Week 15: 7-13 april 2024

7 april: Zondag Quasi modo genisi
Regio: Oost-Timor, Indonesi√ę en Filippijnen

 

Kerkelijk jaar - Quasi Modo Geniti

 
Pasgeboren kind
Klein Danklied - LB 920
 
1. Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild;
2. laat mij dan dankbaar leven de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
3. dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.
4. O God, die uit de wolken daalt in de tijd,
een licht voor alle volken in eeuwigheid.
(Ad den Besten/J.W. Schulte Nordholt)
 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel –
de 3e bede van het Onze Vader.
Leer mij uw wil te doen, Gij zijt mijn God. (Psalm 143:10)
 
Tweede zondag van Pasen - Zondag Quasi modo geniti - pas- of nieuwgeboren kinderen…
…en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.
(1 Petrus 2:2)
Deze zondag wordt ook wel beloken Pasen genoemd.
 
Gebed bij deze zondag:
God breng ons telkens te binnen dat vrede het woord is voor uw wil met ons,
dat het uw eer te na komt als wij in onvrede leven,
dat ieder mens geroepen wordt en bij machte is uw vrede te dienen,
dat Gij het zijt die ons daartoe in staat stelt. (ds. W.R. v.d. Zee)
 
Vissers
Hij vroeg: 'Hebben jullie wat te eten, maar zij zeiden:
'nee, wij hebben niets gevangen deze nacht'.
En Hij: 'Probeer dan eens iets anders,
gooi je net eens uit aan de andere kant'! (AnnaW)
 
Beloken Pasen
Die nacht vingen zij niets en zij niet alleen.
Ook wij zijn overgegaan tot de orde van de nacht.
Er is niets nieuws onder de maan.
De wind zingt het oude liedje in de mast.
Een week na Pasen is Jezus een vreemdeling geworden
die ons moet zeggen: gooi het over een andere boeg.
Jazeker het licht van de opgaande zon maakt alles goed.
Het net scheurt niet en wat dan nog,
Hij wacht ons aan de kust met brood en vis.
Maar na de maaltijd spant het net pas goed:
'Heb je mij lief?' (Jaap Zijlstra)

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 15 - Oost-Timor, Indonesië en Filippijnen

Voorbeden: Week 15

Indonesië: een opleiding in Makassar,(foto: ZWO)

Dank voor:
•Het getuigenis van mensen die werken aan een einde van het geweld.
•Degenen die hebben gepleit voor meer begrip tussen de verschillende godsdiensten.
•Degenen die solidair zijn met de armen.
•Gamelan, gongs en bamboe zoemers.
•Schaduwpoppen, een oude kunst waarmee christenen bijbelverhalen vertellen.
•Rijst uit vruchtbare grond en vis uit de warme zee.
Bid voor:
•De wederopbouw van Oost-Timor tot een stabiele en onafhankelijke natie.
•Genezing voor al diegenen die door het verlies van dierbaren en levensonderhoud hebben geleden als gevolg van de religieuze strijd en politieke conflicten.
•De christenen van Ambon, die na jaren van vrede met hun islamitische buren lange en dodelijke conflicten hebben doorstaan.
•Vluchtelingen en ontheemden die na lange tijd terug keren naar hun huizen en families.
•Vrouwen die hun land verlaten om voor hun gezin te kunnen zorgen.
•Contact tussen verschillende etnische en religieuze groepen, om meer begrip en tolerantie te bevorderen, in plaats van haat en geweld.
•Regeringen die corruptie beëindigen en streven naar ware gerechtigheid en vrede voor iedereen.
•De bevolking van West-Papoea die hun rechten worden ontzegd.
•Voor wie in bittere armoede leven, dat ze voedsel, onderdak en veiligheid mogen ervaren.
•Degenen die hun leven weer moeten opbouwen na vulkaanuitbarstingen, modderstromen, orkanen en tsunami's.
•De slachtoffers van buitengerechtelijke executies en geweld in de Filippijnen, en de christelijke bedieningen van de zorg en belangenbehartiging voor gerechtigheid; de oprichting van de rechtsstaat en de restitutie voor de slachtoffers.

Wereldwijde gedenken: Week 15


November 2013: De orkaan Haiyan richt onbeschrijflijke schade aan in de stad Tacloban in de Filippijnen.(foto: Plan, hulporganisatie)

Oost Timor, Indonesië en Filippijnen

Credo uit Indonesië

Ik geloof in God, die liefde is en die de aarde
heeft toevertrouwd aan alle mensen.
Ik geloof in Jezus Christus, die gekomen is
om ons heel te maken en ons te bevrijden van
alle onderdrukking.
Ik geloof in de Geest van God die werkt in en
door allen die zich toekeren naar de waarheid.
Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
die geroepen is tot dienst aan alle mensen.
Ik geloof in de belofte van God, dat Hij
uiteindelijk zal vernietigen de macht van
de zonde in ons allen en dat Hij op zal richten
het rijk van gerechtigheid en vrede
voor heel de mensheid.

Oost-Timor is een arm land en de bevolking is getekend door de gevechten en moordpartijen die er de laatste decennia plaats vonden. In 2002 werd Oost-Timor internationaal erkend als onafhankelijk land.
Indonesië is een archipel van meer dan 13.000 eilanden. Bhinneka Tunggal Ika: ”Verscheidenheid in eenheid” is het motto van de Indonesische Republiek. De meeste Indonesiërs zijn van Maleisische origine. Meer dan voorheen is de Islam in dit land zichtbaar en hoorbaar. In de steden klinkt vijf keer per dag de oproep tot salat (gebed). Toch is Indonesië geen moslimstaat. De vrijheid van godsdienst wordt gegarandeerd door de grondwet, de Pancasila, die uit vijf principes bestaat: geloof in God, humaniteit, eenheid van het land, democratie en gerechtigheid. Helaas is de verdeling van de welvaart onevenredig, wat het meest zichtbaar wordt in de hoofdstad Jakarta. Het land is volop in ontwikkeling, maar niet zonder problemen. Zevenduizend eilanden vormen samen de Filippijnen. In november 2013 raasde de orkaan Haiyan over de Filippijnen en richtte daar onbeschrijfelijke schade aan, waarbij 6000 doden vielen en miljoenen mensen dakloos werden (NOS-journaal 6-3-14); ze waren alles kwijt, hun huis, hun oogst, hun school, hun bezittingen. Veertig dagen na de orkaan staken de overlevenden in de straten van Tacloban City lichtjes aan om hun geliefde doden te gedenken en hun ziel rust te wensen. Inmiddels is de wederopbouw in volle gang. Rooms Katholieken en Protestanten vormden in 1970 de Oecumenische Raad van de Filippijnen voor Maatschappelijke Voorzieningen om achtergebleven groepen te helpen hun bewustzijn te ontplooien. Vooral de Moslimbevolking op de zuidelijke eilanden leeft in diepe armoede.

Wij gedenken met woorden uit Indonesië:

Geef ons kracht, geef ons moed, om met opgewekte en deemoedige bereidheid
in de strijd van de mensheid geworpen te worden, bij de mensen te zijn: 
bij hen die in de poel van ellende zien te overleven; die door rampspoed worden
getroffen en huilen van angst. Die ver zijn van alles wat hun nood kan lenigen;
dat ze het heldere licht van de solidariteit mogen zien en de nooit versagende liefde
van de gemeenschap in Christus mogen ervaren.

Een kind wordt gedoopt...

 

Uit Psalm 139: 1 t/m 3 en 7 t/m 9 - een Psalm van David - (tekst:Jan Willem Schulte Nordholt)

 
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen.
 
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen en altijd weer komt Gij mij tegen.

3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest. Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt zo dichtbij met uw majesteit,
zover en zo met mij verbonden, hoe kan ik uw geheim doorgronden.

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven, mij met uw wonderen omgeven.
 
8. Ik loof U die mijn Schepper zijt, die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen. Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
 
9. Gij zijt mij overal nabij, uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan, Gij wist hoe het zou verdergaan...
 

God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond ge denken - Psalm 105:5

 
 
Foto: Ninfa Necesario schildert een boot na de verwoesting veroorzaakt door Typhoon Haiyan in Filippijnen, (2014. © ACT/Paul Jeffrey)
 

De zin van stilte. (Een verhaal uit: 'de kleren van de Yogi')

 
Er was een eenzame monnik die op een dag bezoek kreeg van een paar mensen. Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had. De monnik die net een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte met zijn werkzaamheden en zei:
“Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?” De mensen tuurden naar het water en zeiden:
“We zien helemaal niets”. Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag. “Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?” De mensen keken weer en zeiden opgetogen:
“We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!”  "Dat is de kracht van de stilte", legde de monnik uit. “Ik was aan het putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. De stilte van meditatie zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar blijf nog even wachten.” Enige tijd later zei de monnik weer: “Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zie je nu?” De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit: “Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!” ”Juist,” zei de monnik, “als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.”
(de Yogi-man komt oorspronkelijk van Java)
 

Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind... H. Oosterhuis

 
 
Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van en kind, dat ik zie wat is en mij toevertrouw en het licht niet haat... (H. Oosterhuis)