Week 40: 2-8 oktober 2021

2 oktober: Israelzondag

4 oktober: Werelddierendag

Regio: Armenië, Azerbeidzjan en Georgië


Kerkelijk jaar - 17e zondag na Pinksteren

En leid ons niet in verzoeking… - Oefen jezelf in een godsdienstig leven, omdat het beloften inhoudt voor nu en voor de toekomst.
(1 Timotheüs 4:8)
Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. (Openbaring 3:10)
 
17e zondag na Pinksteren
Ontferm U over mij, Heer, heel de dag al
roep ik tot U; verheug het hart van wie U dient.
(Psalm 86)
 
Zondagsgebed:
Gij die richting geeft aan onze gedachten en
verlangens, wek op in ons hart liefde voor wat
Gij ons vraagt en verlangen naar wat Gij wilt geven,
dan zullen wij ervaren temidden van alles wat
onzeker maakt dat er een onuitputtelijke bron is
waaruit wij vreugde kunnen scheppen.
Houd ons bijeen, God, mensen die elkaar niet
hebben uitgezocht, maar die elkaar gevonden hebben
omdat wij allen gezocht zijn door U; geef dat wij
elkaar verrijken door onze armoede te bekennen
en uw grote genade aan te prijzen. (ds.W.R.v.d.Zee)


'

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 40 - Armenië, Azerbeidzjan en Georgië

Voorbeden: Week 40

Kathedraal in Georgië
Dank voor:

• De christenen en moslims die trouw bleven aan hun tradities tijdens de Sovjet-overheersing.
• Degenen die werken aan vrede in een regio van oude en nieuwe vijandigheden, o.a. ontstaan in de nasleep van het Sovjet-systeem.
• Kloosters en kerken, liefdevol gerestaureerd.
• Muzikale tradities van eeuwen terug.
• Tradities van de uitgebreide familie maaltijden en wonderbaarlijke gastvrijheid.
• Beweging naar democratie.

Bid voor:

• De Georgische Orthodoxe Kerk, dat het de rijke relatie mag herontdekken met de familie van kerken wereldwijd.
• Een basis voor vrede tussen deze landen, en een aanmoediging van nieuwe relaties met buurlanden.
• Gewetensgevangenen in Azerbeidzjan. (Voor info zie hieronder bij Azerbeidzjan of op www.amnesty.nl)
• Een einde aan alle grensgeschillen die dreigen uit te barsten in geweld.
• Degenen die lijden onder armoede en werkloosheid.
• Nieuwe zorg voor het milieu.

Wereldwijde verbonden: Week 40

Herdenking van de genocide (1915) in de Armeense Kerk in Almelo, 24 april 2015
Armenië, Azerbeidzjan en Georgië.
 
Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie zijn deze landen in de Kaukasus onafhankelijk geworden. De Armeense Kerk telt in Armenië ca.3 miljoen christenen, terwijl er nog 2 miljoen in wereldwijde diaspora leven.
De genocide van 1,5 miljoen Armeniërs in 1915-1916 vormde een belangrijk deel van het Armeense  geweten. De Armeense Kerk in Nederland telt ongeveer 25.000 leden.
Op 24 april 2015 was het precies 100-jaar geleden dat de Armeense genocide, de massamoord op de Armeense bevolking,
door het Ottomaanse rijk begon. Nederland stuurde een vertegenwoordiger naar de herdenking. In Almelo hebben zo'n 2000 mensen bij de Armeense genocide stilgestaan. Voor de herdenking liepen ze in een stoet vanaf de begraafplaats naar de kerk.                           
Ze droegen een groot spandoek met daarop "We zullen het nooit vergeten".
Volgens verslaggever Roel Pauw was vooral opvallend hoe kinderen emotioneel over de genocide praatten. "Het lijkt wel een springlevende geschiedenis voor de kinderen. Ze praten met veel verontwaardiging over de moord op anderhalf miljoen volksgenoten."
De Armeens-Apostolische Kerk heeft de slachtoffers van de genocide heilig verklaard.
De Armeense zanger Artistakes Jessayan zong bij de kerk het Armeense volkslied. Onder anderen CDA-Kamerlid Omtzigt en Europarlementariër Van Dalen (CU/SGP) waren bij de herdenking.
Eerder die dag werd bij het Armeens monument in Assen een krans gelegd. Sinds 2001 staat op begraafplaats De Boskamp een monument voor de 'Armeense voorouders uit de periode 1910-1920’.
De grootste herdenking werd ‘s ochtends in de Armeense hoofdstad Jerevan gehouden. Daarbij waren onder anderen president Poetin en president Hollande aanwezig. Nederland had een ambassadeur gestuurd.(april 2015)
 
Azerbeidzjan is een klein land tussen Rusland en Iran met zo’n acht miljoen inwoners. Eeuwenlang is het land onderdrukt door vreemde mogendheden. In 1991 maakte de republiek zich los van de Sovjetunie. Voor 1991 waren alle christelijke activiteiten in het land verboden. Toch waren er Russische christenen die het evangelie op zeer kleine schaal verspreidden. Toen de Sovjetunie viel, waren er naar schatting veertig Azerbeidzjaanse christenen. Azerbeidzjan is een relatief rijk land op de Kaukasus vanwege de olie-inkomsten. Toch leeft bijna de helft van de bevolking onder de armoedegrens.
In de zomer van 2015 vonden in Azerbeidzjan de prestigieuze Europese Spelen plaats. Als directeur van een Mensenrechtenorganisatie had Leyla Yunus de Spelen 'ongepast' genoemd, omdat in Azerbeidzjan de mensenrechten worden geschonden. Om te voorkomen dat kritische geluiden het sportfestijn zouden verstoren, zette het regime met sluwe wetgeving critici gevangen. Niet alleen Leyla (59) zat vast. Ook haar man Arif (60) werd voor jaren achter de tralies gezet. Ze hadden allebei ernstige gezondheidsproblemen en deze werden in de gevangenis alleen maar erger. Voordat het vonnis werd geveld, liet Leyla weten: 'Tijdens het proces zal ik naast Arif zitten en zijn hand vasthouden. We weten allebei dat dit onze laatste ontmoeting is.' -  (Bron: Amnesty International)
In april 2016 werden Arif en Leyla toch vrijgelaten en kwamen zij naar Nederland om hun dochter te bezoeken!
 
Vanaf de vierde eeuw waren er christenen in Georgië. Ondanks de Armeense invloed volgde deze Kerk het geloof van Chalcedon.Het concilie van Chalcedon was een oecumenisch concilie dat werd gehouden in het jaar 451(van 12 oktober tot 1 november) in Chalcedon, een oude Byzantijnse havenstad aan de Bosporus tijdens het pontificaat van Paus Leo I de Grote. Het wordt vaak gerekend als het Vierde Oecumenische Concilie, en wordt door zowel de Rooms Katholieke als de Oosters-Orthodoxe Kerk erkend, maar niet door de Oriëntaals-Orthodoxe Kerk. Omdat het koninkrijk Georgië begin 1800 door de Russische Tsaar werd ingelijfd, werd de Georgische Kerk onder dwang opgenomen in de Russisch Orthodoxe Kerk. Tijdens de oktober revolutie in 1917 herkreeg zij haar autonomie.
In 1999 was Patriarch Ilia II in Nederland om de opstand van de Georgiërs op Texel te herdenken. We gedenken met woorden uit de Armeens-orthodoxe liturgie:
 
Christus, onze God, bewaar ons in vrede
onder de beschutting van uw heilige kruis.
Red ons van zichtbare en onzichtbare vijanden,
en maak ons waardig U met dankzegging te verheerlijken,
tezamen met de Vader en de Heilige Geest,
nu en altijd en van eeuwigheid tot eeuwigheid.


Lucas 6:36
Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is.

Herdenking van de genocide 1915 in Armenië (2015)

Armenië: Saint Gregory Cathedral, Yerevan.


Armenië: Saint Gregory Cathedral, Yerevan.

 Gaarkeuken in Rhazdan, Armenië. Wat doe je als alleenstaande moeder van een groot gezin in Armenië, als de kinderen honger hebben en er is geen eten meer in huis? Of je bent oud en alleen, de weg is spekglad en het is bitter koud? Dan biedt een gaarkeuken uitkomst. Mits er een gaarkeuken in de buurt is. 'Kom over en help' biedt haar partner in dit land, de Evangelical Christian Baptist Church, financiële ondersteuning. Inmiddels zijn op zes plaatsen gaarkeukens opgezet.("Kom over en help", Nijkerk, Nederland)


5 mei Bevrijdingsdag:

Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
'redden wat verloren is', dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond...

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

(H. Oosterhuis, Lied 98 uit ‘100 liederen voor de eredienst’)


Zie voor: "Jules Schelvis, overlevende holocaust, in het Vredepaleis - Den Haag", bij week 7
               (Hij overleed op 3 april 2016; hij werd 95 jaar)


Laudate omnes gentes - Taizé - Looft de Heer, alle volken...

 


Midzomerfeest 24 juni

 
Midzomernacht, (Foto: Natuurmonumenten)
Het Midzomerfeest verwijst naar de zomerzonnewende op 21 juni en de voorchristelijke feestelijkheden die hiermee gepaard gaan in voornamelijk Noord-Europa. Oorspronkelijk werd dit feest gevierd op 24 juni, dus drie dagen na de feitelijke zonnewende. Later werd het net als de winterzonnewende op 24 december (het kerstfeest), verchristelijkt tot de feestdag ter ere van de geboorte van Johannes de Doper op 24 juni.
De mensen geloofden vroeger dat planten op midzomer geneeskrachtige en magische krachten hadden en daarom plukten ze die in deze nacht. Vreugdevuren werden ontstoken om zich te beschermen tegen de duistere krachten waarvan werd geloofd dat ze vrij spel hadden vanaf het moment waarop het aantal uren daglicht opnieuw afnam.