Week 22: 26 mei - 1 juni 2024

28 mei: Zondag Trinitatis

Week 22: Botswana en Zimbabwe

Kerkelijk jaar - Trinitatis

Heilige Drieëenheid - Russische ikoon
Gebed voor Trinitatis – Drieëenheid
 
Ik dank U, grote God, dat Gij de Vader zijt
die mij te boven gaat, de Zoon die mij terzijde
staat, de Geest die in mij bidt en smeekt.
Gij die uw evangelie tot mij spreekt,
ik roem U als mijn trouwe  Vader.
Ik noem U de geliefde Zoon, ik loof U als
de goede Geest. Gij, Enige, en toch tezamen,
dat is te zeggen in het licht, dat is te zingen in
uw namen, ik loof U want ik heb U lief.
Halleluja, amen. (Jaap Zijlstra)
 
Geef ons heden ons dagelijks brood – Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens. (Johannes 6:35)
Van de avondmaalstafel halen we de woorden die de grondwoorden zijn, niet alleen van de viering, maar vooral van ons hele bestaan.  Het eerste woord is dankbaarheid. Dankbaarheid dat we er mogen zijn en dat we, ook als het niet zo feestelijk is, er toch niet voor niets zijn. Het tweede woord is verwachting. De verwachting van een toekomst waarin mensen er met elkaar zullen zijn en iedereen genoeg krijgt. En het derde woord is mededeelzaamheid.
Want hoe kan een mens die van God het zijne/hare kreeg, die gelooft in een goede Gever,
zelf geen goedgeefs mens zijn?’(ds. W.R.v.d.Zee)
 
Zondag na Pinksteren - Trinitatis – Feest van de Drie-eenheid - Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken.
(Romeinen 5)
 
Zondagsgebed:
Eeuwige God, het woord van de waarheid en de Geest die heilig maakt
hebt Gij uw wereld ingezonden, zo hebt Gij aan ons bekend gemaakt uw grote geheim,
Uzelf, o God; laat ons spreken en ons handelen gedragen en gedreven worden door de lof en
de aanbidding van U, de drie-enige God, gezegend tot in eeuwigheid. (ds. W.R.v.d.Zee)

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
(Reginald Heber, vert. Willem Barnard, Gez.457:4 LvdK)
 
Lofprijzing: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
 
Shema - Hoor, Israël
Het Shema kan omschreven worden als de Joodse geloofsbelijdenis. De passage is terug te vinden in Deuteronomium 6:4-9.  Deze passage begint met: Shema Jisraeel (Hoor Israël) en  neemt een zeer essentiële plaats in voor het Joodse Volk. In het Shema wordt de eenheid en uniciteit van God uitgedrukt en bevestigd. Het opzeggen van het Shema wordt twee keer per dag gedaan.
De tekst van het Shema - Deuteronomium 6:4-9
Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.
En gij zult Adonai uw God liefhebben met geheel uw hart
en geheel uw ziel en geheel uw vermogen.
En deze woorden, die Ik u heden gebied zullen op uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inprenten en erover spreken,
wanneer u in uw huis zit en wanneer u op de weg gaat
en bij uw te ruste gaan en bij uw opstaan.
En gij zult ze als een teken op uw hand binden en
zij zullen tot voorhoofdstekenen tussen uw ogen zijn.
En gij zult ze op de deurposten van uw huis
en op uw poorten schrijven.
Acclamatie:
Hoor Gij van Israël, Gij onze God Gij Een.
Heb ons lief met heel uw hart en ziel.
Uit al uw kracht.
(H. Oosterhuis, in een dienst op 1e Advent)

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 22 - Botswana en Zimbabwe

Voorbeden: Week 22

Katholieke kerk in Zimbabwe
Dank voor:
•Werknemers in de gezondheidszorg, die zorgen voor medische hulp en onderwijs aan mensen die besmet zijn met het Hiv-virus.
•De christelijke Raad van Kerken in Botswana en Zimbabwe.
•Koorfestivals waar de zangers samen de lof van Christus zingen.
•Degenen die werken aan meer democratie in Zimbabwe.
•Ooms, oma's en neven die de verzorging op zich nemen van kinderen van wie de ouders zijn overleden aan aids.
 
Bid voor:
•De leiders van de overheid in deze landen, dat het brengen van economische vooruitgang, onderwijs en gezondheidszorg succesvol mag zijn voor hun volk.
. Degenen die zijn ontheemd door landhervorming.
•Verzoening tussen de rassen in Zimbabwe, zodat een samenleving van gelijkheid en respect kan ontstaan.
Alle kinderen die wees zijn geworden doordat hun ouders stierven aan aids.
•Hoop voor degenen die weinig of geen hoop meer hebben
 

Wereldwijd verbonden: Week 22

Giraf en zebra in de Kalahari-woestijn
Botswana en Zimbabwe
 
O God, wij zijn in grote duisternis.
Toen wij van Jezus hoorden
zagen wij in de verte een licht.
Laat niets dat licht kunnen doven,
maar breng ons er steeds dichter bij.
(Uit Afrika)
 
In de Kalahari-woestijn in Botswana (en Namibië) leven de Bosjesmannen, de Basarwa. Door de komst van grote boerderijen en wildreservaten hebben zij hun traditionele levenswijze van jagen en verzamelen moeten opgeven. Een San-oudste (oorspronkelijke bewoner) zegt hierover: Als je het fluisteren van de natuur niet meer kunt horen, er geen weet meer van hebt dat je zelf tot die natuur behoort, dan kun je ook de stem in jezelf, die roep om San -  om mens te zijn, niet meer horen.
De Christenraad van Botswana coördineert het werk van meer dan twintig lidkerken, waaronder de Rooms Katholieke Kerk en een groeiend aantal onafhankelijke Afrikaanse kerken.
 
Zimbabwe dat tijdens de kolonisering Zuid-Rhodesië heette, werd in 1980 onafhankelijk. Sindsdien proberen kerk en staat hun betrekkingen opnieuw vorm te geven. Er is vrijheid van religie, maar door de vele uitbarstingen van militair geweld is het ledental van de kerken sterk teruggelopen. De eerste onafhankelijke kerk in Zimbabwe is de Afrikaans-Apostolische Kerk die in 1906 is ontstaan. Een Verenigde Theologische Hogeschool leidt kandidaten op voor het geestelijke ambt; prioriteit in deze opleiding heeft de zielszorg en de aandacht voor pas tot het geloof gekomen christenen, waaronder vooral jonge mensen.
 
De noodkreet van een boerin uit Zimbabwe - (Klimaattop Parijs 2015)
Begin december 2015 vloog een boerin uit Zimbabwe naar Parijs om regeringsleiders te vertellen over de effecten van klimaatverandering op de teelt van haar groenten en aardappelen: 'Ik moet mijn familie kunnen voeden', vertelde ze o.a. De Zimbabwaanse boerin is voor het eerst in het buitenland en voor het eerst in een vliegtuig gestapt. Ze komt met een moeilijke missie: regeringsleiders ervan overtuigen dat er nu echt moet worden gehandeld om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Ipaisne Masvingise, 46 jaar, heeft in Parijs president Hollande van Frankrijk ontmoet. Ze overhandigde hem een petitie met 1,3 miljoen handtekeningen van moeders uit Zuid Afrika, Zuid Azië en Zuid Amerika die pleiten voor een krachtig, ambitieus klimaatplan. De grens die nu nog wordt aangehouden, maximaal 2 graden opwarming van de aarde vinden de vrouwen te hoog: die moet naar maximaal 1,5 graden. "We ondervinden de gevolgen van ovestromingen, van droogte en van andere extreme weersomstandigheden in onze regio's. Dat moet stoppen. Ik moet mijn familie kunnen voeden van het kleine stukje land dat ik heb." (Joop Bouma, "Trouw", 7 december 2015)
 
Wij gedenken deze landen met woorden van de vroegere president van Zimbabwe ds. Canaän Banana:
 
Open mijn ogen, opdat ze de diepste nood van de mensen zien.
Maak mijn handen vrij om de hongerigen te voeden.
Beroer mijn hart, opdat het vertwijfelden warmte schenkt.
Leer mij de grootmoedigheid vreemdelingen welkom te heten.
Laat mij delen wat ik bezit om naakten te kleden.
Schenk mij het medeleven die zieken sterkt.
Laat mij deel hebben aan de bevrijding van gevangenen.
Want als wij onze angsten en onze liefde, onze armoede en onze
rijkdom met elkaar delen, dan zullen wij deelhebben
aan uw goddelijke tegenwoordigheid.
 

Heilig, heilig, heilig... LB 405 - tekst: Reginald Heber - vertaling: Willem Barnard

Gezien heb ik, gezien de onderdrukking van mijn volk, gehoord heb Ik hun schreeuwen...' (Exodus 3:7-8)

Breken en delen

Ik weet. Ik ken hun lijden. Afgedaald ben Ik om te bevrijden. Ik ben, Ik zal er zijn zoals Ik er zijn zal - in wat geschiedt, in jouw geschiedenis, in wat jij bent geworden en nog worden zult, zal ik zijn: Jahweh. JHWH (Ex. 3:14). 'Ik zal er zijn' betekent: erbarmend, genadig, lankmoedig, rijk aan liefde, rijk aan trouw, bewarend liefde tot het duizendste geslacht, dragend ongerechtigheid, verdragend ontrouw, wegdragend zonde. (Ex.34:6-7)
Wat in de bijbel over God gezegd wordt, moet door mensen gedaan worden. Jij moet zien - jij moet horen het schreeuwen der verdrukten. Jij moet afdalen om te bevrijden. Alleen in de navolging zelf leer je weten wie Hij is: Hem doen is zien. De Joods-christelijke bijbel is het verhaal over een God die gerechtigheid wil en bevrijding uit onderdrukking. Gerechtigheid betekent niet minder dan 'rechtvaardige economische verhoudingen op wereldschaal'. Een onmogelijk visioen, voor wie deze wereld ziet en kent. Het tart ieder cynisme...De geschiedenis leert dat het schijnbaar onbereikbare soms tot mogelijkheid wordt naarmate het bewustzijn en het geweten zich voor het 'onmogelijke' openhouden. Dat is de wereldomvattende kracht van het visioen. Dat wordt bedoeld met 'een geloof dat bergen verzet'. Bergen: gevestigde machten. Geloven is zien wat Hij ziet, dat driekwart van de wereld nog het minste mensenrecht niet heeft. En dat niet kunnen harden en vanuit dit inzicht je leven veranderen, 'bekeren', en steeds weer bijstellen. Van die God is Jezus van Nazareth de zegsman geweest, en nog. Hij zag en hoorde en wist als God. Hij heeft God gedaan. (Uit: Niets is onmogelijk', 1e hfst, verkort, H. Oosterhuis

Die chaos schiep tot mensenland - H. Oosterhuis - muziek: Antoine Oomen

Die chaos schiep tot mensenland Die mensen riep tot zinsverband Hij schreef ons tot bescherming Zijn handvest van ontferming, Hij schreef ons vrij, met eigen hand. Schrift die mensenoorsprong schrijft, Woord dat trouw blijft. Dat boek waarin geschreven staan Gezichten, zielen naam voor naam, Hun overslaande liefde, Hun overgaande liefde, Hun weeën die niet overgaan. Schrift die mensendagen schrijft, Licht dat aan blijft. Zijn onvergankelijk testament Dat Hij ons in de dood nog kent. De dagen van ons leven Ten dode opgeschreven Ten eeuwig leven omgewend Schrift die mensentoekomst schrijft, Naam die trouw blijft.