Week 32: 6-12 augustus 2023

Regio: Canada en de Verenigde Staten van Amerika

 

Kerkelijk jaar - 10e zondag na Pinksteren

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven...daarom vergeef onze ongerechtigheid en zonde. Hij zei: zie Ik sluit een Verbond.(Exodus 34:9c-10ª)
Ds. Oepke Noordmans legt in een meditatie uit, dat schuldvergeving een wondere, verborgen eenheid aanreikt. Want God vergeeft schuld op het moment dat wij zelf onze schuldenaren vergeven. Als wij anderen niet vergeven, kan God ons niet vergeven. Als wij anderen de kerkelijke of maatschappelijke maat nemen, diskwalificeren we onszelf als kerk. Maar als wij anderen vergeven, ontvangen we vergeving, en de ander zal ook weer geneigd zijn vergevingsgezind in het leven te staan. 'Nooit komt de Geest op één plaats, in één hart alleen', concludeert Noordmans. 'Altijd staat Hij als een gevorkte bliksem en slaat tegelijk in meer dan één hart in.'  Waar mensen vergeven ontstaat de kerk. Inclusiviteit staat voorop bij het kerkbegrip. (Ds. Klaas van der Kamp in 'Raven'.)
 
10e zondag na Pinksteren - Wij gedenken, o God, uw genade in het midden van uw tempel;
uw rechterhand is vol van gerechtigheid. (Psalm 48)
 
Zondagsgebed:           
God die ons mensen hebt opgericht uit onze diepe val toen uw lieve Zoon
zich vernederde en die ons bevrijden wilt uit de verslaving aan hoogmoed
en zelfzucht, houd in ons levend de blijdschap van het geloof en maak ons
tot geloofwaardige getuigen van uw grote genade. (ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 32 - Canada en de Verenigde Staten van Amerika

Voorbeden: Week 32

Jongeren Aids-Conferentie in Washington (USA)
Dank voor:
•Kerken die verder kijken dan hun eigen gemeenten en landen, die om willen zien naar mensen verweg en dichtbij in de naam van Christus.
•De Nationale Raad van de Kerken van Christus in de VS en de Canadese Raad van Kerken in hun streven naar eenheid.
•Degenen die het verschil ontdekken tussen de armoede van ontwikkelingslanden en de rijkdom en de consumptie in andere delen van de wereld en daarover verhalen vertellen.
•Degenen die werken voor de rechten van vrouwen en kinderen.
•Degenen die pleiten voor een einde aan de verspilling van de hulpbronnen van de aarde.
•Ahornsiroop en pompoentaart.
 
Bid voor:
•De inspanningen om de rechten van alle volkeren in Canada te waarborgen:
Inheemse volken, Engels- en Frans sprekende volken, en alle immigranten.
•Een einde aan de ontwikkeling en verspreiding van nucleaire, biologische en chemische wapens.
•Degenen die armoede, discriminatie en gebrek aan kansen ervaren temidden van grote rijkdom en de groeiende kloof tussen arm en rijk.
•Die getroffen zijn door terreur aanslagen.
•Revitalisatie in de kerken en vernieuwd leiderschap.

Wereldwijd verbonden: Week 32

Martin Luther King: Geloof betekent de eerste stap zetten, ook als je niet de hele trap kunt zien.

Canada en de Verenigde Staten van Amerika

I have a dream.

Ik heb een droom.                                                                 
Ik droom dat eens de dag zal komen
in de rode heuvels van Georgia,
dat de zonen van vroegere slaven en
de zonen van vroegere slavenhouders
bijeen zullen zitten aan de tafel der
broederschap.
(Uit: "I have a dream..."
van Martin Luther King, die op 4 april 1968
in Memphis werd vermoord.)

 

Salt Lake, tempel in Utah- Amerika

Het gebed: een machtig wapen voor ieder mens.


'Bidden verandert de wereld niet,
maar bidden verandert de mens en
de mens verandert de wereld.'
(Albert Einstein,Duits–Amerikaans natuurkundige,1879-1955)
 
Door oecumenische programma's proberen de kerken in Canada steun te geven aan de rechten van de inheemsen, de Indianen en de Eskimo's. In de Canadese hoofdstad Vancouver werd in augustus 1983 de zesde Assemblee van de Wereldraad van Kerken gehouden, met als thema: ”Jezus Christus, het leven van de wereld”. Veel zingen, bidden en bijbellezen blijken nodig te zijn om het verzet tegen de ontluistering van het leven te kunnen volhouden. In het slotrapport wordt de eucharistie de hoofdzaak genoemd als sterk bindend element dat een leidraad vormt voor de eenheid van kerken. “Alleen een kerk, die de eucharistie als middelpunt van haar bestaan ziet en die wordt bevestigd in haar eigen identiteit, kan de problemen van de wereld op haar agenda zetten. Tegelijkertijd kan de kerk alle hoeken van de samenleving onderzoeken en hoeft zij niet bang te zijn, mag ze er op vertrouwen en is ze ertoe in staat te herkennen dat God daar te vinden is.”
De gebieden die nu de Verenigde Staten vormen werden aanvankelijk bewoond door kleine Indianenstammen. Sinds Columbus 500 jaar geleden Amerika ontdekte, kwamen golven van emigranten uit Europa, Azië en Zuid Amerika en werden er slaven geïmporteerd uit Afrika. De zwarte bevolking heeft niet alleen een etnische erfenis, maar ook die van eeuwenlange slavernij en apartheid en draagt de sporen van haar strijd voor vrijheid en gelijkheid. Mahalia Jackson werd geboren in New Orleans op 26 oktober 1911 en overleed in Chicago op 27 januari 1972. Ze was een bekende blues- en gospel zangeres. Deze Amerikaans zangeres werd wel 'de koningin van de gospel' genoemd, volgens haar ontstonden de eerste blues tijdens de eerste geseling op het eerste slavenschip…  (Gospel is Afro-Amerikaanse religieuze muziek ...;)
De in 1960 tot president gekozen John F. Kennedy streed voor rassengelijkheid. In 1963 werd hij in Dallas vermoord. In 1929 werd Martin Luther King geboren. In 1956 leidde deze predikant en negerleider in Alabama de actie tegen de rassenscheiding in de autobussen. Toen hij in 1968 werd doodgeschoten verloor Amerika zijn levende geweten. Nog steeds heeft de zwarte bevolking het moeilijk in de Verenigde Staten. De werkloosheid is er tweemaal zo groot als onder de blanken. Armoede en discriminatie vormen de centrale problemen. "In deze generatie zullen we berouw moeten hebben, niet zozeer over de kwade daden van de slechte mensen, maar over het schrikbarend zwijgen van de goede mensen", aldus M.L. King. Onderaan deze site, zingt President Obama : "Amazing grace..."
De priester-jezuïet Daniël Berrigan was hoogleraar in de theologie en doceerde aan verschillende universiteiten in de Verenigde Staten. Tegelijk voerde hij acties van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij legde een uitdrukkelijk verband tussen zijn strijd tegen kernwapens en de begeleiding van opgegeven kankerpatiënten daarna. Op de vraag waar mystiek en verzet bij elkaar komen, antwoordt Hij: “In Christus, die de weg van de thora gaat en de pijn niet schuwt. De woorden ‘arm, gevangenis, honger’ laten zich niet wegspiritualiseren, dus kom mee naar de armoede…, de gevangenis…, naar de plaatsen waar geleden wordt”. Berrigans betekenis is niet zozeer gelegen in zijn politieke en sociale analyse als wel in zijn volhardende trouw aan zijn roeping een priester te zijn, een mens van God in de wereld van vandaag”.
 
Hannah Arendt werd geboren op 14 oktober 1906 in Linden bij Hannover. Ze was een Duits-Amerikaans-Joodse filosofe en politiek denker, die zich onder andere heeft verdiept in de vragen die samenhangen met totalitaire politieke systemen. Ze overleed op 4 december 1975 in New York City.
Volgens Arendt moest de focus van de landen niet liggen op soevereiniteit, maar op een ander probleem: stateloosheid. De gebeurtenissen in de eerste helft van de twintigste eeuw hadden miljoenen mensen stateloos gemaakt. Alle vluchtelingen en asielzoekers die geen staat hadden waarin ze hun rechten konden opeisen. Hannah Arendt zag daarin een probleem dat zou blijven groeien. Maar misschien ook de sleutel tot een oplossing. Arendts stelling was: als we het probleem van miljoenen mensen die stateloos leven niet oplossen, dan zullen we het probleem van staten die agressie vertonen tegen hun eigen burgers, of tegen andere staten, ook nooit oplossen.
Een gezonde staat zou moeten zorgen dat alle mensen die in zijn gebied leven, of die bij zijn gebied horen, volwaardige burgers kunnen zijn. Het was Arendts overtuiging dat als dit zou lukken, veel vijandelijkheid tussen staten onderling ook weg zou vallen.
Eén van de ergste dingen die je mensen volgens Arendt kunt aandoen, is ze beroven van een politiek leven. De Holocaust is daarmee begonnen. Vóór de oorlog waren de joden burgers geworden, ingezetenen van de landen waar ze verbleven. De nazi’s hebben hen vervolgens stap voor stap hun rechten ontnomen, waardoor ze weerloos werden.
Stateloosheid maakt weerloos. Dat zie je nu bij de Palestijnen. Zij zijn het volk dat sinds de oorlog het langst stateloos is.
Volgens Arendt moeten wij onze opvatting van ’politiek leven’ uitbreiden. Pas als we werkelijk erkennen dat elk mens recht heeft op volwaardig burgerschap in een staat, creëren we een wereld waarin mensen de volgende stap kunnen nemen: goed, we zijn allemaal burgers van een staat, maar hoe vertalen we dat naar wereldniveau? Je bouwt het op. Van gezonde staten naar een gezond netwerk van staten. Act local, think global. In die zin zijn nationalisme en kosmopolitisme niet strijdig met elkaar.(Elisabeth Young-Bruehl, Amerikaans filosoof en psycho-analitica. Op 7 oktober 2010 hield zij de Hannah Arendtlezing in de Radboud Universiteit in Nijmegen))
 
Gedenken wij met woorden van Alyson Huntly uit Toronto, Canada:
 
Danken wij voor menselijk contact, voor een liefdevolle omarming,
voor moed en visie die mensen verenigt; voor allen die in deze wereld
samengaan om te werken aan gerechtigheid en vrede;
voor de wetenschap dat dood en verschrikking, bommen en honger
niet het laatste woord hebben; voor de toezegging, dat gerechtigheid
en vrede elkaar kussen, dat liefde en trouw elkaar ontmoeten.
Zegen de Heer, mijn ziel...Een psalm van David, een herdersjongen die koning werd...
Zegen de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heilige Naam.
Zegen de Heer, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheid vergeeft en U kroont met goedertierenheid.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde
en zegen gij mijn ziel zijn grote Naam.
(Uit Psalm 103)
 

'Halleluja', Leonard Cohen

 

(…….)
Er is een gloed van licht in elk woord - Het maakt niet uit welke je hoorde...  Het heilig of het gebroken... Halleluja - Halleluja, Halleluja,  - Ik deed mijn best, het was niet veel - Ik kon niet voelen, dus probeerde ik aan te raken...
En ook al ging alles verkeerd, ik zal staan voor de Heer van het Lied.
Met niets anders op mijn tong dan een loflied: Hallelujah.
Leonard Cohen is een Canadese dichter, folksinger-songwriter en schrijver. Hij werd geboren op 21 september 1934 in Westmount, Canada en overleed op 7 november 2016 in Los Angeles, Californië.

Zonsondergang in Zion National Park Utah (USA)

President Obama zingt Amazing Grace

Papa, can You hear me? Gezongen door Barbra Streisand, uit de film Yentl

Yentl (Barbra Streisand) is een joodse jonge vrouw. Wanneer haar vader overlijdt besluit ze naar Yeshiva te gaan, de school waar joodse priesters worden opgeleid. Het enige probleem is dat de school alleen maar jongens aanneemt. Ze besluit om zich te vermommen. Barbra Streisand werd geboren op 24 april 1942 in Brooklyn, New York.
 
Papa, can you hear me?
 
Papa, can you hear me?
Papa, can you see me?
Papa, can you find me in the night?
Papa, are you near me?
Papa, can you hear me?
Papa, can you help me not be frigtened?
Papa, please forgive me.
Try to understand me.
Papa, don't you know I had no choice?
Can you hear my praying.
Anything I'm saying.
Even though is filled with voices?
Papa, how I love you.
Papa, how I need you.
Papa, how I miss you -
Kissing me goodnight.