Week 41: 8-14 oktober 2023

Regio: Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan

 

Kerkelijk jaar - 19e zondag na Pinksteren

Maar verlos ons van de boze - Ik weet welke gedachten ik over jullie koester, gedachten van vrede en niet van onheil. (Jer. 29:11)
 
19e zondag na Pinksteren - De Heer schept de rechtvaardigen vrijheid, is hun toevlucht in tijden van dreiging, de Heer helpt hen, Hij geeft hen uitkomst. (Psalm 37)
 
Zondagsgebed:
Alles wat Gij van ons verwacht, God, hebt Gij ons helder gemaakt:
U liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf;
laat de vreugde om uw geboden ons bevrijden van vrijblijvendheid,
ons behoeden voor verstarring, ons bewegen tot levende gehoorzaamheid.
O God, bestook ons met uw woorden, bestorm ons door uw Geest,
neem ons in voor uw Rijk en vervul ons van uw liefde, dat wij een levend teken
zijn van uw aanwezigheid die heel de schepping draagt.(ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 41 - Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan

Voorbeden: Week 41

Begin oktober 2015 werd bij een luchtaanval in de Afghaanse stad Kunduz een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen gebombardeerd. (Foto EPA)

Weeshuis in Sange-e-Masha (Jaghori/Daykundi) Afghanistan (foto:WCC)

Dank voor:
• Christenen die, hoewel ze een kleine minderheid vormen, toch de moed hebben om te getuigen van het evangelie en de kracht vinden om te leven volgens Gods woord.
• Degenen die ondanks het gevaar, hun leven geven om anderen te dienen.
• Vredesmensen, die worstelen om vijandigheid en geweld te overwinnen, met name in Afghanistan.
• Bewegingen in de richting van democratie.
• Soldaten die weigeren om hun eigen mensen te vermoorden.
• Het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan, Artsen zonder Grenzen, Amnesty International en allen die opkomen voor politieke gevangenen en voor mensen die werden onteigend.
• Khoomei zingen in Mongolië, keel zingen; (in het mongools: 'keel harmonie'); Mongoolse keelzang is een bijzondere variant van boventoonzang, beoefend door mensen in Mongolië, Binnen-Mongolië, Tuva en Siberië.
 
Bid voor:
• Een einde aan het geweld in Afghanistan, en het vermogen van de etnische tribale leiders om hun land te regeren met vrede en gerechtigheid.
• Degenen die, met name in Afghanistan, nog steeds lijden door oorlog en geweld, landmijnen en droogte, en voor hen die hun huis hebben verloren en nu op de vlucht zijn.
•Stabiliteit en rechtvaardigheid voor de landen van de voormalige Sovjet-Unie, als ze met nieuwe vormen van de overheid hun leven trachten te creëren.
• Het land, lucht en water die zijn beschadigd door menselijke misbruik.
• Goede relaties tussen moslims en christenen.
• Een einde aan de onderdrukking in veel van deze landen.
 

Wereldwijd verbonden: Week 41

Mongolië: de beoefening van het Tibetaans Boeddhisme is sinds 1990 weer toegestaan.
Oorlog in Afghanistan, begonnen in 2001; een Canadese soldaat schudt de hand van een Afghaanse jongen.

Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië,  Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan  en Oezbekistan

Open de woorden die geschreven staan, doe lichten over ons uw Aangezicht.
Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar, opdat uw gemeente hoort.
Spreek uw woord van eeuwig leven, ons ten zegen, in ons hart – verdrijf de nacht.
Kille woorden zullen zwichten, wil ons richten op uw toekomst, ongedacht.
Breek de woorden die verdelen, leer ons helen, maak ons brengers van uw licht,
die uw liefde niet beschamen – maak ons samen spiegel van uw Aangezicht.
(Tekst: Jan Wit, melodie: Psalm 38,  LvdK 329)

De vijf voormalige Sovjetrepublieken  worden evenals Afghanistan en Mongolië gerekend tot Centraal Azië en  hebben allen een overheersend islamitisch erfgoed.  De meerderheid van de Mongolen woont binnen Chinese grenzen, waar zij tot een etnische minderheid behoort.

Afghanistan heeft een bewogen geschiedenis. Na het vertrek van de Engelsen  zocht het land toenadering tot de toenmalige Sovjet Unie, die steun gaf voor de opbouw van het land. Bij een staatsgreep in 1973 werd de monarchie afgeschaft en de republiek uitgeroepen. Na het vertrek van de Sovjettroepen in 1989 verwachtten de Afghanen dat de verzetsbeweging, de Mudjahedin, de macht zou overnemen, maar de regering bleek een sterke greep op de samenleving te hebben. In 1992 kwam het tot een gewapend conflict, sindsdien gevolgd door vele andere conflicten. De stroom van Afghaanse vluchtelingen naar Pakistan, begonnen met het Afghaans-Russische conflict, bracht aan het licht hoe Afghaanse vrouwen door hun mannelijke familileden werden verkocht, slavinnenhandel in feite.
In het islamitische Afghanistan zijn geen kerken. Wel werken er enkele christelijke organisaties, zoals IAM (International Assistance Mission), die oogheelkundige en orthopedische hulp verleent en lessen geeft in Engels, vaktrainingen dorpsopbouw enz.
In Kirgizië, een land dat grenst aan het noordwesten van China, is in december 2013 een Interreligieuze Raad opgericht. De Raad wil religievrijheid bevorderen en verzoening en eenheid in de samenleving versterken. Aan de oprichting van de Interreligieuze Raad is twee jaar gewerkt. De eerste initiatieven daarvoor werden ontplooid tijdens een congres in januari 2011 (Ref.Dagblad, 28-8-2014)
Wij gedenken met woorden uit Mongolië:

Straatbeeld van Osh, stad in Kirgizië.

O God, dat wij mogen ontvangen uw zegen;
raak onze wenkbrauwen en onze voorhoofden
aan en zie niet in toorn op ons neer.
Wees in zware tijden barmhartig
en wees in droefheid goed voor ons;
houd duistere geesten ver van ons en
breng verlichte geesten dichterbij;
wees mijn moed als ik bang ben en als ik
mij schaam, wees dan mijn ware gezicht;
wees over mij als een laken en onder mij
als een vacht.

 

De aarde draagt je,
de hemel vraagt je:
wees barmhartig en heb lief...


(Aline Barnhoorn, Luchtmachtpredikant,
nov.2001)

 

 

David Garret speelt Nocturne van Chopin