Week 22: 29 mei - 4 juni 2022

29 mei: Zondag Exaudi

Week 22: Botswana en Zimbabwe

Kerkelijk jaar - Exaudi

 
7e zondag van Pasen – Wezenzondag

Dat hij door dichte deuren binnenkwam,
alsof het spookte, maar hij was het echt,
vrede zij u – zij konden niet geloven
wat zij met betraande ogen zagen –
dit en nog vele andere verhalen
doen over hem de ronde, waar of niet.
Dat hij ons niet als wezen achterlaten zou,
dat hij de Helper sturen zou, de geest
die ons verstokt geheugen zal ontdooien.
Die de vergeten woorden in ons wekt.
Dat wij daar toen vertwijfeld eensgezind,
als wezen zijn, door oude psalmen heen
zijn naam hebben geroepen, én de geest:
Kom jij, beloofde, doop ons met vuur
dat in hem hoog oplaaide – zaai ons uit
in goed wijd land aan stromen van vertroosting.
Wek onze kracht, heradem ons verstand,
vuur onze hartstocht aan, wek ons geweten.
(Huub Oosterhuis, strofen uit Levende die mij ziet)

1. Hoor. Maar ik kan niet horen. Mijn oren dichtgestopt.
Mijn adem opgekropt. Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren. Ik ben niet ik, niet waar.
2. Hoor. Maar ik wil niet horen. Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan, U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren en leven toe naar U.
3. Hoor, roept Gij in mijn oren en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been verwek mij uit het graf.
Uw mens opnieuw geboren. O toekomst, laat niet af.
(H. Oosterhuis (LB 323)

Hoor, Gij van Israël, Gij onze God, Gij één.
Heb ons lief, met heel uw hart en ziel, uit al uw kracht.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel –
Hij zei “de God van onze voorouders heeft jou uitgekozen
om je zijn wil bekend te maken, om de Rechtvaardige te zien
en te horen spreken, want je zult zijn getuige zijn…” (Hand.22:14,15)

Ik heb mijn hoop gevestigd op God, de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.
(Psalm 130:3)
 
Zevende zondag van Pasen – Exaudi – hoor - (ook wel wezenzondag genoemd)
Hoor mij Heer, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij.
Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. (Psalm 27:7-9)
 
Zondagsgebed: Hoor, Heer, hoe wij roepen tot U,
om uw vasthoudende liefde blijven wij hopen op U
en zoeken wij uw aangezicht; laat ons ook uw roepen horen
en open ons hart voor uw Geest, want er is geen andere God
dan Gij die wij noemen ons licht en ons heil. (ds. W.R.v.d.Zee)

Lied: O Heer, die onze Vader zijt… (LB 836:2 en 5, (John Greenleaf Whittier)
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord als eenmaal  bij de zee,
geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen,
ongestoord op weg gaan met U mee.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.
 
Taizé-lied: Heilige Geest kom tot ons...
 

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 22 - Botswana en Zimbabwe

Voorbeden: Week 22

Katholieke kerk in Zimbabwe
Dank voor:
•Werknemers in de gezondheidszorg, die zorgen voor medische hulp en onderwijs aan mensen die besmet zijn met het Hiv-virus.
•De christelijke Raad van Kerken in Botswana en Zimbabwe.
•Koorfestivals waar de zangers samen de lof van Christus zingen.
•Degenen die werken aan meer democratie in Zimbabwe.
•Ooms, oma's en neven die de verzorging op zich nemen van kinderen van wie de ouders zijn overleden aan aids.
 
Bid voor:
•De leiders van de overheid in deze landen, dat het brengen van economische vooruitgang, onderwijs en gezondheidszorg succesvol mag zijn voor hun volk.
. Degenen die zijn ontheemd door landhervorming.
•Verzoening tussen de rassen in Zimbabwe, zodat een samenleving van gelijkheid en respect kan ontstaan.
Alle kinderen die wees zijn geworden doordat hun ouders stierven aan aids.
•Hoop voor degenen die weinig of geen hoop meer hebben
 

Wereldwijd verbonden: Week 22

Giraf en zebra in de Kalahari-woestijn
Botswana en Zimbabwe
 
O God, wij zijn in grote duisternis.
Toen wij van Jezus hoorden
zagen wij in de verte een licht.
Laat niets dat licht kunnen doven,
maar breng ons er steeds dichter bij.
(Uit Afrika)
 
In de Kalahari-woestijn in Botswana (en Namibië) leven de Bosjesmannen, de Basarwa. Door de komst van grote boerderijen en wildreservaten hebben zij hun traditionele levenswijze van jagen en verzamelen moeten opgeven. Een San-oudste (oorspronkelijke bewoner) zegt hierover: Als je het fluisteren van de natuur niet meer kunt horen, er geen weet meer van hebt dat je zelf tot die natuur behoort, dan kun je ook de stem in jezelf, die roep om San -  om mens te zijn, niet meer horen.
De Christenraad van Botswana coördineert het werk van meer dan twintig lidkerken, waaronder de Rooms Katholieke Kerk en een groeiend aantal onafhankelijke Afrikaanse kerken.
 
Zimbabwe dat tijdens de kolonisering Zuid-Rhodesië heette, werd in 1980 onafhankelijk. Sindsdien proberen kerk en staat hun betrekkingen opnieuw vorm te geven. Er is vrijheid van religie, maar door de vele uitbarstingen van militair geweld is het ledental van de kerken sterk teruggelopen. De eerste onafhankelijke kerk in Zimbabwe is de Afrikaans-Apostolische Kerk die in 1906 is ontstaan. Een Verenigde Theologische Hogeschool leidt kandidaten op voor het geestelijke ambt; prioriteit in deze opleiding heeft de zielszorg en de aandacht voor pas tot het geloof gekomen christenen, waaronder vooral jonge mensen.
 
De noodkreet van een boerin uit Zimbabwe - (Klimaattop Parijs 2015)
Begin december 2015 vloog een boerin uit Zimbabwe naar Parijs om regeringsleiders te vertellen over de effecten van klimaatverandering op de teelt van haar groenten en aardappelen: 'Ik moet mijn familie kunnen voeden', vertelde ze o.a. De Zimbabwaanse boerin is voor het eerst in het buitenland en voor het eerst in een vliegtuig gestapt. Ze komt met een moeilijke missie: regeringsleiders ervan overtuigen dat er nu echt moet worden gehandeld om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Ipaisne Masvingise, 46 jaar, heeft in Parijs president Hollande van Frankrijk ontmoet. Ze overhandigde hem een petitie met 1,3 miljoen handtekeningen van moeders uit Zuid Afrika, Zuid Azië en Zuid Amerika die pleiten voor een krachtig, ambitieus klimaatplan. De grens die nu nog wordt aangehouden, maximaal 2 graden opwarming van de aarde vinden de vrouwen te hoog: die moet naar maximaal 1,5 graden. "We ondervinden de gevolgen van ovestromingen, van droogte en van andere extreme weersomstandigheden in onze regio's. Dat moet stoppen. Ik moet mijn familie kunnen voeden van het kleine stukje land dat ik heb." (Joop Bouma, "Trouw", 7 december 2015)
 
Wij gedenken deze landen met woorden van de vroegere president van Zimbabwe ds. Canaän Banana:
 
Open mijn ogen, opdat ze de diepste nood van de mensen zien.
Maak mijn handen vrij om de hongerigen te voeden.
Beroer mijn hart, opdat het vertwijfelden warmte schenkt.
Leer mij de grootmoedigheid vreemdelingen welkom te heten.
Laat mij delen wat ik bezit om naakten te kleden.
Schenk mij het medeleven die zieken sterkt.
Laat mij deel hebben aan de bevrijding van gevangenen.
Want als wij onze angsten en onze liefde, onze armoede en onze
rijkdom met elkaar delen, dan zullen wij deelhebben
aan uw goddelijke tegenwoordigheid.
 

Heilig, heilig, heilig... LB 405 - tekst: Reginald Heber - vertaling: Willem Barnard

Gezien heb ik, gezien de onderdrukking van mijn volk, gehoord heb Ik hun schreeuwen...' (Exodus 3:7-8)

Breken en delen

Ik weet. Ik ken hun lijden. Afgedaald ben Ik om te bevrijden. Ik ben, Ik zal er zijn zoals Ik er zijn zal - in wat geschiedt, in jouw geschiedenis, in wat jij bent geworden en nog worden zult, zal ik zijn: Jahweh. JHWH (Ex. 3:14). 'Ik zal er zijn' betekent: erbarmend, genadig, lankmoedig, rijk aan liefde, rijk aan trouw, bewarend liefde tot het duizendste geslacht, dragend ongerechtigheid, verdragend ontrouw, wegdragend zonde. (Ex.34:6-7)
Wat in de bijbel over God gezegd wordt, moet door mensen gedaan worden. Jij moet zien - jij moet horen het schreeuwen der verdrukten. Jij moet afdalen om te bevrijden. Alleen in de navolging zelf leer je weten wie Hij is: Hem doen is zien. De Joods-christelijke bijbel is het verhaal over een God die gerechtigheid wil en bevrijding uit onderdrukking. Gerechtigheid betekent niet minder dan 'rechtvaardige economische verhoudingen op wereldschaal'. Een onmogelijk visioen, voor wie deze wereld ziet en kent. Het tart ieder cynisme...De geschiedenis leert dat het schijnbaar onbereikbare soms tot mogelijkheid wordt naarmate het bewustzijn en het geweten zich voor het 'onmogelijke' openhouden. Dat is de wereldomvattende kracht van het visioen. Dat wordt bedoeld met 'een geloof dat bergen verzet'. Bergen: gevestigde machten. Geloven is zien wat Hij ziet, dat driekwart van de wereld nog het minste mensenrecht niet heeft. En dat niet kunnen harden en vanuit dit inzicht je leven veranderen, 'bekeren', en steeds weer bijstellen. Van die God is Jezus van Nazareth de zegsman geweest, en nog. Hij zag en hoorde en wist als God. Hij heeft God gedaan. (Uit: Niets is onmogelijk', 1e hfst, verkort, H. Oosterhuis

Die chaos schiep tot mensenland - H. Oosterhuis - muziek: Antoine Oomen

Die chaos schiep tot mensenland Die mensen riep tot zinsverband Hij schreef ons tot bescherming Zijn handvest van ontferming, Hij schreef ons vrij, met eigen hand. Schrift die mensenoorsprong schrijft, Woord dat trouw blijft. Dat boek waarin geschreven staan Gezichten, zielen naam voor naam, Hun overslaande liefde, Hun overgaande liefde, Hun weeën die niet overgaan. Schrift die mensendagen schrijft, Licht dat aan blijft. Zijn onvergankelijk testament Dat Hij ons in de dood nog kent. De dagen van ons leven Ten dode opgeschreven Ten eeuwig leven omgewend Schrift die mensentoekomst schrijft, Naam die trouw blijft.