Week 49: 3-9 december 2023

4 december - 1e Adventszondag

5 december - St Nicolaas

Regio: Liberia en Sierra Leone

 

Kerkelijk jaar - 1e zondag van Advent

Herrnhutter adventster

Al zit ik in het duister, de Heer zal mij
tot licht zijn.
Hij zal mij uitleiden in het licht;
ik zal aanschouwen hoe Hij gerechtigheid
oefent. (Micha 7:8b en 9b)

En hoeveel zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donk're aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.

Jochen Klepper,(vert.J.W. Schulte Nordholt, (LB 445:3)
Om zijn huwelijk met de joodse vrouw Hanni worden zij samen met hun dochter Renate door de nazi's de dood ingedreven op 11 december 1942.

Onze Vader, die in de hemel zijt… - Is Hij niet uw Vader, die U geschapen heeft? (Deuteronomium 32:6)

Het onze Vader raakt aan alles in ieder mens. Het bidt voor mensen verweg en dichtbij en voor jezelf. Om bevrijding uit schuldenlast en een nieuwe economische orde. En dat alle scheidsmuren tussen volkeren, rassen en seksen zullen afgebroken worden, maar niet minder alle muren ín ons. Het is het stilste én het meest openlijke en vrijmoedige gesprek, je kunt het prevelen en roepen. In die woorden klinkt de naam van Jezus door. Hij is ín die woorden, in zoverre mensen in hun woorden kunnen zijn, - dat kan, en dat kan heel ver gaan. Over de dood heen. (…) Het onze Vader, en heel het onderricht en visioen van Israël, komt voort uit een groot, ons ingeschapen verlangen naar geluk voor iedereen.
(H. Oosterhuis, Werkschrift, mei ’92) Voor meer over de Aanhef, zie pag. 2 "Het Onze Vader in het kerkelijk jaar".

1e zondag van Advent
Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God,
op U vertrouw ik, maak mij niet te schande.
(Psalm 25:1-2)

Zondagsgebed:
Wek op uw macht, o God, en kom naar ons toe,
red ons uit de gevaren die wij zelf
ontketend hebben en houd om ons heen
uw beschermende handen.
O God, wij blijven hopen, op U,
op uw komst, op uw Rijk.
Gij hebt ons uw woord gegeven en
wij dromen van vrede;
keer U om naar ons toe, toon ons uw macht,
geef ons uw vrede, hoor toch naar ons,
wij roepen tot U, want heel uw schepping zucht.
(ds. W.R.van der Zee)


Adventsgebed (naar Symeon de theoloog)
Kom, open mijn lippen opdat mijn mond jouw lof kan zingen.
Kom, jij goed verzwegen geheim, kom, kostbaarheid
die nog geen naam heeft.
Kom, jij onuitsprekelijke, kom, die licht brengt dat niet ondergaat.
Kom, jij naar wie ik uitkijk, ik die van vrijheid droom.

Lied van het licht, tekst: Greet Brokerhof, muziek: Gerard van Amstel

Refrein: Het wordt anders het wordt lichter, het wordt licht, voor jou en mij. En voor iedereen op aarde, het wordt kerst, God is dichtbij. 1. Mensen kijken in het donker naar een wereld vol verdriet. Steek een kaars aan die vertelt je van het licht dat je straks ziet. Refrein... 2. Mensen kijken naar de sterren, maar dat licht is ver en koud. Steek een kaars aan die vertelt je van het licht dat van ons houdt. Refrein... 3. Mensen hebben mooie plannen, maar er gaat zo vaak wat mis. Steek een kaars aan die vertelt je dat Gods toekomst stralend is. Refrein... 4. Mensen dromen mooie dromen van een wereld licht en fijn. Steek een kaars aan die vertelt je, hoe de wereld eens zal zijn. Refrein...


God, onze Vader, help ons de naam van uw Zoon Jezus te verstaan:
"God redt! Vol erbarmen, onze Verlosser!" Zo luidt van oudsher uw Naam.
Daarop vertrouwen wij, in leven en in sterven. Amen.
(Uit het duits, Sonne und Schild, 2-12-2015))


De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij - LB 460 - Romeinen 13:11

De eerste kaars mag branden

Refrein: De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!

1. Het volk dat woont in duisternis zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver de mensenzoon, de morgenster. Refrein...
2. Tekens aan sterren, zon en maan, hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verheft u vrij, want uw verlossing is nabij. Refrein...
3. Wanneer de zee bespringt uw land en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn: uw dood zal niet voor eeuwig zijn. Refrein...
4. Ziet naar de boom die leeg en naakt in weer en wind te schudden staat,
de lente komt, een twijg ontspruit, zijn oude takken lopen uit. Refrein...
5. Een twijgje, weerloos en ontdaan, zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel, dat twijgje heet Emmanuël! Refrein...
6. Die naam zal ons ten leven zijn, een zoon zal ons gegeven zijn.
Opent uw poorten metterdaad, dat uw Verlosser binnengaat.
De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij!
(H. Oosterhuis)

 

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 49 - Liberia en Sierra Leone

Voorbeden: Week 49

Dank voor:
• Christelijke kerken en mensen die, ondanks de ontberingen en verleidingen, geloof, hoop en liefde uitstralen.
• Kerken die hun gemeenschappen proberen op te bouwen.
• Degenen die werken aan verzoening en genezing, zodat mensen weer met elkaar kunnen leven.
• De raden van kerken in Sierra Leone en Liberia en hun werk op weg naar een vernieuwd christelijk getuigenis.
• Degenen die anderen met gevaar voor hun eigen leven hebben gered.

Bid voor:
• De oprichting van een maatschappij waar kinderen kunnen leven en opgroeien in liefde en vrede in plaats van haat en geweld.
• De volheid van het menselijk leven voor alle mannen, vrouwen en kinderen van alle stammen en etnische groepen in Liberia en Sierra Leone.
• Vluchtelingen, ontheemd door de burgeroorlog en politieke instabiliteit in de buurlanden.
• Vrouwen die zijn verkracht en anderszins hebben geleden door de verwoestingen van de burgeroorlog.
• Genezing voor hen die zijn gebroken naar lichaam, geest en ziel door de wreedheid van de oorlog.
• Weeskinderen, ontheemde kinderen, ondervoede kinderen, en kinderen die leven in angst.
• Voor de vernieuwing van de bossen, natuurgebieden en de rijke biodiversiteit van Sierra Leone en Liberia.
• Bidden wij ook voor allen die hun dierbaren verloren door het ebola-virus.

Wereldwijd verbonden: Week 49

Ebola-uitbraak in Sierra Leone (2014)

Liberia en Sierra Leone

In 1989 brak in Liberia een burgeroorlog uit, die voordat West-Afrikaanse troepen in 1990 een wankel bestand wisten te bewerken, aan 10.000 mensen het leven kostte. Deze burgeroorlog, ooit begonnen als een opstand van het achtergestelde platteland tegen de Krio, ontaardde alras in een strijd tussen de van oudsher achtergestelde etnische groepen.
De bevolkingsgroepen in Liberia en Sierra Leone lopen dwars door de koloniale grenzen heen. Ook in Sierra Leone leven verschillende bevolkingsgroepen. De Krio (Creolen) vormen 2% van de bevolking, wonen voornamelijk in Freetown en hebben een westerse levensstijl. De Krio zijn afstammelingen van de ex-slaven die in de negentiende eeuw zijn teruggekeerd uit Amerika. Zij vormen de bovenlaag van de bevolking en hebben grote invloed.
Door deze oorlog kreeg Sierra Leone, evenals andere buurlanden, een stroom van vluchtelingen te verwerken. Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, was oorspronkelijk een nederzetting van teruggekeerde slaven, waarvan velen het christelijk geloof meebrachten. Beide landen zijn arm en de corruptie is groot.
Sinds september 2013  was er in Afrika een ebola-uitbraak, ook in Liberia en Sierra Leone. WHO luidde in 2014 de noodklok. In augustus 2015 werd de laatste ebola-patient in Sierra Leone ontslagen. In totaal stierven in deze West Afrikaanse Landen, inclusief Guinee, 11.284 mensen.

We gedenken met woorden van een Crio-zegen uit Sierra Leone:

Heer, wij bidden, dat bij alle ontmoetingen en gesprekken tussen mensen,
uw geschiedenis enthousiast mag worden verteld
en dat uw levende tegenwoordigheid mag worden ervaren.
Moge God een lang leven geven – een gezond lichaam en een standvastig hart.
(Krio – Creoolse – zegen)

Straatbeeld in Freetown, hoofdstad van Sierra Leone.

Psalm 130 - een Pelgrimslied


Slachtoffers ebola-uitbraak worden begraven (2014)

Mijn ziel ziet uit naar Hem
zoals wachters uitzien naar de morgen,
Israël, volhard in Hem,
want bij Hem is genade,
kracht om te bevrijden –
Hij zal jou bevrijden, Israël
uit de macht van ongerechtigheid.


Psalm 82 (Asaf) - berijmd door Willem Barnard

1. God staat in 't midden van de goden, Hij heeft hen tot gericht
ontboden: Gij machten die het onrecht stijft, bevoorrecht al
wie kwaad bedrijft, hoor: gij moet wezen en geringen
beschermen in hun rechtsgedingen, gij moest wat arm is en
veracht vrijmaken uit der bozen macht.
2. Gij die in hoogheid zijt gezeten, hoe doof en blind is uw
geweten! Gij machtigen verzaakt uw plicht, om uwentwil
versaagt het licht. Ik sprak wel: goden zijt gij allen.
Ik had aan u mijn welgevallen.
Maar nee, gij brengt de chaos weer. Ik stort u in de afgrond neer.
3. Sta op, o God, en richt de aarde, Gij geeft aan alles recht
en waarde; wat zich verheft als god en heer, bestraf het en
breng vrede weer.
Van U zijn immers alle volken, breek met uw lichtglans door
de wolken en straal voor ons in majesteit, Gij zon van de gerechtigheid.