeft onder de armoedegrens. Volgens cijfers van het Bengalese Bureau voor Statistiek zou het werkloosheidspercentage 4,53 procent zijn, ofwel bijna 6,7 miljoen mensen. Mohammad Hasan (34), afkomstig uit het noordwestelijke district Thakurgaon, is een van de velen die droomt van een beter leven in een ander land. "Ik heb mijn geërfde land verkocht om naar Maleisië te kunnen. Daar hoopte ik werk te vinden in de bouw. Hier verdien ik niet genoeg om mijn gezin te onderhouden." Ook hij legde zijn leven in de handen van smokkelaars om Maleisië te bereiken. Samen met zo'n honderd andere vluchtelingen werd hij voor de kust van Thailand opgepikt van een boot die ook al door de bemanning verlaten was. De vluchtelingen overleefden de reis, maar het betaalde geld voor de overtocht waren ze kwijt.(Bron: Interpress.Be) Voor meer: zie onderaan deze site.
Bhutan is een klein koninkrijk in het Himalayagebergte, dat evenals het ten westen gelegen Nepal, ligt ingeklemd tussen China en India. Doordat de bergen van de Himalaya voor een groot deel het land beslaan, is slechts een beperkt deel van de oppervlakte geschikt voor landbouw. In het zuiden van Bhutan leven veel etnische Nepalezen, voor wie het leven de laatste jaren steeds moeilijker is geworden. Zo werden zij gedwongen kleding en haardracht van Boeddhistische Bhutanezen over te nemen. Ongeveer 75% van de bevolking van Bhutan hangt de Boeddhistische religie aan; circa 25%  is Hindoe. De regering wil koste wat kost de Boeddhistische cultuur bewaren. Toch zijn er in Bhutan ook kleine groepen christenen, maar van evangelisatie is geen sprake.
De christelijke kerk van Nepal was veertig jaar lang een lijdende kerk. Sinds in 1990 politieke veranderingen plaatsvonden, is de bewegingsvrijheid van christenen groter geworden en is de kerk enorm gegroeid. Onder het bewind van de Rana-dynastie bleef Nepal ruim honderd jaar gesloten voor de buitenwereld, zeker voor zendelingen. In 1951 kwam aan de overheersing een eind en kregen missionarissen toestemming projecten te beginnen, mits zij zich van evangelisatie onthielden. In april 2015 werd Nepal getroffen door een verwoestende aardbeving.  Wij gedenken met woorden uit Nepal:

De heilige rivier: de Ganges (foto: Henriette Mulder)

O Heer, hoor onze smeekbeden.
Open de deur naar het heil voor uw volk.
Geef ons de kracht van uw levende aanwezigheid,
opdat wij U trouw blijven en eren;
opdat wij uw getuigen zijn.

en/of met woorden uit de Completen, Avondgebed van
de religieuze gemeenschappen in Bangladesh:

Behoed ons, o Heer, als wij waken
en waak over ons als wij slapen.
Dat wij, wakend, mogen waken met U
en slapend mogen rusten in vrede.

Schubert Serenade

Cox Bazar, Bangladesh - Bengaalse kust

Jonge mannen uit Bangladesh die recentelijk door de Bengalese Kustwacht gered zijn van een schip dat op open zee werd verlaten door de bemanning. Ze zijn herenigd met hun familie in Teknaf, in het zuiden van het kustdistrict Cox's Bazar. (Abdur Rahman/IPS, 2015)

Mensensmokkel aan de Bengaalse kust

Mensensmokkel aan de Bengaalse kust (2015)

“De inwoners van Shah Porir Dwip wisten dat de boten die afgelopen jaren ‘s nachts de zee op koersten niet gingen vissen. Maar ze zwegen over wat er gebeurde. Uit angst, uit onmacht of omdat ze medeplichtig waren. Ook nadat op een dag lijken aanspoelden tussen de kokospalmen op het strand, bleven de schippers net als voorheen de lichtsignalen volgen die hun lieten weten dat de kust veilig was.
Generaties lang was Shah Porir Dwip een plaats zoals er in het straatarme deel van Bangladesh langs de grens met Birma wel meer zijn. Een gemeenschap van ploeteraars, vissers, dagloners onderbetaalde ambtenaren en een enkele winkelier. Maar wrang genoeg werd Shah Porir Dwip, dat zo’n 60.000 inwoners telt, juist vanwege de ligging in de desolate uithoek van het land onderdeel van een wrede business, waarin mensenhandelaren miljoenen verdienden.”
(Met toestemming van Amnesty overgenomen uit “Wordt Vervolgd”, nr. 9, 2015,
auteur: Minka Nijhuis)

 

Mobiele app maakt behoefte aan noodhulp bij de aardbeving in Nepal inzichtelijk. (Icco, 2015)