Week 16: 14-20 april 2024

14 april: Zondag Misericordia

Regio: Japan, Noord- en Zuid Korea en Taiwan

 

Kerkelijk jaar - Misericordias Domini

Zondag van de Goede Herder - 3e zondag van Pasen
Eeuwige God, vroeg in de morgen prijzen wij
uw heerlijkheid.
Vernieuw ons en schenk ons de frisheid
van morgenbloemen.
Open onze innerlijke ogen, zoals de zon nieuw
licht verwerft uit de duisternis van de nacht.
Bevrijd ons van knechtschap.
Geef ons de vleugels van de vrijheid, zoals
de vogels aan de hemel om een nieuwe reis
te beginnen.
Geef gerechtigheid als een machtige stroom,
die vloeit zoals de dagen in elkaar overvloeien.
Wij danken U voor het geschenk van
deze morgen en een dag van werken met U.
(Masao Takenaka, Japan)
 
1. De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot voor het geluk
alleen, zij gaat in alle nood door heel het
leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de
groeve af omdat zij niet verlaat wie toeven
in het graf.
4. Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
5. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad
bereid als dienaars tot de oogst der
goedertierenheid.
6. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord,
de Heer, valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.
7. Als Gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.
 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel – 3e bede van het Onze Vader -  En dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. (Johannes 6:39)
Als je één keer begrijpt waarom je hier op aarde bent (wat Gods wil is met jou)
dan is het niet meer zo moeilijk om je lot te aanvaarden.
In ziekte en in gezondheid bidden wij tot U, o Heer, wees ons nabij.
Maak ons bewust van de pijn en zorgen van anderen, dat wij elkaar helpen.
Laat ons gezond worden naar lichaam en ziel, zolang wij leven. Amen.
(Sonne und Schild, 28-7-2015)
 
"Er wordt enorm geconcurreerd in de wereld. Als je niet met elkaar samenwerkt zal de concurrentie winnen. Maar als je kunt leren om samen te werken, zul je samen winnen en samen de vruchten plukken van die overwinning." (Maria Fontaine in 'Motto's for Succes')
 
3e Zondag van Pasen - Misericordias Domini – Zondag van de Goede Herder – naar de eerste woorden van de ingangspsalm:  Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. 
(Psalm 33:5a en 6)
 
Zondagsgebed:
Grote en goede God, voeg ons bij al diegenen die zich in U verheugen
en laat ons samen in alle bescheidenheid en in alle vrijmoedigheid
de weg gaan waarop uw herder ons voorgaat.
Gij die onze Herder zijt, als Gij ons niet zoekt zijn wij verloren,
als Gij ons niet bijeenhoudt verliezen wij elkaar,
als Gij ons niet leidt lopen al onze wegen dood;
ontferm U over ons, spreek ons toe, haal ons bijeen,
toon ons de weg, blijf onze Herder. (ds. W.R.v.d.Zee)

Taizé - Misericordias Domini


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 16 - Japan, Noord- en Zuid Korea en Taiwan

Voorbeden: Week 16

Busan, Zd.Korea, gebed bij het openen van de 10e Assemblee van de WCC op 30 okt.2013. (Foto: WCC)
Dank voor:
•De bloeiende christelijke kerken in Zuid-Korea.
•Degenen die temidden van de culturen en de individuele welvaart van de zelfgevende liefde van Christus getuigen.
•Degenen die werken aan vrede en hereniging op het Koreaanse schiereiland.
•Christenen in Japan en Taiwan, die Christus dienen, zelfs als ze tot de kleine minderheden behoren.
•Kimchi, sushi, thee, en alle wonderen van de zee.
Bid voor:
•Degenen die blijvend worden beïnvloed door de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima.
•Een einde aan de politieke onrust, grensgeschillen en nucleaire wapens.
•Betere bescherming van de mensenrechten en een afname van de politieke corruptie.
•Families die worden verscheurd door de scheiding van Noord- en Zuid-Korea.
•Vrede in deze hele regio van frequente spanning en onbegrip.
•Degenen die in Noord-Korea lijden aan ondervoeding en honger; en hoop voor de mensen die in wanhoop leven.
•Een rechtvaardige en vreedzame oplossing van alle politieke geschillen, vooral de spanningen tussen China, Taiwan, Japan en Zuid-Korea.
•Degenen die hun macht ontlenen aan prestige en rijkdom ten koste van spirituele heelheid, dat zij vervuld mogen worden met Gods liefde en geest.
•De inheemse volkeren in Taiwan.
•Degenen die nog steeds hun leven trachten op te bouwen na de krachtige aardbevingen en nucleaire verwoesting.
•Kinderen die tot prostitutie worden gedwongen.
 

Wereldwijde verbonden: Week 16

De paddestoelwolk (atoombom) op Nagasaki (Japan). Het Japanse meisje Sadako Sasaki, slachtoffer van de atoombom op Hiroshima, vouwde kraanvogels en zei: “Ik wil vrede in je vleugels schrijven…en je zult over de hele wereld vliegen”. (With all God’s people)
 
Japan, Noord-Korea, Zuid-Korea en Taiwan
 
Francis Xavier bracht in 1549 het Christendom naar Japan. Ongeveer 1% van de bevolking is
christen. De kerk heeft veel vervolging gekend. Onder druk van de regering sloten zich in 1941
veel protestantse groepen aaneen en vormden de  Verenigde Christelijke Kerk van Japan.
In 1945 werden door de Amerikaanse luchtmacht twee aanvallen met atoombommen uitgevoerd.
Op 6 augustus werd de Japanse havenstad Hiroshima gebombardeerd, en op 9 augustus
de stad Nagasaki; hierbij kwamen 250.000 mensen om het leven. Kort daarna capituleerde
Japan. Hiermee kwam een eind aan de Tweede Wereldoorlog.
 
Op 15 augustus wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Daarmee kwam er een einde aan de oorlog in Zuidoost-Azië en tegelijk van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.
De atoombomaanvallen leidden tot de onafhankelijkheid van de Aziatische landen die Japan tijdens de oorlog had veroverd. Als gevolg van stralingsziekte en kanker zouden nog enige honderdduizenden slachtoffers vallen.
 
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry bracht op 11 april 2016 een historisch  bezoek aan de stad Hiroshima waar hij de herdenking bijwoonde en een krans heeft gelegd bij het atoombom gedenkteken. Hij was de eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken die de stad en het monument bezocht.
 
Na de Tweede Wereldoorlog werd Korea opgedeeld tussen de toenmalige Sovjet Unie en Amerika. De bloedige Koreaanse oorlog (1950-1953) die daarna uitbrak had slechts één doel: hereniging van Noord- en Zuid Korea. Deze oorlog eindigde in een wapenstilstand zonder vrede, waardoor het land naar menselijke maatstaven onherstelbaar werd gebroken en opgedeeld werd in een Noord-Koreaans- en een Zuid-Koreaans deel. Na de Koreaanse oorlog konden weeskinderen en kinderen van ouders met verschillende nationaliteiten  geadopteerd worden. Vanuit Zuid-Korea zijn sinds de jaren vijftig zo'n 200.000 kinderen geadopteerd. De meeste waren kinderen van ongehuwde moeders. Later werd het mogelijk om ook kinderen uit arme gezinnen, kinderen van ongehuwde moeders en verlaten kinderen te adopteren. Naar Nederland werden vanaf 1970 meer dan 4.000 Koreaanse kinderen geadopteerd. In de tachtiger jaren werd door de Wereldraad van Kerken een proces van hereniging tussen Noord- en Zuid Korea gestart.
De Wereldraad van Kerken bijeen in Busan (Korea, 2013). In oktober 2013 begon voor zo’n 130 treinreizigers de 10e assemblee van de Wereldraad in Busan. De Koreaanse kerken wilden met de vredestrein aandacht vragen voor de verdeeldheid op het Koreaanse schiereiland. (foto:R.v.K.)
In de jaren voor de Olympische Spelen in Seoul (Zuid Korea) werden duizenden gezinnen de heuvels ingejaagd om daar een plek te vinden om te leven. Hun huisjes in Seoul werden met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor hoge flatgebouwen en hotels. Zo zijn er in de bergen aan de rand van Seoul talloze krottenwijken ontstaan. In één van deze slums hebben twee zusters van de Little Missionary Sisters de zorg op zich genomen voor ongeveer 300 families.
In november 2013 werd in Busan - Zuid Korea de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken gehouden. 
                  
In Taiwan hebben spanningen tussen bevolkingsgroepen velen bewust gemaakt van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 1991 stemde het Taiwanese parlement in met de opheffing van de 43 jaar durende noodtoestand en de belofte van grondwetsherzieningen. De ongeveer 100, meest stokoude parlementsleden gaven hun zetel op in de Nationale Vergadering, daarmee ruimte scheppend voor democratie.
Op de 7e Assemblee van de Wereldraad (1991) verzoenden zich christenen uit China en Taiwan.

Wij gedenken met een Gebed uit Azië (Wereldwijd Brevier II):
 
Heer, vol hoop zien wij uw aanwezigheid in de wereld.
U ziet de gewonde en gebroken mensen.               
U zegt zelf: zij zijn mijn broeders en mijn zusters! Inspireer ons met uw liefde,
daag ons uit met uw waarheid, vervul ons met uw kracht om te leven midden in de dood.
 

De aarde is vervuld van goedertierenheid, Gezang 223 LB

 

 
Tekst:zie bij wereldwijd gedenken...
 

 
God heeft zichzelf vermomd.
Soms komt Hij als een vreemdeling
of als een bedelaar.
 
Een Man zei:
'Elke beker water, gegeven aan een minste mens,
geef je eigenlijk aan Mij.'
(AnnaW)
 

 
Prayer-tree-Taiwan op de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Busan, Zuid-Korea. (November 2013, foto: Raad van Kerken)
 

 
O Heer, doe mijn hart branden.
Te lang bidden geketende handen
zonder iemand teder te kunnen aanraken.
De schaduw van de dood waart over het dal van de wanhoop.
Het bloedende hart zo treurig, eveneens geketend in een droom:
honger naar gerechtigheid, dorst naar liefde.

Ik dwaal door de schaduwen des doods.
Doe mijn hart branden, Heer.
Wat een stralende morgen!
De juichkreet van de bloemen:
de duisternis is voorbij, licht overstraalt de aarde.
U, Heer, doet mijn hart branden.
 
Kim Chi-Ha, Koreaans opposant, 12 jaar gevangenschap
(Uit: Enfants Maudits en Prière, Parijs, 1982)
 

Voorbeeld van gedenken...

 
In wereldwijde verbondenheid gedenken wij vandaag:
Japan, Noord- en Zuid Korea en Taiwan.
 
Steek een kaars aan en bid één of meer
aktuele voorbeden van de Wereldraad zoals
bovenaan de site is aangegeven;
bid met woorden uit de regio
of bid met eigen woorden.
Zing daarna evt. samen een kyrie-gebed.
 
"De dag dat de zon werd gedoofd"
kopte 'Trouw' op 6 augustus 2015. Op die dag was het 70 jaar geleden dat een atoombom de Japanse stad Hiroshima verwoestte. Kenichi Nakano was 47 jaar ten tijde van het bombardement, en 76 jaar toen hij een tekening maakte en daarbij het volgende schreef:
 
"Toen ik langs de tram kwam, hoorde ik een stem. Ik ging de tram in en zag 14 of 15 levenloze lichamen. Verderop zag ik iets bewegen en ik ging er naar toe. Een piepklein stemmetje zei: 'Water, water'. Omdat ik ongerust was over mijn familieleden die in de stad aan het gevaar hadden blootgestaan, ging ik verder en heb de rest van de dag naar hen gezocht.
Op weg naar huis die avond, kwam ik weer langs de tram, maar die persoon was niet meer in deze wereld. Ik wou dat ik water had gevonden voor die persoon en voel die wens nu nog, na dertig jaar. Ik praat erover met mijn dierbaren en vouw mijn handen in gebed."
(Uit: Ground Zero 1945, een project van Children of the atomic bomb,
Universiteit van Californië Los Angeles)
(Trouw, 6 augustus 2015)
 
"Op weg naar Hiroshima: de toekomst ligt in onze handen" (Casper van der Zijde).
Een tijd geleden vroeg ik aan mijn oma hoe zij de oorlog heeft ervaren. Vrijwel meteen zei ze dat ze toen voortdurend in onzekerheid en angst leefde. Precies 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog vlieg ik samen met Krista van Velzen van PAX naar Japan om de herdenkingsceremonie van de atoomaanval op Hiroshima bij te wonen.
Ik doe dat als Ambassadeur voor Vrede van PAX op het gebied van nucleaire ontwapening. Ondanks dat ik zelf nooit heb meegemaakt hoe het is om een oorlog te moeten doorstaan, besef ik wel heel goed hoe kwetsbaar vrede kan zijn. Dit besef is voor mij de drijfveer om mij in te zetten voor een wereld zonder kernwapens. Er kan immers geen sprake zijn van echte vrede zolang wij toestaan dat we elkaar wereldwijd in gijzeling houden met de meest wrede massavernietigingswapens.
Wereld zonder kernwapens. De meest oprechte manier om de slachtoffers in Hiroshima en Nagasaki te herdenken is door samen een wereld zonder kernwapens te creëren als concrete stap richting een wereld zonder oorlog. In Japan zal ik op 6 augustus 2015 daarom niet alleen bij het verleden stilstaan, maar wil ik mij vooral op de toekomst richten hoe wij de volgende stappen gaan zetten om daadwerkelijk een wereld zonder kernwapens te realiseren."

De goedertierenheid van de Heer zal ik eeuwig prijzen - Taizé
 
 
Misericordias Domini in aeternum cantabo - De goedertierenheid van de Heer zal ik eeuwig prijzen