Week 43: 22-28 oktober 2023

Regio: India, Pakistan en Sri Lanka

 

Kerkelijk jaar - 21e zondag na Pinksteren

Maar verlos ons van het kwaad… -  Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Romeinen 12:21)                                                                           
 
21e zondag na Pinksteren – 
Handel met ons naar uw goedheid en naar uw grote barmhartigheid.
Red ons op uw wonderbare wijze en verheerlijk, Heer, uw Naam. (Daniël 3)
 
Zondagsgebed:           
Wat zullen wij tegen U zeggen, God?
Hoe anders zijt Gij dan wij ons een God voorstellen:
uw kracht is uw liefde, uw grootheid is uw geduld,
uw eer is het als mensen tot hun recht komen,
help ons dat wij U verstaan en dat wij veranderen
naar uw beeld. (ds. W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 43 - India, Pakistan en Sri Lanka

Voorbeden: Week 43

In de week van gebed wordt vanuit de Katholieke kerk in Mysore (een stad in India), voor elke week-dag, 8 dagen lang, een gebedsviering georganiseerd in telkens een andere deelnemende kerk.

Op 21 januari 2015 was dr.Archibald van Wieringen aanwezig bij de avondgebedsviering, waar hij werd betrokken bij de liturgie.

Dank voor:
•De rijke geschiedenis en cultuur, die verschillende millennia omspant.
•Etnische en religieuze diversiteit in heel de regio.
•De devotie en het geloof van de mensen die werken met de armen, de wezen, de vluchtelingen, de stervenden en de honger.
•De apostel Thomas, die een kerk stichtte in India.
•Degenen die de grenzen van de clan en religie overschrijden om vrede te sluiten.
•Onderwijsinstellingen en ziekenhuizen opgericht door christelijke missionarissen, om alle mensen te dienen, ongeacht hun godsdienst, kaste of geloof.
•Traditionele muziekinstrumenten zoals de tabla, mridungum, sitar, en de ontelbare raga's.
 
Bid voor:
•Stabiliteit van de overheid en de rechtsstaat, de versterking van de rechten van de mens en het vermogen van verschillende groepen om te werken met elkaar.
•Afghaanse vluchtelingen die in Pakistan wonen, ontheemden, slachtoffers van oorlog en oorlogs-weduwen in Sri Lanka.
•Verzoening en vrede tussen Pakistan en India, denuclearisatie en een vermindering van de wapenwedloop tussen India en Pakistan, en een einde aan de dreiging van een nucleaire oorlog.
•Vrede en harmonie tussen de verschillende etnische en religieuze gemeenschappen in deze landen.
•Degenen die moeite hebben om de schrijnende armoede te overwinnen.
•Al diegenen die nog steeds sociaal, politiek, economisch en cultureel worden gemarginaliseerd en gediscrimineerd, vooral de Dalits, tribals en andere inheemse volkeren in deze landen.
•Die getroffen zijn door overstromingen, droogte, milieuvervuiling, cyclonen en aardbevingen.
•Aanhoudende vrede, harmonie en verzoening in Sri Lanka en het herstel van het vertrouwen tussen de Singalese meerderheid en de Tamil-minderheid. 

Wereldwijd verbonden: Week 43

India: Mensen baden in heilige rivier de Ganges (foto: Henriëtte Mulder)

India, Pakistan en Sri Lanka

Geef ons, o Heer, dat de oren die uw lofprijzing
hebben gehoord, gesloten zijn voor de stemmen
van strijd en onvrede;
dat de ogen die uw grote liefde hebben gezien
ook uw hoop mogen aanschouwen;
dat de tongen die uw lof gezongen hebben
voortaan getuigen van de waarheid;
dat de voeten die in uw voorhoven hebben
gestaan, nu ook zullen gaan op de wegen van
het licht; en dat allen die in uw levend lichaam
hebben gedeeld in een nieuw leven wandelen.
U zij dank voor uw onuitsprekelijke gave.
(Uit de Malabar-liturgie in Zuid India)

India is een land vol tegenstellingen, maar wel met een democratie en een vrije pers. Van de ruim 800 miljoen inwoners is bijna de helft ondervoed, terwijl zo’n 100 miljoen mensen in welvaart leven.  De Hindoes vormen met 83% de godsdienstige meerderheid in India. De oude Hindoe-leer verdeelt mensen in een kastensysteem van priesters, krijgslieden, kooplieden en boeren. Daarbuiten vallen degenen die ‘onrein’ werk doen: de ‘onaanraakbaren’ of kastelozen. Officieel is het kastensysteem afgeschaft. Volgens een oude overlevering werd het christelijk geloof in het jaar 52 door de apostel Thomas naar India gebracht.. De kerk van Zuid India, die ontstond uit verschillende zendingsgenootschappen, werd in 1947 opgericht en telt meer dan 3 miljoen gedoopte leden. De Presbyteriaanse Kerk in Noordoost India is er al sinds 1926. Ruim een eeuw geleden heeft de kerk uit Wales daar het evangelie gebracht.

"Onze aarde heeft genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht."
(Mahatma Ghandi, India).
Ghandi, die in 1869 in India werd geboren stelde waarheid gelijk met God; zich van God afkeren betekende voor hem plaats maken voor egoïsme en materialisme. Hij benadrukte vooral de eenheid tussen doel en middelen, en religie had volgens hem alleen zin als het in de praktijk werd gebracht: de daad bij het woord werd gevoegd.

Een tas met een bijzonder verhaal:
In een klein dorpje in het zuiden van India worden in ateliers voor eerlijk loon tassen gemaakt.
Hiervoor worden de grote zakken gebruikt waarin thee van de fabriek naar winkels en restaurants wordt vervoerd. De sterke en waterbestendige theezakken dragen een print van het theebedrijf. In opdracht van Amnesty drukten de ateliers er ook de tekst van het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op: ‘Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.’

Wereldwijde gebedsweek voor de eenheid.
In januari 2015 was Dr. Archibald van Wieringen, lid van de beraadgroep Samenlevingsvragen van de RvK, tijdens de wereldwijde gebedsweek voor de ‘eenheid van de christenen’  in India.Vanuit de Katholieke kerk werd in Mysore, de stad waar hij verbleef, voor elke week-dag, 8 dagen lang, een gebedsviering rond het jaarthema van Joh 4 georganiseerd in telkens een andere deelnemende kerk.
Op 21 januari was hij aanwezig bij de avondgebedsviering. Zo’n kleine 100 mensen woonden de viering bij en baden mee. De viering begon met een watersymbool, waarna de voorgangers een gezamenlijk licht ontstaken. Vervolgens waren er gebeden, bijbellezingen, een preek, gaven en voorbeden, Onze Vader en een afsluitend gebed met zegen.
De bisschop van Mysore, Mgr.Thomas Vazhapilly, was speciaal voor deze viering aanwezig om de waarde van de oecumene te onderstrepen.(RvK)

Eén van de fundamenten, waarop Pakistan is gebouwd, is de Islam. ‘Pak’ betekent ‘heilig’ en Pakistan is het heilige land voor de vele moslims die naar Pakistan emigreerden. In 1947 werd Pakistan onafhankelijk. Het land bestond aanvankelijk uit twee delen: Oost- en West Pakistan, gelegen aan weerszijden van India. In 1971 werd Oost Pakistan: Bangladesh.

Sri Lanka is de vroegere Britse kolonie die Ceylon werd genoemd, bekend van de Ceylon thee. Omdat de in Sri Lanka wonende Singalezen weigerden op de theeplantages te werken, haalden Britse planters in de 19e eeuw honderdduizenden Tamil-gastarbeiders uit India. De Tamils bleven echter buitenstaanders en waren niet in staat voor zichzelf op te komen. In 1983 kwam het voor het eerst tot een gewelddadig conflict. Sindsdien wordt het beeld op het eiland vaak bepaald door gevechten tussen de hindoestaanse Tamils en de boeddhistische Singalezen. Gedenken wij met woorden van D.T. Niles:

Gij, God van heel het universum,
geef dat onze geschiedenis ons leren mag,
dat wij allen aan U toebehoren,
dat U de enige God bent
en dat wij uw kinderen mogen zijn.

In Christ there is no East or West – In Christus is noch west noch oost...

Daphne Blom, een Hollands meisje van 6 jaar, danst en zingt 'Hallo Wereld' van 'Kinderen voor kinderen', voor 800 kinderen van haar school!
1. In Christ there is no East or West, in Him no South or North,
but one great fellowship of love, through-out the whole wide earth.
2. In Him shall true hearts every-where their high community find;
His service is the golden cord, close binding alman kind.
3. Join hands then, brothers of te faith, what ever your race may be;
who service my Father as a son is surely kin to me.
4. In Christ now meet both East and West, in Him meet South and North;
all Christly souls are one in Him through-out the whole wide earth.
 
1. In Christus is noch west noch oost, in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord.
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord, dat allen samen bindt.
3. Geliefden, sluit u dan aaneen, vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen en Christus toegewijd.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.

(LB 969, John Oxenham, 1852-1941, vert. J.W. Schulte Nordholt)
 

 
 Improvisatie, gespeeld door Marco van der Werf op het Hinsz orgel uit 1743 van de Bovenkerk in Kampen, Nederland.

 

 Olifanten - bij Pinawela - Sri Lanka (foto: Harm Janssens)

'Air' van Joh. Seb. Bach, gespeeld door David Garrett