Week 8: 18 -24 februari 2024

18 februari: Zondag Invocabit

Regio: Italië, Malta, Portugal en Spanje

Kerkelijk jaar - Invocabit

 
Uw koninkrijk  kome - zie, het koninkrijk van God is bij jullie. (Lucas 17:21b)
 
Niet ván deze wereld is het koninkrijk, maar wel vóór deze wereld.
Als jullie vasten, vast dan zó: maak de strakke
banden los, verwijder het knellende juk,
laat slaven in vrijheid gaan,
bestrijd elke vorm van onderdrukking.
Deel je brood met wie honger lijdt.
Haal armen en daklozen in huis, geef kleren
aan wie naakt is, onttrek je niet aan de zorg
voor je naaste.
Als je dan roept, zal de Heer antwoorden, als
je om hulp roept, zal Hij zeggen: hier ben ik.
(Jesaja 58:6-7 en 9a)
 
Zondag Invocabit – roept hij Mij aan – 1e zondag in de 40-dg.tijd
Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden, Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn.
Ik zal hem uitredden en tot eer brengen.
(Psalm 91:15)
 
Gebed bij deze zondag:
God, op wie wij vertrouwen, vernieuw en verdiep
in ons door deze inkeer van veertig dagen ons
verstaan van de weg die uw Zoon is gegaan en
versterk onze bereidheid Hem te volgen op die weg. (ds. W.R. v.d. Zee)
 
Ik ben die Ik ben, ik zal er zijn*, deze woorden spreekt God tot Mozes vanuit de brandende braamstruik (Exodus 3:14*). De joden hebben altijd geweten dat het hier een symbolisch verhaal betrof, maar desondanks hebben zij zich steeds weer afgevraagd hoe de Naam van de Heilige te rijmen was in de verschijning daarvan in een ordinaire braamstruik.
Door een uitlegger wordt verwezen naar Psalm 91:15: “Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden: Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn”. God wil naast de mensen staan in een werkelijkheid die brandt en pijn doet, op die manier laat God zich kennen, zo horen wij zijn Woord, als een belofte van goddelijke aanwezigheid in een weerbarstige en soms onbegrijpelijke werkelijkheid en als een uitweg, een weg waarop wij onze roeping proberen te verstaan. Mozes verstaat zijn roeping omdat hij zich het lot heeft aangetrokken van het verdrukte volk in Egypte. Helaas is die roep van mensen in nood nog steeds te horen, omdat ook onze wereld talloze brandhaarden blijft kennen. Bidden wij dat wij Gods stem in dit alles herkennen.
(Uit een Gebedsbrief van Zending en Werelddiakonaat)
 
* 'Ik zal er zijn' betekent: erbarmend, genadig, lankmoedig, rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde tot het duizendste geslacht, dragend ongerechtigheid, verdragend ontrouw, wegdragend zonde.(Exodus 34:6) (H. Oosterhuis in 'Niets is onmogelijk')
Voor meer over Uw koninkrijk kome, zie pag. 2: "Het onze Vader in het kerkelijk jaar"
De schoonheid  van het scheppingsverhaal is voor mij
dat je ineens het beeld ingetrokken wordt en ziet
hoe God als het ware aan het begin van alles staat.
Het staat er zo simpel, het zijn maar een paar woordjes,
en ineens zie je alles wat je rondom je kent, ontstaan.
Ik heb het van meet af aan altijd gezien als een uitdrukking
van een beeld, van een verhaal. Niet als een wetenschappelijk verslag.
(Ellen van Wolde, hoogleraar Oude Testament, in 'Het vermoeden')

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 8 - Italië, Malta, Portugal en Spanje

Voorbeden: Week 8

Dank voor:
•De christenen in deze landen die de lange traditie van het christendom hebben gevoed en vernieuwd.
•De Apostelen Petrus en Paulus, wiens werk voor het evangelie uiteindelijk resulteerde in de omzetting van het Romeinse Rijk tot het christendom.
•De Catacomben en alle andere monumenten die de geschiedenis van het vroege christendom hebben geïnspireerd tot een hernieuwd geloof.
•De Apostel Jacobus, wiens heiligdom in Santiago de Compostela een plek is geworden waar hedendaagse pelgrims zich verenigen in gebed voor een verzoend Europa.
•Pelgrims die een dieper geloof en genezing van de geest proberen te vinden.
•Degenen die migranten en vluchtelingen verwelkomen en de zorg voor hen op zich nemen.
•Gitaren, stampende voeten, castagnetten, de roes van de flamenco dansers, de charme van de Napolitaanse liederen, de sensatie van een openlucht opera in een oude arena.
•Vernieuwers van de kerk, waaronder Peter Valdes, Benedictus en Scholastica, Franciscus en Clara en Catharina van Siena.
•Michelangelo, Da Vinci, Titiaan, Velazquez en allen die hun kunst hebben ingezet om het evangelie te verkondigen.
Bid voor:
•Een einde aan terrorisme en geweld en oplossingen voor de conflicten met de Baskische regio in Spanje.
•Wijsheid en begeleiding in het omgaan met immigratie.
•Jongeren, dat zij in hun thuislanden hernieuwde hoop in Christus mogen vinden.
•De werklozen en de immigranten en voor de slachtoffers van mensenhandel.
•Een einde aan corruptie en criminaliteit, zodat gerechtigheid kan bestaan voor alle mensen.
•Voor de strijd tegen onverdraagzaamheid en haat.
•Een vernieuwing van de geest van de kerk, te midden van een steeds meer seculiere en materialistische maatschappij.

Wereldwijd verbonden: Week 8

Franciscus van Assisi

 Heer, maak mij een werktuig van uw vrede,
zodat ik liefde verspreid waar men elkaar haat;
dat ik verzoen waar men elkaar beledigt;
dat ik verenig waar men strijdt;
dat ik de waarheid verkondig waar dwaling heerst;
dat ik licht ontsteek waar duisternis is;
dat ik vreugde breng in verdriet.
Heer laat mij er naar streven niet dat ik zelf getroost word,
maar dat ik troost breng;
niet dat ik zelf begrepen word, maar dat ik de ander versta;
niet dat ik zelf geliefd wil zijn, maar dat ik de ander liefheb.
Want wie geeft, ontvangt; wie zichzelf vergeet, die vindt;
wie vergeeft, hem wordt vergeven en wie sterft ontwaakt tot eeuwig leven.                      
Franciscus van Assisi

 

 

 

 

 

"Duren zal de liefde van God..." Psalm 103 - Duurzaamheid: als component van Gods liefde...? Pelgrimsweg Siena - Italië, (foto: Henriëtte Mulder)

 Italië, Malta, Portugal en Spanje

Italië: Tijdens keizer Valerianus (253-260) is Laurentius  hoofddiaken van de kerk te Rome. De keizer doodt paus Sixtus II en vier andere diakenen. Laurentius wordt op 10-8-258 op een rooster verbrand. Volgens overlevering zou de keizer hem hebben gesommeerd het kerkelijk bezit, bedoeld voor de armen, aan hem te overhandigen. Laurentius verzamelt een menigte armen en zegt: "Hier is het kerkelijk bezit dat nooit afneemt, maar slechts toeneemt". Zijn marteldood maakt in zijn tijd diepe indruk en is één van de eersten die officieel herdacht worden.
In 2014 schreef Paus Franciscus in zijn brief "Evangelii Gaudium" wat de vreugde van het evangelie betekent: dat het in het leven niet gaat om regels, maar om barmhartigheid. (Een woord dat komt uit het Hebreeuws en baarmoeder betekent. Een veiliger plek is voor een mensenkind nauwelijks denkbaar. De Paus wil dus dat mensen elkaar veiligheid bieden, er willen zijn voor elkaar). In 2015 heeft de Paus 1 september uitgeroepen als Oecumenische Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping. 
Twee van de meest bekende christenen uit het verleden zijn misschien wel Ambrosius, die van 340-397 in deze regio leefde en later Franciscus die in 1181 in Assisi, Italië werd geboren. Hij werd slechts 44 jaar oud en stierf op 3 oktober 1226. In zijn korte leven ontdekte hij, dat hoe meer hij zich innerlijk losmaakte van materiële zaken, hoe meer de Heilige Geest hem in de intimiteit van het gebed nabij was. Daarom zocht hij in de nacht graag de eenzaamheid van verlaten kerken om daar te bidden. Tot zijn medebroeders zei hij: "Zoals jullie met de mond de vrede verkonigen, draag zo ook - en nog des te meer - de vrede in jullie harten." Hij was de stichter van de orde der Franciscanen.
In de Middeleeuwen kwamen de Waldenzen vanuit Frankrijk naar Italië om zich later bij de reformatie aan te sluiten.De later tot kerklerares verheven Catharina van Siëna (1347-1380), die zich actief in de politiek mengde, met veel mensen correspondeerde en mystieke geschriften schreef, behoorde tot de orde van de Dominicanen.

Voor de kust van Malta heeft Paulus schipbreuk geleden en volgens Paulus’ brief aan de Romeinen waren er omstreeks 55 na Christus al christenen in Rome. Martelaren, geloofsleraren en kunstenaars hebben in bijna 200 jaar onnoemlijk veel bijgedragen tot de ontwikkeling van het christendom.

Portugal is één van de armste landen in Europa. Sinds het land is toegetreden tot de EG wordt gezegd dat ‘Brussel’ het land laat bloeien, maar daarmee zijn kinderarbeid en analfabetisme nog niet uitgeroeid. De Rooms Katholieke Kerk is de meerderheidskerk; de Protestantse kerken zetten zich in voor kinderen, vluchtelingen en bejaarden; ze zijn verbonden in de Portugese Raad van Kerken.

Ook Spanje is arm in vergelijking met de levensstandaard in Europa. Het christendom van de vroege kerk heeft hier een belangrijke rol gespeeld, zoals bij het ontstaan van de Apostolische Geloofsbelijdenis. In het Spaanse Avila werd in 1515 Teresa van Avila geboren. Haar moeder stierf op jonge leeftijd en Teresa werd non (Karmelietes) en mystica. Ondanks de censuur op wat zij schreef, zijn haar geschriften over spiritualiteit bewaard gebleven.
Michael Servet 1511-1553 was een Spaanse arts en theoloog. Hij studeerde astrologie, mathematiek en medicijnen en verwierf zich een naam als arts en psycholoog door zijn baanbrekend onderzoek inzake de kleine bloedsomloop. Hij was vanaf 1540 lijfarts van de aartsbisschop van Vienna.  Hij verwierp de Triniteitsgedachte en de kinderdoop,  waardoor hij een grote strijd afriep tussen hem en Calvijn. Tenslotte werd Servet in 1553 door Calvijn veroordeeld tot de brandstapel.

Straat van de barmhartigheid', Straatnaambord in de Portugese stad Lagos - in deze stad werden de eerste slaven uit Afrika aan land gebracht. (foto: Zeger v.d.Wilt)

Wij gedenken deze landen met het ‘Gebed om de Heilige Geest’ uit de liturgie van de Waldenzische Kerk:

Wij bidden U nu, Heer onze God,
dat U ons uw Geest wilt geven,
opdat de lezing en verkondiging
van uw woord ons bereiken zal
tot aan de diepte van ons hart
en ons verstand en aan ons leven
een duurzame waarde zal geven.
 
Dominicaanse zegenwens
 
Moge God de Vader ons zegenen
moge God de Zoon ons heel maken
moge de Heilige Geest ons verlichten
en ons ogen geven om mee te zien
oren om mee te horen
en handen om Gods werk mee te doen
voeten om mee te lopen
en een mond om woorden van verlossing te spreken
en moge de engel van de vrede over ons waken
en ons tenslotte leiden door Gods genade
tot in het eeuwig koninkrijk
Amen. 
 
 
Kruiswegstatie Porta Sagres - Portugal: Onze Vrouw van de barmhartigheid: bid voor ons..... (foto: AvdW) . . . Sagres is een Portugese plaats in het westen van de Algarve, bij de Kaap Sint-Vincent, het meest zuidwestelijke punt van het Europese vasteland.
 

Laudato Si, o mi Signore, een bewerking van Franciscus Zonnelied,'Hoop van alle volken', lied 106

 

 
Uit een Franciscaans Credo

Ik geloof in Jezus Christus, omdat Hij geloofde in een vriendschap
die tot een andere wereld leidt, waarin de liefde zal heersen
en omdat Hij daarvoor wilde sterven. (Vert. Niek Schuman)
 

 

Mozes

 
Mozes de wetgever. De uittocht uit Egypte en de zwerftocht van 40 jaar door de woestijn voordat de israelieten het beloofde land binnen mochten.
Met foto's uit de Sinai-woestijn en uit Israel. (Ennio Morricone)
 
 
Ennio Morricone, geboren in Rome - Italië op 10 november 1928 is een Italiaanse componist, orkestrator en dirigent, die de muziek voor ongeveer 500 films en televisieseries componeerde en orkestreerde waaronder bovenstaand muziekstuk.
Eén van de bekendste stukken is de muziek voor de film "Once upon a time in the West".