Week 49: 4-10 december 2022

4 december - 1e Adventszondag

5 december - St Nicolaas

10 december: Dag van de Mensenrechten

Regio: Liberia en Sierra Leone

 

Kerkelijk jaar - 2e zondag van advent

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. (Jesaja 62:1 en 2a) (Foto:Z.v.d.Wilt)

U wacht ik, iedere dag weer...
Wanneer geen raam meer openstaat,
wanneer de wolken drukken op de aarde,
wanneer de wereld stil staat, adem in,
wacht ik dan nog, wacht ik dan U?
Waai met uw wind, uw liefde,
blaas ramen open, adem in en uit.
Wees wie U was, Aanwezige.
(Roel A. Bosch)

Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
(LvdK 476:4, Volkslied Herrnhut 1748, vert.Corn.Rijnsdorp)

Onze Vader, die in de hemel zijt… - Men noemt Hem Sterke God,
Eeuwige Vader (Jesaja 9:5)

Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen;
het is al begonnen, merk je het niet? (Jesaja 43:18, vert.H Oosterhuis)

Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind.​
LB 433:1 (Martin Luther)

2e zondag van Advent - twee kaarsen worden aangestoken -
En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.
(Jesaja 30:18a)

Zondagsgebed:
Wek op onze harten, God, zodat wij wakker worden
en opgewekt klaar staan om uw Zoon te ontvangen
en samen met Hem U van harte te dienen.
O God, laat ons zien wat Gij waard zijt, wat uw kracht is,   
bemachtig ons door uw Geest, zodat wij van harte bereid zijn 
in woorden en werken een weg te banen voor de komst
van uw Rijk. (ds. W.R.v.d.Zee) 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 49 - Liberia en Sierra Leone

Voorbeden: Week 49

Dank voor:
• Christelijke kerken en mensen die, ondanks de ontberingen en verleidingen, geloof, hoop en liefde uitstralen.
• Kerken die hun gemeenschappen proberen op te bouwen.
• Degenen die werken aan verzoening en genezing, zodat mensen weer met elkaar kunnen leven.
• De raden van kerken in Sierra Leone en Liberia en hun werk op weg naar een vernieuwd christelijk getuigenis.
• Degenen die anderen met gevaar voor hun eigen leven hebben gered.

Bid voor:
• De oprichting van een maatschappij waar kinderen kunnen leven en opgroeien in liefde en vrede in plaats van haat en geweld.
• De volheid van het menselijk leven voor alle mannen, vrouwen en kinderen van alle stammen en etnische groepen in Liberia en Sierra Leone.
• Vluchtelingen, ontheemd door de burgeroorlog en politieke instabiliteit in de buurlanden.
• Vrouwen die zijn verkracht en anderszins hebben geleden door de verwoestingen van de burgeroorlog.
• Genezing voor hen die zijn gebroken naar lichaam, geest en ziel door de wreedheid van de oorlog.
• Weeskinderen, ontheemde kinderen, ondervoede kinderen, en kinderen die leven in angst.
• Voor de vernieuwing van de bossen, natuurgebieden en de rijke biodiversiteit van Sierra Leone en Liberia.
• Bidden wij ook voor allen die hun dierbaren verloren door het ebola-virus.

Wereldwijd verbonden: Week 49

Ebola-uitbraak in Sierra Leone (2014)

Liberia en Sierra Leone

In 1989 brak in Liberia een burgeroorlog uit, die voordat West-Afrikaanse troepen in 1990 een wankel bestand wisten te bewerken, aan 10.000 mensen het leven kostte. Deze burgeroorlog, ooit begonnen als een opstand van het achtergestelde platteland tegen de Krio, ontaardde alras in een strijd tussen de van oudsher achtergestelde etnische groepen.
De bevolkingsgroepen in Liberia en Sierra Leone lopen dwars door de koloniale grenzen heen. Ook in Sierra Leone leven verschillende bevolkingsgroepen. De Krio (Creolen) vormen 2% van de bevolking, wonen voornamelijk in Freetown en hebben een westerse levensstijl. De Krio zijn afstammelingen van de ex-slaven die in de negentiende eeuw zijn teruggekeerd uit Amerika. Zij vormen de bovenlaag van de bevolking en hebben grote invloed.
Door deze oorlog kreeg Sierra Leone, evenals andere buurlanden, een stroom van vluchtelingen te verwerken. Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, was oorspronkelijk een nederzetting van teruggekeerde slaven, waarvan velen het christelijk geloof meebrachten. Beide landen zijn arm en de corruptie is groot.
Sinds september 2013  was er in Afrika een ebola-uitbraak, ook in Liberia en Sierra Leone. WHO luidde in 2014 de noodklok. In augustus 2015 werd de laatste ebola-patient in Sierra Leone ontslagen. In totaal stierven in deze West Afrikaanse Landen, inclusief Guinee, 11.284 mensen.

We gedenken met woorden van een Crio-zegen uit Sierra Leone:

Heer, wij bidden, dat bij alle ontmoetingen en gesprekken tussen mensen,
uw geschiedenis enthousiast mag worden verteld
en dat uw levende tegenwoordigheid mag worden ervaren.
Moge God een lang leven geven – een gezond lichaam en een standvastig hart.
(Krio – Creoolse – zegen)

Straatbeeld in Freetown, hoofdstad van Sierra Leone.

Psalm 130 - een Pelgrimslied


Slachtoffers ebola-uitbraak worden begraven (2014)

Mijn ziel ziet uit naar Hem
zoals wachters uitzien naar de morgen,
Israël, volhard in Hem,
want bij Hem is genade,
kracht om te bevrijden –
Hij zal jou bevrijden, Israël
uit de macht van ongerechtigheid.


Psalm 82 (Asaf) - berijmd door Willem Barnard

1. God staat in 't midden van de goden, Hij heeft hen tot gericht
ontboden: Gij machten die het onrecht stijft, bevoorrecht al
wie kwaad bedrijft, hoor: gij moet wezen en geringen
beschermen in hun rechtsgedingen, gij moest wat arm is en
veracht vrijmaken uit der bozen macht.
2. Gij die in hoogheid zijt gezeten, hoe doof en blind is uw
geweten! Gij machtigen verzaakt uw plicht, om uwentwil
versaagt het licht. Ik sprak wel: goden zijt gij allen.
Ik had aan u mijn welgevallen.
Maar nee, gij brengt de chaos weer. Ik stort u in de afgrond neer.
3. Sta op, o God, en richt de aarde, Gij geeft aan alles recht
en waarde; wat zich verheft als god en heer, bestraf het en
breng vrede weer.
Van U zijn immers alle volken, breek met uw lichtglans door
de wolken en straal voor ons in majesteit, Gij zon van de gerechtigheid.


5 december: Feest van Sint Nicolaas - Schep ruimte voor het leven (Anselm Grün)

Sint Nicolaas en zijn knecht, 5 decemberfeest
Het feest van St. Nicolaas op 5 december aan het begin van Advent, mag met recht een Adventsfeest heten. Het maakt  iets zichtbaar van de verwachting die er in mensen leeft. De bisschop van Myra heeft ons een onvergetelijk voorbeeld nagelaten. In de Oosterse Kerk is hij de grootste heilige. In het westen is hij bekend bij ieder kind. Nicolaas is een vaderfiguur die goede gaven uitdeelt aan zijn kinderen. In de middeleeuwen stonden vaak Nicolaaskerken langs de wegen en in havens. Over zijn leven bestaan talrijke legenden, maar slechts weinig betrouwbare historische gegevens. Zeker is dat hij bisschop van Myra was. Volgens de legende ging hij op pelgrimstocht naar het Heilige Land en bij zijn terugkeer in Myra was net de bisschop overleden. Men kon het in de kerk niet eens worden over de keus van de nieuwe bisschop en besloot tenslotte om de priester te benoemen die de volgende dag als eerste de kerk zou betreden. Dat was toevallig Nicolaas, die van niets wist. Zijn goedheid en hulpvaardigheid worden in veel legenden geroemd.(Ontleend aan Anselm Grün:‘Vijftig heiligen voor het leven’)

Nicolaas moet geboren zijn rond 280 in de Griekse stad Patras. Volgens de overlevering was hij bisschop van Myra in de eerste helft van de 4e eeuw. (AvdW)

 

 


10 december: Dag van de Mensenrechten

10 december: Dag van de Mensenrechten,  de datum waarop in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd aanvaard.

 


Advent

De Lofzang van Zacharias - Een schoot van ontferming LB 158b, H. Oosterhuis

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

(Lucas 1:77-79)
Tekst: H. Oosterhuis,
melodie: Antoine Oomen)

GROTER DAN ONS HART..... Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. Refrein...

Vluchtelingenkind (uit Syrië)

Gij die geroepen hebt "licht", en het licht werd geboren
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt "o mens", en wij werden geboren.
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren

Gij die liefde zijt, diep als de zee
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
Refrein: Omdat Gij het zijt…

Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand.
Wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Refrein: Omdat Gij het zijt…

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt.
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Refrein: Omdat Gij het zijt…

Verhaast de dag van uw gerechtigheid, zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij nu nog verdeelde mensen, -
in uw stad verzameld zijn - in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Refrein: Omdat Gij het zijt…

(H. Oosterhuis)

Lied van de Doper, LB 456b

2 kaarsen mogen branden

1. Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.
Man van Godswege, Johannes was zijn naam.

2. Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.
Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

5. Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
'In hoop en vrees, doet boete, geloof in zijn verbond'.
Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?

6. 'Deel met elkander het brood van alledag.
Opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander het brood van elke dag.'

8. Volk uitverkoren om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren, Messias is zijn naam.
Kind ons geboren, jouw licht zal met ons gaan.

(H. Oosterhuis, bij Lucas 3:21)

Gebed om hoop, optimisme, vertrouwen en veiligheid... (met dank aan Joke van Gelder)


Wanhoop
Vroeger was ik zorgeloos
omdat ik wist, dat alles goed zou komen.
Ik had een groot vertrouwen in die Ene, die meetrekt
en mij nabij zou zijn.
Maar door de jaren heen en zoveel drama verder
brokkelt het af - dat grote vertrouwen...
Mijn ogen verdragen het leed niet meer.
Het onrecht in de wereld en ook mijn eigen pijn
is mij te machtig geworden - overweldigt mij.
Ik geef het op, o God, ik heb de strijd gestreden en verloren.
Waar bent U dan, U zou er altijd zijn:
'Ik zal er zijn is mijn Naam, liefde geworden in mensen...'
(AnnaW)

Een stem roept:
God zelf is je reisgenoot.
Hij zal een stok voor je snijden
en een hoed voor je vlechten.
Hij is je mantel, je leeftijd,
de rots en het water.
Hij is de weg. Hij is het wonder
en is de mens zoals jij dat bent.
Hoor het geruis van de wind.
(H. Oosterhuis)

God, geef mij de boom waaronder ik kan schuilen,
of een mens...


Voor kleine mensen is Hij bereikbaar... LB 72a (Ps.72) Orgel Dennis Wubs, samenzang in de Hervormde kerk van Zeerijp

Refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon. Refrein... 2. Zoals de dauw de aarde drenkt, zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw en gerechtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein) 3. Dan dragen de bergen schoven van vrede en de heuvels een oogst van gerechtigheid, een vloed van koren, golvende velden, een stad rijst op uit een zee van groen. Refrein... 4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel. Zijn naam gaat rond over de aarde, een woord van vrede van mens tot mens. Refrein...