Week 10: 5-11 maart 2023

5 maart: Zondag Reminiscere
8 maart: Biddag

Regio: Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland, Andorra, Monaco en San Marino


Kerkelijk jaar - Reminiscere

Uw koninkrijk kome -  Jezus, gedenk mij wanneer Gij in uw koninkrijk komt.
(Lucas 23:42)
 
Gedenk de mens die wordt genoemd uw kind,
uw koninkrijk, uw licht.
(H.Oosterhuis, VL 454)
 
Tweede zondag in de 40-dagentijd – Reminiscere (gedenk) – Gedenk uw barmhartigheid, Heer, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid. (Psalm 25)
 
Zondagsgebed:
O God, kom ons te hulp in de mist van ons bestaan,
niet om te ontsluieren alle geheimen van hemel en aarde,
alle vragen te beantwoorden, alle raadsels op te lossen,
maar om onze ogen te openen voor de baan van licht
die uw Zoon is gegaan door het duister heen en
om ons moed te geven Hem te volgen op zijn woord. (ds. W.R.v.d.Zee)
 
God, gedenk ons persoonlijk en leer ons te gedenken;
vergeet niemand  van ons en behoed ons allen ervoor
dat wij anderen zouden vergeten.
(Uit:”Een verschil van dag en nacht”, Niek Schuman)
 
Vergeten leidt tot ballingschap,
gedenken is het geheim van verlossing.
(Baäl Shem Tov)
(De Baal Shem Tov is een orthodoxe en mystieke rabbi die omstreeks 1700 werd geboren in de Oekraïne. Hij is de oprichter van het chassidisme, een joodse orthodoxe stroming die nadruk legt op gebed, de liefde voor God en de liefde voor medemensen)

Gedenken, waarom en waartoe? Verleden, heden en toekomst nemen deel aan elkaar, zijn onlosmakelijk verbonden. Geen van drieën is los verkrijgbaar. (Kerk en Israël, mei 1997). In de film Rose-Mary's baby van  Roman Polansky naar het gelijknamige boek van Ira Levin, vlucht Rose-Mary na veel ellende met haar kind het bos in. Op het moment dat ze denkt veilig te zijn lacht het kind haar toe en tot haar ontzetting ziet ze dan de duivelstanden tevoorschijn komen. De wortels van het verleden kun je niet zonder meer doorsnijden. Je draagt ze met je mee en soms, meestal volkomen onverwacht, komen ze tevoorschijn in wat voor vorm dan ook; met het verleden moet een mens in het reine komen. Je moet je ermee verzoenen, hoe besmeurd het ook is. Of met woorden van Abel Herzberg: Gedenken leidt tot bewustwording, tot inzicht in de samenhang en tot bidden: God, gedenk uw barmhartigheid en uw gunstbewijzen...en leer ons anderen te gedenken, opdat uw koninkrijk kome en een nieuwe morgen aanbreekt. Zo moge het zijn.
 
Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
En dat van dit geheimenis God het begin en einde is.
(H. Oosterhuis)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 10 - Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland, Andorra, Monaco en San Marino

Voorbeden: Week 10

Dank voor:
•De hoge levensstandaard en de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gezondheidszorg in deze welvarende landen.
•De eeuwenlange christelijke traditie en de getuigen daarvan in hun toewijding aan het dienen van anderen.
•Het werk van de Wereldraad van Kerken en andere kerkelijke organisaties, de YMCA en YWCA, allen met kantoren in Genève.
•De vele oecumenische en internationale agentschappen gevestigd in Genève en Wenen, in het bijzonder het Internationaal Comité van het Rode Kruis en de agentschappen van de Verenigde Naties.
•De geschiedenis van de vluchtelingen, die gastvrij werden opgevangen.
•De glorieuze schoonheid van de Alpen.
•Degenen die worstelen om de broeikasgassen, die de aarde opwarmen terug te dringen en het smelten van de gletsjers in de Alpen te verminderen.

Bid voor:
•De leiding en instellingen die betrokken zijn bij de strijd tegen de neo-nazi-beweging in deze landen.
•Degenen die betrokken zijn bij het bankwezen, financiën, toerisme, en casino's, dat zij zich met integriteit en fiscale verantwoordelijkheid met deze activiteiten bezighouden.
•Christelijke gemeenschappen in de regio, zowel leken als geestelijken, dat zij in hun getuigenis vitaal blijven en in hun gemeenschappen sterk staan temidden van materialisme en secularisatie.
•Degenen die worstelen met armoede, temidden van zoveel rijkdom, met name allochtonen, werknemers in de toeristische sector, en expats.
•Jongeren die wel veel materiële middelen hebben, maar de hoop op een zinvol leven dreigen te verliezen.

Wereldwijd verbonden: Week 10

Andorra, Liechtenstein, Monaco, Oostenrijk, San Marino en Zwitserland

Op 24 februari 2016 worden tijdens de audiëntie van Paus Franciscus in het Vaticaan twee publicaties gepresenteerd door leden van de Wereldraad van Kerken (van de Commissie Wereld Zending en Evangelisatie CWME). (Foto WCC)

Oostenrijk was ooit het centrum van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Na de Eerste Wereldoorlog werd het een federale republiek, die door nazi-Duitsland werd geannexeerd in 1938. In de periode na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde Oostenrijk zich geleidelijk in een welvarend land met een gezonde economie en een relatief veilig sociaal systeem. In 1995 trad Oostenrijk toe tot de Europese Unie. Door zijn neutraliteit en de geografische ligging, was Oostenrijk vaak een bruggenbouwer tussen Oost en West, politiek en cultureel. De kerken participeren ook in deze bemiddelende rol. De belangrijkste religieuze groep in Oostenrijk is de rooms-katholieke kerk. De protestantse kerken (Lutherse, Gereformeerde, Methodisten en Baptisten) zijn een minderheid van ongeveer 6 procent van de bevolking. De Methodist Church is een onderdeel van de United Methodist Church en dus ook van de Wereldraad van Kerken. Er is een Oud-Katholieke Kerk en ook een grote orthodoxe minderheid; de Grieks-Orthodoxe Kerk is de oudste- en de Servisch-Orthodoxe Kerk de grootste groep. Oecumenische samenwerking is al decennia lang gebruikelijk. De kerken werken samen in de Oecumenische Raad van Kerken, ongeacht hun grootte. De rooms-katholieke kerk is een volwaardig lid van de gemeenteraad sinds 1994. Er bestaan goede interreligieuze relaties ​​met de joodse en islamitische gemeenschappen. De officiële erkenning van de islam door de staat heeft er toe bijgedragen een klimaat van wederzijds begrip te creëren. Er is een Evangelische Alliantie van Oostenrijk, dat is aangesloten bij de WEA.

Christenen in Zwitserland zijn min of meer gelijk verdeeld tussen de katholieke kerk (dat is de grootste kerk), de Protestantse Federatie, (de gereformeerde kerken van de kantons), en een paar andere kerken. De Methodisten zijn onderdeel van de United Methodist Church. Door immigratie zijn orthodoxe gemeenten tot stand gekomen, zij behoren bijvoorbeeld tot de Servisch-Orthodoxe Kerk, het Oecumenisch Patriarchaat, en andere. De Katholieken, Protestanten, Orthodoxen en de Oude-Katholieken komen samen in een Raad van Christelijke Kerken. Er zijn verschillende levendige Pinkster- en Evangelische kerken en de Evangelische Alliantie van Zwitserland is aangesloten bij de WEA. (Bron: WCC Genève)

Gered uit het water – Noach…
Hij ontkomt ternauwernood, maar toch...
Als het water ophoudt met stromen en de lucht
breekt, stuurt hij een vogel naar buiten
om te kijken of er leven mogelijk is.
Op zoek naar een groene twijg temidden
van de puinhopen na de vloed.
(ds. Judith van der Werf- Impuls -  Ikon Pastoraat)
De Ark van Noach is een plek waar mens en dier asiel vinden. Ze worden er in veiligheid gebracht om begin van een nieuwe wereld te worden. Het wordt een wereld waar geen zondvloed meer mogelijk zal zijn! Zo vinden mensen in de gemeenschappen van Jean Vanier niet alleen hun eigen plek, de gemeenschappen zijn tegelijkertijd als laboratoria voor een nieuwe wereld: het Koninkrijk van God! (Vastengroet OKKN, 2016)
 
Het is nu al meer dan veertig jaar dat Jean Vanier, geboren op 10 september 1928 in Genève, overal ter wereld kleine woongemeenschappen sticht waar mensen met een verstandelijke beperking samenwonen met mensen zonder zichtbare beperkingen, mensen zoals de meesten van ons dus. Ze proberen gemeenschappen te zijn waar mensen, ongeacht hun ras, cultuur, godsdienst, mogelijkheden of beperkingen een plek kunnen vinden en met hun gaven elkaar en de wereld kunnen verrijken. "Als je leeft met mensen met een handicap", vertelt Vanier, "dan leer je opeens heel wat over jezelf", en hij voegt eraan toe: "mens zijn is aan elkaar toevertrouwd zijn, elk met je zwakheden en je kracht, omdat we elkaar nodig hebben."
Nu zijn er wereldwijd ruim honderd 'Ark-gemeenschappen'. Vanier schrijft boeken en bereist de wereld om over de Ark-gemeenschappen te praten. Die ziet hij niet als oplossing van alles, maar als signaal dat een samenleving pas echt beschaafd is als zij zwakkeren met respect behandelt. (Vastengroet OKKN, 2016)
De Oecumenische Patriarch Bartholomew reflecteert op het thema voor de 10e Assemblee van de Wereldraad in Busan (okt.2013): “God van leven, leid ons naar rechtvaardigheid en vrede”.
Het is wat het is...
Het is onzin zegt het verstand
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet zegt de angst
Het is uitzichtloos zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnigheid zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde
 
Erich Fried (1921-1998) vertaling: Remco Campert
Erich Fried werd op 6 mei 1921 in Wenen geboren. In zijn herinneringen schrijft hij met veel gevoel over zijn grootmoeder Malvine Stein, door wie hij als kind grotendeels is opgevoed. Op bijna tachtigjarige leeftijd is zij via Theresienstadt in Auschwitz terechtgekomen en daar op 26 maart 1943 omgebracht
Nadenken is zwaar, daarom oordelen de meesten.
Carl Gustav Jung, (Zwitserland)
 
Al vanaf de vierde eeuw bestaat het christendom in deze landen. De geestelijke achteruitgang en de wereldlijke aspiraties van de kerk aan het einde van de Middeleeuwen waren de voornaamste reden van de Protestantse Reformatie. Vooral Zwingli en Calvijn (Zwitserland) hebben het protestantisme diepgaand beïnvloed. De contra-reformatie dreef veel christenen in Oostenrijk gedurende 150 jaar in ondergrondse kerken. Pas na de tweede wereldoorlog kwam er voor alle minderheidskerken vrijheid van godsdienst. Wenen ontwikkelde zich tot een centrum van oecumene. Nog meer dan in Wenen is het Zwitserse Genéve een stad van oecumene geworden. Behalve de Wereldraad van Kerken en de Europese Raad van Kerken herbergt zij tal van confessionele wereldbonden en internationale organisaties.
Anton Rotzetter

Anton Rotzetter werd geboren in Basel (Zwitserland - 1939). Hij studeerde filosofie en theologie in Solothurn, Bonn en Thübingen en was van 1988-1998 voorzitter van de Franciscaanse Academie. Hij was schrijver en werd bekend om zijn Franciscaanse en bijbelse spiritualiteit. Hij woont in het Kapucijner Klooster in Freiburg, Zwitserland. In zijn boek: ‘Gott der mich atmen lässt’ schrijft hij o.a. het volgende gebed: 

Jezus Christus, met U wil ik opstaan tegen nood en dood,
tegen marteling en lijden, tegen armoede en ellende,
tegen haat en terreur, tegen twijfel en berusting,
tegen onderdrukking en dwang.
Met U wil ik opstaan tegen alles wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan voor alles wat het leven stimuleert.
Wees Gij met mij opdat ik met U opsta.

Wij gedenken deze landen met woorden van Johannes Calvijn:

Laat het ons hoofddoel zijn, o God, ons in U te verheugen
en laat het ons tweede doel zijn met anderen te delen
waarover wij ons zo rijkelijk verheugen.

Roger Louis Schutz-Marsauche, geboren 12 mei 1915, Provence, Zwitserland

De Oecumenische Gemeenschap Taizé werd geboren toen een jongeman in Genève op de fiets stapte. Hij was op zoek naar een huis om "samen met anderen de wezenlijke dimensies van het christen-zijn te beleven." Op zijn fiets kwam hij langs een vrijwel verlaten dorpje in Frankrijk, Taizé. Een oude boerin gaf hem wat te eten en zei: "Blijf hier. Wij zijn zo alleen". Roger bleef. Later zei hij over deze ontmoeting: "Ik heb Taizé gekozen omdat de vrouw arm was. Christus spreekt door de armen, en het is goed om naar hen te luisteren…”
Roger Louis Schutz-Marsauche (geboren 12 mei 1915, Provence, Zwitserland - overleden: 16 aug.2005, Taizé, Frankrijk),  beter bekend als frère Roger, was theoloog, verzetsheld en de oprichter en eerste overste van de Taizégemeenschap, een oecumenische kloostergemeenschap.

 WCC Faith and Order 75e verjaardag (2014) - Oecumenische Dienst van de viering in de kathedraal van Lausanne, Zwitserland.


Geef ons een rein hart, o God, en vernieuw de juiste Geest in ons. (Wereldraad van Kerken, Genève)Biddag

bd06 biddagLentegebed van Paul Verbruggen (1891-1966)

Ik heb de hele winter niet geweten
dat er van U,
diep in dit dode woud,
ergens wat goud bedolven lag.
Met lege hand en hart
en tot geen offeranden klaar
trad ik in ’t bos en vond
Uw eerste krokus in de zon.
Hij stond zo schitterend
op het donkergroene mos,
zo enig licht
tussen het koude naakte hout,
en iets
wat ik de ganse winter was vergeten
ging weer aan ’t smeulen
met een teedre gloed.
Zo stond ik lang
gelukkig en verenigd
met die kleine krokus in de zon,
en wist opeens
hoe diep de kleine dingen leven
en zei heel simpel: God, hoe mooi.
 

Geschiedenis Dank- en Biddag

 
Het gebruik om in moeilijke tijden een aparte bededag te houden zou ontstaan zijn in de middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen, zoals de quatertemperdagen en de kruisdagen. Daarbij ging het vooral om omstandigheden op seculier terrein: oorlog, honger en rampen. Na de reformatie in de 16e eeuw, toen grote delen van Nederland het katholicisme voor het protestantisme verruilden, werd het houden van bededagen door de reformatorische kerken overgenomen. In 1578 werd er door de Synode van Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Wanneer er vervolgens een bid- of dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven. Een vaste dag om te danken werd in 1658 in de provincie Overijssel vastgesteld: "dat alle jaren op den 1sten Donderdag in de Mey door de geheele Provintie een Algem. Vast- en Bededag tot afweeringe van Godes Plagen en het verkrygen van een gezegende Somer zal worden geholden,- en dat op den eersten Donderdag in September weder een Generale Dankdag voor de veelvoudige verkregen segeningen en weldaaden zal worden gecelebreert." In de Dordtse Kerkorde staat in artikel 66 dat de classis aangewezen is om in tijden van oorlog, epidemieën, vervolging van de kerk en andere algemene rampen een speciale biddag of gebedssamenkomst uit te schrijven. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Tegenover de dankdag werd later ook een vaste dag om te bidden ingesteld.