Taizéviering

12 november 2017 - St.Jacobskerk Vlissingen

Roger Louis Schutz-Marsauche (geboren 12 mei 1915, Provence, Zwitserland - overleden: 16 aug.2005, Taizé, Frankrijk), beter bekend als frère Roger, was theoloog, verzetsheld en de oprichter en eerste overste van de Taizégemeenschap, een oecumenische kloostergemeenschap. Frere Roger werd tijdens de avondgebedsdienst in Taizé op 16 augustus 2005 doodgestoken door een jonge Roemeense vrouw genaamd Luminiţa Ruxandra Solcan die later geestelijk ziek werd geacht.

WELKOM


Openingslied: Jésus le Christ - Taizé
Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. Jezus U bent het licht in ons leven: open mij voor uw liefde, o Heer.
(Augustinus, Belijdenissen)


Lied: Jésus le Christ - Taizé


Jezus, U bent het licht in ons leven: laat nimmer toe, dat mijn duister tot mij spreekt. Jezus U bent het licht in ons leven, open mijn hart voor uw liefde, o Heer.

Bijbellezing: Psalm 85, afgewisseld met Alleluja

Een Psalm.

2. U bent uw land genadig geweest, Heer, U keerde het lot van Jakob ten goede,
3. U nam de schuld van uw volk weg en bedekte al zijn zonden.
4. U bedwong uw woede en wendde U af van uw brandende toorn.
 
5. God, onze Helper, keer tot ons terug, onderdruk uw afschuw van ons.
6. Wilt U voor eeuwig uw toorn laten duren, verbolgen zijn van geslacht op geslacht?
 
7. Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen.

8. Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons uw hulp.
 
9. Ik wil horen wat God ons zegt. De Heer spreekt woorden van vrede
    tegen zijn volk, zijn getrouwen. Laten wij niet weer vervallen in dwaasheid!
 
10.Voor wie Hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land,
11.trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
12. uit de aarde bleoit de waarhei op, het recht ziet uit de hemel toe.
 
13. De Heer geeft al het goede: ons land zal vruchten geven.

14. Het recht gaat voor God uit en baant voor Hem de weg.
 
(Bijbel met impressies - Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten)

Lied: Alleluja - alleluja - alleluja - 11

Bijbellezing: Jesaja 48: 12-16

12. Luister naar mij, Jakob - Israël, door mij geroepen.
      Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laatste!
13. Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest, met mijn rechterhand
      de hemel ontvouwd; wanneer ik de sterren roep treden zij aan.
14. Kom allemaal, verzamel je en luister. Wie van hun goden heeft dit aangekondigd:
      'De man die de liefde van de Heer geniet, zal diens plannen met Babylonië
      uitvoeren en bij de Chaldeeën zijn macht doen gelden'?
15. Ik was het die dat zei! En ik heb hem geroepen, ik laat hem komen,
      en wat hij onderneemt zal slagen.
16. Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet af aan heb ik openlijk gesproken,
      Vanaf het begin v an de geschiedenis was kik erbij.
       - God, de Heer heeft mij gezonden met zijn geest.

Lied: God, U bent liefde Taizé

Bijbellezing: Kolossenzen 1:9-11

9. Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 10. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vruchtdragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien. 11. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

Lied: Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God, van Hem alleen is mijn heil. Ja bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem. Taizé


Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: van Hem alleen mijn heil. Ja bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede, keert zich stil tot Hem. (Psalm 62:2)

Bijbellezing: Mattheus 25:1-13 De vijf wijze en vijf dwaze maagden...

1. Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt dn er op uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2. Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3. De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4. De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5. Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6. Midden in de nacht klonk er luid geroep: "Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet."7. Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8. De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: "Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit." 9. De wijze meisjes antwoordden: "Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie."
10. Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11. Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen:"Heer, heer, laat ons binnen!" Maar Hij antwoordde: "Ik ken jullie werkelijk niet". 13. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

Stilte...

Lied: La ténèbre - het duister - (tijdens het zingen steken we de kaarsen aan en plaatsen ze op de tafel)

Heel het duister is vol van luister door uw licht, de nacht is als de dag net zo helder...

Voorbeden met gezongen Kyrie Eleison


De voorbeden worden afgewisseld met een gezongen Kyrie eleison ingeleid door de woorden: "Zo zingen wij biddend"


Kyrie eleison 1 Taizé

Wij bidden het "Onze Vader"- zingend of sprekend


 Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd -
uw koninkrijk kome -
uw wil geschiede, op de aarde als in de hemel.
Geef ons heden ons daaglijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze,
want van U is het koninkrijk, de kracht en
de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.

Zegen: (met gezongen amen)
O Heer, laat ons gaan in vrede naar uw woord.
Amen


 Slotlied: Ubi Caritas - Taizé - Waar goedheid is en liefde daar is God

Ubi caritas et amor, ubi caritas: Deus ibi est. Waar goedheid is en liefde daar is God. Taizé.

Our Father wich art in heaven... Andrea Boccelli

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy Name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our depts, as we forgive those who depts against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever and ever. Amen.