Week 50: 11-17 december 2022

11 december: 3e Advent

Regio: Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal


Kerkelijk jaar - 3e zondag van advent

Morgenster!

De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Bezing nu met verblijden
de heldre morgenster.
Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn,
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.
(Gez.130:1 LvdK, Jochen Klepper)

Onze Vader, die in de hemel zijt… - Men noemt Hem Sterke God, Eeuwige Vader (Jesaja 9:5)

Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen;
het is al begonnen, merk je het niet? (Jesaja 43:18, vert.H Oosterhuis)

Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind.​
LB 433:1 (Martin Luther)

 

3e Advent, zondag Gaudete - wees blij (Filippenzen 4:4)
Verblijdt U in de Heer te allen tijd.
Wederom zal ik zeggen: verblijdt u.
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.
De Heer is nabij. (Filippenzen 4)

Zondagsgebed bij 3e Advent
Zie naar ons om, God, en hoor de gebeden,
wees ons genadig en kom naar ons toe,
laat eindelijk opgaan de zon van uw gerechtigheid
over ons hier op aarde en ons verduisterd bestaan.
O God, die ons meer nabij zijt dan al wat ons te na komt,
niet om wonderen roepen wij, maar om vrede,
uw lieve vrede, die alle verstand te boven gaat
en onze harten en gedachten kan behoeden
in deze donkere dagen, in deze dagen van uw licht.
(ds. W.R. van der Zee)

Wij geloven in de komst van de Messias...

3 kaarsen mogen branden

"Wij geloven in de komst van de Messias" is
een Joods liedje; het werd o.a. gezongen
door vrouwen en kinderen die naar
de gaskamers werden gevoerd.
Maar de Messias was toch al gekomen?
Ja zeker, maar hij wil steeds opnieuw
geboren worden, in ieder mensenhart.
Je kunt God aanbidden in
elk nieuwgeboren mensenkind.
Of zoals de bevrijdingstheoloog
Dom Helder Camara het ooit heeft gezegd:
"Waarom zou ik naar Bethlehem gaan
als ik Christus hier elke dag geboren zie worden."

 

LB 506 André Troost

Liedboek 506 André Troost
1. Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem!
Refrein: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!
 
2. Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein,
wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.
Refrein: Wij loven U...
 
3. Al gaat de vijand in het rond, de koning van het kwaad,
al dreigt hij met zijn grote mond dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond wanneer zijn rijk vergaat.
Refrein: Wij loven U...
 
4. Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal
die koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal:
Refrein: Wij loven U...

LB 322:1 H Oosterhuis
Die chaos schiep tot mensenland, die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef ons tot bescherming, zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft. Woord dat trouw blijft.

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 50 - Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal

Voorbeden: Week 50

Dank voor:
• Christenen in deze overwegend islamitische landen die blijven getuigen van hun geloof en willen leven in overeenstemming met het evangelie.
• Plattelandsbevolking en zelfvoorzienende boeren en veehouders.

Bid voor:
Degenen die vluchten naar stedelijke gebieden en daar problemen ondervinden zoals chronische werkloosheid, alcoholisme en drugsverslaving.
• Herbouw en heling in Guinee-Bissau als het zich herstelt van een burgeroorlog en voor de vestiging van stabiele burgerregering.
• Een einde aan militaire staatsgrepen.
• Voor hen die Kaapverdië zijn ontvlucht en niet in staat zijn om terug te keren en te leven in hun eigen land.
• Allen die lijden onder de effecten van watertekorten en langdurige droogte.
• Een einde aan discriminatie op grond van religie of etniciteit.
• Vluchtelingen die onderdak en veiligheid zoeken in deze landen en die proberen te werken om in hun onderhoud te voorzien.
• Het milieu, met name gebieden die onderhevig zijn aan overbegrazing, woestijnvorming en bodemerosie en voor de visserij.
• Vrede, begrip, tolerantie en respect tussen de verschillende religies van deze landen.

Wereldwijd verbonden: Week 50

Kaapverdië

Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal

Democratie lijkt een nieuw verschijnsel in Afrika, maar schijn bedriegt vinden Afrikaanse filosofen. Volgens hen kennen veel Afrikaanse samenlevingen een eigen democratische traditie, waarin het belangrijk is dat iedereen aan het woord komt. In veel Afrikaanse landen komt de bevolking in beweging. In dorpen en stadswijken organiseren mensen zich; vooral vrouwengroepen zetten zich actief in voor verbetering van de leefsituaties van hun families. Er zijn talrijke initiatieven, gebaseerd op eigen mogelijkheden en kracht. De weg naar democratie, meer gerechtigheid en welvaart is nog lang, maar onder de oppervlakte is een beweging gaande die hoop geeft voor de toekomst. Christenen en Moslims zullen in deze landen samen een weg moeten vinden. De kerken doen alles om een helder beeld te krijgen van hun eigenheid en hun rol in het postkoloniale Afrika.

Kaapverdië betekent vrij vertaald ‘de groene kaap’, maar door erosie zijn alle eilanden van dit land min of meer droog en kaal. Dat maakt dat de bestaansmogelijkheden voor de bewoners gering zijn. Het overgrote deel van de bevolking is werkloos. Wel is begin 1991 het éénpartijsysteem afgeschaft en is er een nieuwe democratische regering gekozen.

Gambia is een land zonder steden – een rivier met twee oevers – dat wordt bedreigd door de Sahel. Met o.a. de productie van aardnoten, zelfvoorzieningslandbouw en een aanpassingsprogramma van het IMF houdt men het hoofd boven water.

Schrijven voor Amnesty helpt:
De Gambiaanse oppositieleider Femi Peters werd op 10 december 2010 vrijgelaten, nadat hij een groot deel van zijn straf had uitgezeten. In de gevangenis ontving hij duizenden kopieën van brieven waarin mensen de Gambiaanse president opriepen om Femi vrij te laten.
‘De steun die ik ontving was zo groot dat het voelde alsof ik niet vastzat. Ik voelde me niet alleen, ik wist dat mensen in me geloofden.’ Femi Peters, (Schrijfmarathon 2010, Amnesty International)

Zalig die me laten merken dat ik geliefd,
geacht en niet alleen gelaten ben. (Uit: Afrika)

Een verhaal uit Gambia:
Procmura is een project voor christen-moslimrelaties in Afrika.Getracht wordt vooroordelen ten opzichte van elkaar weg te nemen. De noodzaak hiervan mag blijken uit een verhaal van een jongeman die besloot christen te worden. De gemeente waarbij hij aansluiting zocht, vertelde hem dat hij beter moslim kon blijven en probeerde hem door te sturen naar andere kerken. Als een paria bracht hij de eerste jaren in de gemeente door; niemand heette hem welkom, niemand bemoedigde hem. Hij werd geduld, meer niet. Toen hij zijn kinderen wilde laten dopen, golden voor hem ineens andere regels. Ook mocht hij als voormalig moslim geen kringleider worden. Vijftig jaar later riep een voorganger op Palmzondag plotseling zijn hulp in om te assisteren bij het Avondmaal en zo deelde deze toen al bejaarde man, brood en wijn uit aan al die mensen die hem jarenlang hadden genegeerd.

Guinee en Guinee-Bissau zijn oorspronkelijk Portugese kolonies. Zij werden in respectievelijk 1958 en 1973 onafhankelijk.

In Senegal blijkt duidelijk sprake te zijn van bewustwording van de bevolking, mede door het terugdringen van het analfabetisme.

Gedenken wij met woorden uit Guinee:...

Moge het woord van God alle volken op aarde bereiken
en moge Hij worden erkend als de ene ware God.

Guinee-Bissau


Onbegrijpelijke God, wij laten het vaak afweten als de nood
in deze wereld ons geloof in uw macht teniet wil doen.
Laat ons in alle donkerheid het licht van uw toekomst zien.
Amen.
(Sonne und Schildkalender)


Gambia, (foto:Kerkinactie)