Week 50: 10-16 december 2023

10 december: 2e Advent

10 december: Dag van de mensenrechten

Regio: Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal


Kerkelijk jaar - 2e zondag van advent

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. (Jesaja 62:1 en 2a) (Foto:Z.v.d.Wilt)

U wacht ik, iedere dag weer...
Wanneer geen raam meer openstaat,
wanneer de wolken drukken op de aarde,
wanneer de wereld stil staat, adem in,
wacht ik dan nog, wacht ik dan U?
Waai met uw wind, uw liefde,
blaas ramen open, adem in en uit.
Wees wie U was, Aanwezige.
(Roel A. Bosch)

Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
(LvdK 476:4, Volkslied Herrnhut 1748, vert.Corn.Rijnsdorp)

Onze Vader, die in de hemel zijt… - Men noemt Hem Sterke God,
Eeuwige Vader (Jesaja 9:5)

Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen;
het is al begonnen, merk je het niet? (Jesaja 43:18, vert.H Oosterhuis)

Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind.​
LB 433:1 (Martin Luther)

2e zondag van Advent - twee kaarsen worden aangestoken -
En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.
(Jesaja 30:18a)

Zondagsgebed:
Wek op onze harten, God, zodat wij wakker worden
en opgewekt klaar staan om uw Zoon te ontvangen
en samen met Hem U van harte te dienen.
O God, laat ons zien wat Gij waard zijt, wat uw kracht is,   
bemachtig ons door uw Geest, zodat wij van harte bereid zijn 
in woorden en werken een weg te banen voor de komst
van uw Rijk. (ds. W.R.v.d.Zee) 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 50 - Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal

Voorbeden: Week 50

Dank voor:
• Christenen in deze overwegend islamitische landen die blijven getuigen van hun geloof en willen leven in overeenstemming met het evangelie.
• Plattelandsbevolking en zelfvoorzienende boeren en veehouders.

Bid voor:
Degenen die vluchten naar stedelijke gebieden en daar problemen ondervinden zoals chronische werkloosheid, alcoholisme en drugsverslaving.
• Herbouw en heling in Guinee-Bissau als het zich herstelt van een burgeroorlog en voor de vestiging van stabiele burgerregering.
• Een einde aan militaire staatsgrepen.
• Voor hen die Kaapverdië zijn ontvlucht en niet in staat zijn om terug te keren en te leven in hun eigen land.
• Allen die lijden onder de effecten van watertekorten en langdurige droogte.
• Een einde aan discriminatie op grond van religie of etniciteit.
• Vluchtelingen die onderdak en veiligheid zoeken in deze landen en die proberen te werken om in hun onderhoud te voorzien.
• Het milieu, met name gebieden die onderhevig zijn aan overbegrazing, woestijnvorming en bodemerosie en voor de visserij.
• Vrede, begrip, tolerantie en respect tussen de verschillende religies van deze landen.

Wereldwijd verbonden: Week 50

Kaapverdië

Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal

Democratie lijkt een nieuw verschijnsel in Afrika, maar schijn bedriegt vinden Afrikaanse filosofen. Volgens hen kennen veel Afrikaanse samenlevingen een eigen democratische traditie, waarin het belangrijk is dat iedereen aan het woord komt. In veel Afrikaanse landen komt de bevolking in beweging. In dorpen en stadswijken organiseren mensen zich; vooral vrouwengroepen zetten zich actief in voor verbetering van de leefsituaties van hun families. Er zijn talrijke initiatieven, gebaseerd op eigen mogelijkheden en kracht. De weg naar democratie, meer gerechtigheid en welvaart is nog lang, maar onder de oppervlakte is een beweging gaande die hoop geeft voor de toekomst. Christenen en Moslims zullen in deze landen samen een weg moeten vinden. De kerken doen alles om een helder beeld te krijgen van hun eigenheid en hun rol in het postkoloniale Afrika.

Kaapverdië betekent vrij vertaald ‘de groene kaap’, maar door erosie zijn alle eilanden van dit land min of meer droog en kaal. Dat maakt dat de bestaansmogelijkheden voor de bewoners gering zijn. Het overgrote deel van de bevolking is werkloos. Wel is begin 1991 het éénpartijsysteem afgeschaft en is er een nieuwe democratische regering gekozen.

Gambia is een land zonder steden – een rivier met twee oevers – dat wordt bedreigd door de Sahel. Met o.a. de productie van aardnoten, zelfvoorzieningslandbouw en een aanpassingsprogramma van het IMF houdt men het hoofd boven water.

Schrijven voor Amnesty helpt:
De Gambiaanse oppositieleider Femi Peters werd op 10 december 2010 vrijgelaten, nadat hij een groot deel van zijn straf had uitgezeten. In de gevangenis ontving hij duizenden kopieën van brieven waarin mensen de Gambiaanse president opriepen om Femi vrij te laten.
‘De steun die ik ontving was zo groot dat het voelde alsof ik niet vastzat. Ik voelde me niet alleen, ik wist dat mensen in me geloofden.’ Femi Peters, (Schrijfmarathon 2010, Amnesty International)

Zalig die me laten merken dat ik geliefd,
geacht en niet alleen gelaten ben. (Uit: Afrika)

Een verhaal uit Gambia:
Procmura is een project voor christen-moslimrelaties in Afrika.Getracht wordt vooroordelen ten opzichte van elkaar weg te nemen. De noodzaak hiervan mag blijken uit een verhaal van een jongeman die besloot christen te worden. De gemeente waarbij hij aansluiting zocht, vertelde hem dat hij beter moslim kon blijven en probeerde hem door te sturen naar andere kerken. Als een paria bracht hij de eerste jaren in de gemeente door; niemand heette hem welkom, niemand bemoedigde hem. Hij werd geduld, meer niet. Toen hij zijn kinderen wilde laten dopen, golden voor hem ineens andere regels. Ook mocht hij als voormalig moslim geen kringleider worden. Vijftig jaar later riep een voorganger op Palmzondag plotseling zijn hulp in om te assisteren bij het Avondmaal en zo deelde deze toen al bejaarde man, brood en wijn uit aan al die mensen die hem jarenlang hadden genegeerd.

Guinee en Guinee-Bissau zijn oorspronkelijk Portugese kolonies. Zij werden in respectievelijk 1958 en 1973 onafhankelijk.

In Senegal blijkt duidelijk sprake te zijn van bewustwording van de bevolking, mede door het terugdringen van het analfabetisme.

Gedenken wij met woorden uit Guinee:...

Moge het woord van God alle volken op aarde bereiken
en moge Hij worden erkend als de ene ware God.

Guinee-Bissau


Onbegrijpelijke God, wij laten het vaak afweten als de nood
in deze wereld ons geloof in uw macht teniet wil doen.
Laat ons in alle donkerheid het licht van uw toekomst zien.
Amen.
(Sonne und Schildkalender)


Gambia, (foto:Kerkinactie)


10 december: Dag van de Mensenrechten

10 december: Dag van de Mensenrechten,  de datum waarop in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd aanvaard.