Week 26: 26 juni - 2 juli 2022

26 juni: 3e zondag na Pinksteren

Regio: Argentinië, Paraguay en Uruguay

 

Kerkelijk jaar - 3e zondag na Pinksteren

Geef ons heden ons dagelijks brood - werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. (Prediker 11:1)
 
3e zondag na Pinksteren – U, Heer, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven. (Psalm 97:9)
 
Zondagsgebed:
Gij die hart en ziel zijt van geheel ons leven,
laat uw liefde bepalend zijn voor al ons doen
en laten en help ons te ontdekken wat het
nu en hier betekent het voetspoor van uw
Zoon te volgen en liefdevol te handelen in
zijn Naam.
Wees Gij, God, voor ons een bodem onder
onze voeten, een dak boven ons hoofd,
een steun in onze rug, een gids voor ons uit
zodat wij niet  verwijderd raken van U en
van elkaar en  volhardend voortgaan het
daglicht tegemoet.
(Ds. W.R.v.d. Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 26 - Argentinië, Paraguay en Uruguay

Voorbeden: Week 26

Paus Franciscus
Dank voor:
•Mensen die deelnemen aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen, voor hen die de gelovigen voorgaan en bijstaan om met elkaar de gemeente van Christus te dragen in geloof.
•Componisten en dichters die over heel de wereld nieuwe muziek en liederen hebben gebracht aan de kerken en christenen in deze landen.
•Bisschoppen en pastoors die moedige standpunten innemen namens hun mensen.
 
 Bid voor:
•Families en vrienden van degenen die werden vermoord of zijn verdwenen in Argentinië en Uruguay.
•Begeleiding voor mensen die in de regering van Paraguay onrecht bestrijden en corruptie verwijderen; en die hen die hun macht hebben misbruikt voor de rechter brengen.
•Degenen die de armoede en de strijd om het dagelijks brood ervaren, die leven zonder beveiliging, veiligheid en onderdak.
•Degenen die ver van hun huizen en families moeten leven om voor hun gezinnen te kunnen zorgen.
 

Wereldwijde verbonden: Week 26

Paus Fransiscus wast de voeten van drugsverslaafden.

Argentinië, Paraguay en Uruguay

Deze Latijns-Amerikaanse landen werden oorspronkelijk bewoond door de Guarani-indianen.
De ontdekking van de ‘nieuwe wereld’, 500 jaar geleden, ging gepaard met plundering en vernietiging van eeuwenoude culturen, waarvan de dragers vervielen tot uitgebuite en onderdrukte slaven, tot op vandaag. Maar de herinnering aan de eigen cultuur is levend gebleven, evenals de droom van een echte nieuwe wereld. De kerken die voorheen aan de kant van de regering stonden, zijn onder de groeiende invloed van de leken geleidelijk aan veranderd.
Argentinië. "De samenleving heeft behoefte aan cement. Paus Franciscus heeft als kardinaal Jorge Bergoglio gewezen op de lage economische productie in Argentinië en weet het aan gebrek aan eenheid. Om meer eenheid te bewerken pleitte hij voor een 'cultuur van ontmoeting'. Het impliceert 'dat ik naar de ander toe moet gaan met een houding van openheid en luisterbereidheid, zonder vooroordelen. (...)' Elk vooroordeel is als een muur die ons verhindert elkaar te ontmoeten. Zonder de ander kan ik mijn eigen beperktheid niet overstijgen, heb ik geen transcedentie. De echte groei in het bewustzijn van de mensheid kan alleen gebaseerd zijn op de praktijk van dialoog en liefde. Dialoog en liefde betekenen dat de ander als ander wordt erkend en in zijn/haar diversiteit aanvaard. Alleen dan kan de waarde van een gemeenschap vaste grond onder de voeten krijgen..." (ds.Klaas van der Kamp in "Raven").
Nog steeds lijdt Latijns Amerika onder de schendingen van mensenrechten en evenzeer onder de schuldenlast. De Argentijn Adolfo P. Esquivel koos na indringende ervaringen van onrecht voor de weg van geweldloosheid. Hij maakte een hongerdoek : ‘Op weg naar een nieuwe wereld’. Zijn kunstenaarschap is voor hem een middel om het evangelie met anderen te delen. ‘Want’, zo zegt hij, ‘onze toekomstverwachting is geworteld in het evangelie; wij willen het woord van God uitdragen, want het is bevrijdend voor mens en maatschappij. (zie foto onderaan deze pagina)
In Paraguay leeft een grote groep Mennonieten. Een groot deel daarvan leeft in het departement Boquerón  in de dorre regio Chaco. De groep bestaat uit circa 40.000 personen, waarvan er ruim 30.000 behoren tot de traditionele Mennonieten . De taal van de meesten van deze Mennonieten is het Plautdietsch (platduits).
De Mennonitische gemeenschap staat bekend om haar strenge geloofsregels. De gezinnen zijn groot, trouwen buiten de eigen gemeenschap wordt niet geaccepteerd, hoewel de regels de laatste jaren minder streng worden toegepast dan voorheen. Zo dragen vrouwen over het algemeen geen broeken, hebben lang haar en dragen na hun huwelijk hoofdbedekking  in de vorm van een hoed. In enkele nederzettingen zijn zelfs radio, televisie en auto's taboe.
De oorspronkelijke bewoners van Uruguay behoorden tot de stam der Charrua, die van de jacht en de visvangst  leefde. Tegenwoordig zijn afstammelingen van hen te vinden in het grensgebied met Brazilië. Na de Spaanse kolonisatie vanaf begin 16e eeuw behoorde Uruguay tot een deel van het Spaanse onderkoninkrijk Río de la Plata. Zoals in heel Spaans Amerika ontstond onrust vanaf 1810, toen het moederland was bezet door de Fransen. Uruguay maakte van 1816 tot 1828 deel uit van de Verenigde Provincies van de Rio de la Plata.  Op 25 augustus 1825 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen, maar pas in 1828 was Uruguay daadwerkelijk vrij. Vervolgens werd het land gestort in een reeks burgeroorlogen tussen de conservatieven en de liberalen, die in Uruguay de Colorados en de Blancos heten. In 1870 maakte het leger een einde aan de burgeroorlog, maar in 1903 brak deze opnieuw uit. De gekozen president José Battle y Ordónez wist de vrede te herstellen. Vanaf toen groeide een democratie die voorbeeldig was voor het continent in die zin, dat er daadwerkelijk een sociaal systeem werd opgebouwd om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen. Deze politiek, meestal "Batllismo" genoemd, maakte van het landje het "Zwitserland van Latijns-Amerika".
Tussen 1973 en 1985 beheerste het leger het bestuur van het land. Onder de noodtoestand ontbond de gekozen rechtse president Bordaberry het parlement om per decreet te regeren. Honderden tegenstanders van het regime verdwenen in gevangenissen, en vluchtelingen uit Argentinië en Chili werden aan die landen uitgeleverd (Operatie Condor). Vanaf 1981 kwam onder het presidentschap van legerleider Gregorio Alvarez Armelino een voorzichtige democratisering op gang. 

Mensen in Paraguay, (Artsen zonder Grenzen)

Wij gedenken deze landen en bidden voor hen die verdwenen in Argentinië:

Wat is er gebeurd?
Welke wonden werden geslagen?
Waar is de cel? Waar het graf?
Zullen zij terugkomen, ooit?
Hemelse Vader, aan U behoort
de mensenfamilie, zij staat onder
uw hoede. Voor U gedenken wij
hen die weggerukt werden van
hun families; die meegenomen
werden en niet terugkeerden.
Help ons vandaag het teken
te zijn dat U hen zoekt.
Heer, wees de goede Herder,
de helende stroom, de trouwe wachter,
opdat zij die verloren zijn bij U vrede vinden.
 
O God, geef hen die honger hebben brood,
en geef ons, die brood hebben, honger
naar gerechtigheid.
(Uit Latijns-Amerika)

Latijns Amerika, 1992: “OP WEG NAAR EEN NIEUWE WERELD”, door: de Argentijnse schrijver, schilder en beeldhouwer Adolfo Pérez Esquivel

 

Demonstratie voor een goede behandeling van kinderen en jongeren in Montevideo - Uruguay (2015)

Don't cry for me Artgentina, gezongen door Evita

Samenzang in de Hervormde Kerk van Finsterwolde Lied 79 'Hoop van alle volken', Organist Dennis Wubbs