Week 23: 2-8 juni 2024

2 juni: 2e zondag na Pinksteren

Regio: Lesotho, Namibië, Zuid Afrika en Swaziland

 

Kerkelijk jaar - 2e zondag na Pinksteren

Geef ons heden ons dagelijks brood - Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen.
(Exodus 16:4)

2e zondag na Pinksteren
Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de Heer, onze maker.
Ja, Hij is onze God. Psalm 95: 6-7a.

Zondagsgebed:           
Omring met uw liefdevolle zorg, God, allen die zich aan U hebben toevertrouwd.
Wil ons zo doordringen van uw liefde, dat wij zorgzaam zijn voor elkaar
en leren zorgvuldig om te gaan met uw kostbare en kwetsbare schepping.
O God, onze Zon, verwarm ons zo dat wij ontdooien, dat onze harten opengaan,
dat wij niet voor ons houden wat wij van U ontvangen,
maar mededeelzaam en aanstekelijk voor anderen een genade zijn.  (ds. W.R.v.d.Zee)
 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 23 - Lesotho, Namibië, Zuid Afrika en Swaziland

Voorbeden: Week 23

De kerken in Swaziland hebben kinderopvang centra voor de vele AIDS/HIV wezen die er zijn. (Ned.Dagblad)
Dank voor:
•Het einde van de apartheid en allen die blijven strijden tegen racisme in al zijn vormen.
•Nelson Mandela, een baken van hoop, een leider die zijn volk vrijheid heeft gebracht, en die vervolgens de macht kreeg een voorbeeld van democratie te zijn.
•De profeet Ntsikana, de eerste Xhosa, wiens getuigenis heeft geleid tot de verspreiding van het christelijke geloof onder de Xhosa-mensen in Zuid-Afrika tijdens de vroege negentiende eeuw. Hij schreef christelijke muziek voor zijn volk en hij predikte vrede.
•Degenen die zorg dragen voor kinderen die wees zijn geworden door de HIV en AIDS crisis.
•Degenen die bewustwording van HIV en AIDS verhogen en diensten verlenen aan mensen met deze ziekte.
•Songs die rechtvaardigheid, vrijheid, en hoop verkondigen.
•Oecumenische inspanningen in deze landen bij hun streven om de eenheid te vinden en die daarbij worden geconfronteerd met politieke, sociale en culturele uitdagingen.

Bid voor:
•Stabiliteit en rechtvaardigheid in de regering, zodat allen een eerlijke behandeling krijgen.
•Degenen die op of beneden het bestaansminimum leven, die in ondermaatse huisvesting hun leven leiden, werklozen die geen toegang hebben tot veilig water en sanitaire voorzieningen en allen die lijden aan ondervoeding en de gevolgen van droogte.
•Een eerlijke verdeling van de rijkdom van de natuurlijke hulpbronnen, zodat het bijdraagt aan het algemeen welzijn en niet alleen aan het welzijn van buitenlanders.
•Vervolg van genezing en heropbouw van deze landen die zijn verscheurd op basis van ras.
•Land- en onderwijsvernieuwing, economische rechtvaardigheid, en de toegang tot medische zorg voor mensen van alle kleuren en etniciteit.
•Vrouwen en kinderen die nog steeds de gevolgen van armoede dragen en kwetsbaar zijn voor huiselijk geweld.
•Jonge meisjes die zijn verkracht in de onjuiste overtuiging dat dit een remedie is tegen AIDS.
•Ouders die hun kinderen zien sterven aan ziekten en ondervoeding, en kinderen die hun ouders zien sterven aan aids.
 

Wereldwijd verbonden: Week 23


Olifant met kleintje.(Zuid Afrika)
Lesotho, Namibië, Zuid Afrika en Swaziland

Lesotho en Swaziland zijn evenals Namibië sterk gebonden aan Zuid-Afrika, ondanks hun onafhankelijkheid. Namibië was aanvankelijk een Duitse kolonie, maar werd na de 1e Wereldoorlog mandaatgebied van de Volkerenbond. Omdat het land sindsdien onder de administratieve zorg van Zuid Afrika viel, kreeg het de apartheidspolitiek van deze machtige buurstaat opgedrongen. De apartheid in Zuid Afrika is afgeschaft en officieel uit de grondwet verdwenen. De inmiddels overleden predikant ds. Beyers Naudé heeft daartoe een belangrijke bijdrage geleverd, daarbij gesteund door de werkgroep Kairos. Om verzoening tot stand te brengen heeft de regering een commissie voor waarheid en verzoening ingesteld. Ook de kerken speelden hierin een belangrijke rol. De nieuwe president Nelson Mandela, bracht na 27 jaar gevangenisstraf, zijn eerste nacht in vrijheid door bij aartsbisschop Desmond Tutu, die zichzelf een tijdlang als interim leider zag, maar toch in de eerste plaats priester wilde zijn. Zijn veelvuldige oproepen tot bidden voor de heersers in Pretoria verbaasden zwarten en verwarden blanken. Desmond Mpilo Tutu, geboren in Klerksdorp op 7 oktober 1931 is een Zuid-Afrikaans geestelijke en mensenrechtenactivist. Hij was de eerste zwarte aartsbisschop van de Anglikaanse Kerk in Kaapstad en ontving voor zijn inspanningen in de strijd tegen de apartheid op 16 oktober 1984 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij was voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie, die na de val van het apartheidsregime ernaar streefde de verschillende bevolkingsgroepen in vrede met elkaar te laten leven. Een bekend citaat van Tutu is: "Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leid.
 
Zuid-Afrika: Kerk van de toekomst?
Wij gedenken met woorden van Simeon Nkoane, Bisschop van Johannesburg:

Liefdevolle Vader, uw lieve Zoon vond men temidden
van Farizeeën en Schriftgeleerden – luisterend en vragend.
Ontferm U over de jonge mensen van Zuid Afrika,
die in hun streven naar vrijheid en een betere toekomst,
verwond of verminkt zijn, of hun huis en hun land zijn ontvlucht.
Behoed hen in alle gevaar, schenk hen uw wijsheid en beschutting,
en laat hun offers vrede, gerechtigheid en vrijheid brengen, door Jezus Christus, onze Heer.

Ons licht laten schijnen

De kalkgroeve op Robbeneiland, waar gevangenen dwangarbeid moesten verrichten. Nelson Mandela verbleef van 1964 tot 1982 in de gevangenis op Robbeneiland.
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn, onze diepste angst is dat we een onmetelijke kracht bezitten. Het is ons licht, niet onze duisternis die ons angst aanjaagt. We vragen ons af: wie ben ik om briljant, fantastisch, talentvol, geweldig te zijn? Je bent een kind van God. Met je kleiner voordoen dan je bent, bewijs je de wereld geen dienst…

We zijn geboren om de glorie van God in ons zichtbaar te maken. Die is niet in enkelen van ons, maar in iedereen. En als we ons licht laten schijnen, geven we onbewust anderen toestemming hetzelfde te doen. Als we bevrijd zijn van onze eigen angst, dan bevrijdt onze aanwezigheid automatisch ook anderen.
 
(Nelson Mandela, gebaseerd op Johannes 1 vers 5:
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen)

Foto: Bisschop Tutu. De nieuwe president Nelson Mandela, bracht na 27 jaar gevangenisstraf, zijn eerste nacht in vrijheid door bij aartsbisschop Desmond Tutu, die zichzelf een tijdlang als interim leider zag, maar toch in de eerste plaats priester wilde zijn. Zijn veelvuldige oproepen tot bidden voor de heersers in Pretoria verbaasden zwarten en verwarden blanken.

"Die Onze Vader" Zuid Afrika, gezongen door Rina Hugo

Het Onze Vadergebed in het Afrikaans Ons Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word; laat U koninkryk kom; laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons, ons oortredinge soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in vesoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen

ekst op een kaart van Nelson Mandela: Niemand wordt geboren om andere mensen te haten vanwege hun huidskleur, hun achtergrond of hun religie. Mensen moeten léren haten en als ze kunnen leren haten, kunnen ze ook leren om lief te hebben. Liefde is voor het menselijk hart natuurlijker dan haat. Mandela, geboren op 18 juli 1918, overleed op 5 dec. 2013 in Johannesburg. Hij was politicus en anti-apartheid strijder in Zuid-Afrika. In 1964 werd hij veroordeeld omdat hij een gewapende opstand tegen de Zuid-Afrikaanse regering beraamd zou hebben, met als doel om het apartheidssysteem ten val te brengen. In 1990 kwam hij vrij, waarop hij in 1994 tot president werd gekozen. Een jaar eerder kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn vredige verzet tegen de apartheid. Mandela overleed in 2013 op 95-jarige leeftijd.

De Tafel der Armen / Wat in Stilte Bloeit - H. Oosterhuis

“Raven”, ds. Klaas v.d. Kamp - Raad van Kerken

 
Foto: Loftrompet - mandala
Bij de Landelijke Raad van Kerken verscheen onlangs het boek “Raven”;

‘Kijk naar de raven, zij zaaien niet en oogsten niet, het is God die ze voedt!’ (Lucas 12:24)
Noach die vanuit de ark een raaf als verkenner uitstuurt.  Elia die bij de rivier Krith zich verborgen houdt en gevoed wordt door de raven. Jezus die wijst naar de vogels als voorbeeld van Gods zorg voor zijn schepselen...
‘Raven’ is bedoeld voor mensen die spiritualiteit en religiositeit willen verbinden met oecumene en met de wereld van vandaag (en met hun eigen dagelijkse leven).
De auteur, ds.Klaas v.d. Kamp,  laat zien hoe originele invalshoeken nieuw licht kunnen werpen op klassieke kerkelijke thema's van bijbel en theologie.

Het boek is ingedeeld in drie hoofdthema’s:
 
1. Wat verbindt: Vergeten testament – Gestalten – Drie-eenheid.
Christenen hebben een gemeenschappelijk verleden. Het verleden verbindt hen met elkaar, met de Bijbel, met Israël en met de kerkelijke traditie…;
 
2. Wat raakt: Vragen die gesteld worden door mensen die leven in de marge van de samenleving. Hun vragen ráken…
Secularisatie – Pelgrimage – Beeldvorming
Een fragment: (Hoofdstuk 6 Beeldvorming, blz.123).
“Kerken trekken al decennia samen op, maar tot een gezamenlijke strategie rond beeldvorming is het nog niet gekomen. Dat is vreemd als je weet, dat juist kerken veel aandacht besteden aan communicatie. Je zou verwachten dat ze extra aandacht geven aan strategieën van public relations. Religie en public relations hebben tenslotte beide de ambitie brede lagen van de bevolking aan te spreken. Jezus vraagt de kerk het evangelie te verspreiden ‘opdat de wereld gelooft’ (Johannes 17:23). Dat zou eigenlijk niet zo moeilijk moeten zijn voor de kerken, omdat ze besef hebben van virtuele waarden. Magisch denken ligt aan de wortel van zowel religie als adverteren. Kerk en public relations horen uit de aard van de zaak bij elkaar. En toch  blijkt de praktijk anders dan de logica doet vermoeden, althans in Nederland.”
 
3. Wat spreekt: De zegen van de kerk - 
Het ideaal is de Ene Kerk, niet gedefinieerd in juridische termen, maar als een ogenblik waarop de eenheid zichtbaar (en voelbaar) is.
 
In de lofprijzing kunnen kerken elkaar vinden. De lofprijzing is meer dan lippendienst, het is een manier van leven, waar je als mens zelf ook van geniet. Die terloopse eenheid is als lofprijzing voor God. En lofprijzing is de zin van alle leven.(blz.151).Een lofprijzende kerk is per definitie een belijdende kerk. De klassieke belijdenissen van de kerk zijn begonnen als lofprijzing; ze waren geen statutaire teksten, maar liturgische; ze waren geen toetsingen op zuiverheid van geloof, maar uitingen van dankbaarheid.
De Kerk is bedoeld om te zegenen. Hoe kan een kerk Hem zegenen, als ze in eigen kring verdeeld is?
Hoe kan ik anderen de Heer gunnen, als ik de Heer claim voor mezelf?
 
 
De Heer zegene ons, en behoede ons.
De Heer doe zijn aangezicht over ons opgaan
en zij ons genadig.
De Heer schijne als Zon van gerechtigheid recht boven ons
en geve ons eenheid. (blz.157)
 
In de epiloog vertelt de schrijver een verhaal uit 'De ontdekking van de hemel' (een boek van Harry Mulisch). Een engel krijgt opdracht van God om de stenen tafelen met de tien geboden terug te halen naar de hemel, omdat de mensen een pact met Lucifer hebben gesloten. De engel geeft een jongeman opdracht de decaloog terug te brengen. De jongen krijgt bezoek van de raaf Edgar. (De raaf legt de verbinding met een andere wereld). De jongen laat zich de weg wijzen en maakt zich de stenen tafelen eigen. Als de raaf hem verlaat beginnen de letters van de 10 geboden te leven. Ze verlaten de wereld. God neemt zijn wet terug en laat de mensen achter in een ontzielde wereld, waar ze zijn overgeleverd aan wetenschap en techniek.....
 
Een verrassend boek, verrassend in z'n eenvoud en om wat wordt aangereikt om mee aan de slag te gaan! (zie ook week 1, bovenaan)