Week 18: 28 april - 4 mei 2024

28 april: Zondag Cantate

4 mei: Dodenherdenking

Regio: Ethiopië en Eritrea

 

Kerkelijk jaar - Cantate

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel -
3e bede van het Onze Vader - Wie de wil van
God doet, blijft tot in eeuwigheid  (1 Joh. 2:17)
 
Vijfde zondag van Pasen – Cantate – Zingt -
Zingt voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Hij heeft voor de ogen van de volken
zijn gerechtigheid onthuld. (Psalm 98:1-2)
 
Zondagsgebed:
Gezegende God, Gij hebt ons, verloren mensen,
aangenomen als uw dochters en zonen;
blijf in liefde naar ons omzien en laat ons
die uw zegen beamen ervaren wat de ware
vrijheid is en de rijkdom die niet vergaat.
O God, verlicht onze lasten, versterk onze
harten, verruim onze adem en ontsluit onze
lippen, dat wij in staat zullen zijn in weerwil
van alles van U te zingen, van U en uw eindeloze
goedheid. (ds.W.R.v.d.Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 18 - Ethiopië en Eritrea

Voorbeden: Week 18

Ethiopië met de hoofdstad Addis Abeba en Eritrea aan de kust van de Rode Zee

Dank voor:
•Het getrouwe getuigenis van Ethiopische en Eritrese christenen.
•Oude tradities en nieuwe mogelijkheden om het geloof in de verrezen Christus te verkondigen.
•Hen die de armen en de hongerigen dienen.
•Injera (Ethiopisch brood) en de heerlijke saus voor vlees en groenten.
Bid voor:
•Regeringen, dat zij worden gekenmerkt door vrede en gerechtigheid.
•De grensoverschrijdende geschillen, dat zij met diplomatieke middelen in plaats van geweld worden beslecht.
•Nieuwe bronnen van voedsel en drinkwater die betaalbaar kunnen worden ontwikkeld.
•Medisch personeel dat wordt opgeleid in klinieken om beschikbaar te zijn voor de mensen.
•Vluchtelingen en degenen die uit hun huizen en dorpen zijn verdreven.
•Mensen die lijden aan aids, tuberculose en andere ziekten en die geen toegang hebben tot medische zorg.

 

Wereldwijd verbonden: week 18

Uit de liturgie van de Ethiopisch-orthodoxe kerk
 
Zend Heer uw licht en uw gerechtigheid.
Open ons hart en verstand.
Geef ons kracht om te volharden
in aandacht voor uw boodschap,
zodat wij vruchtdragen,
niet spaarzaam en benepen,
maar dertig-, zestig- en honderdvoud
en vergeef ons onze zonden,
zodat wij uw koninkrijk waardig mogen zijn.
(Uit: 'With all God's people', WCC)
Meer dan 2000 kerkleiders waren in 2015 in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba bijeen om na te denken over de noodzaak van discipelschap voor de groeiende kerk in Afrika.
 
Kinderen van Ethiopië

 Eritrea en Ethiopië
 
Eritrea is een land in het oosten van Afrika. Het land was  enkele decennia een provincie van Ethiopië, maar is sinds 1991 onafhankelijk en in 1993 ook bij de VN erkend als onafhankelijk land; omdat het o.a. Ethiopië afsnijdt van de Rode Zee, blijven de spanningen tussen beide landen voortduren. In 1991 eindigde de onafhankelijkheidsoorlog met een overwinning van de Eritrese rebellen over het Ethiopische regeringsleger. In 1993 stemde een ruime meerderheid van de bevolking voor onafhankelijkheid en is Isaias Afewerki president van Eritrea. In 1998 brak een nieuwe grensoorlog met Ethiopië uit (de Eritrees-Ethiopische Oorlog), waaraan op 12december 2000 onder auspiciën van de VN een einde kwam. Sindsdien is in het grensgebied een VN-vredesmacht gestationeerd. In 2009 stelde Human Rights Watch de mensenrechtensituatie in Eritrea aan de kaak. Volgens HRW wordt op grote schaal gemarteld, worden duizenden onder slechte omstandigheden opgesloten en wordt op grote schaal dwangarbeid toegepast. 


Vrouw met kind in Eritrea (foto: ZWO)

 Ethiopië is het oudste onafhankelijke land van Afrika, met de langst opgetekende geschiedenis ter wereld.De Ethiopisch Orthodoxe Kerk is een volkskerk met veel aandacht voor liturgie, die van dag tot dag wisselt. Daarnaast zijn er Protestantse en Rooms Katholieke Kerken, ontstaan door zending en missie. De verhouding tussen nieuwkomers en de Ethiopisch Orthodoxe Kerk is altijd gespannen geweest. Vooral de Protestantse kerken hebben te lijden gehad van de repressie: kerkleiders verdwenen, werden gevangen gezet en sommigen vermoord. Na de revolutie (na de onafhankelijkheid in 1976) zijn er veel huisgemeenten ontstaan en groeide de kerk tegen de verdrukking in.

Ethiopië, foto: Benno Neleman, Cordaid
Wij gedenken met woorden uit de Ethiopisch-orthodoxe liturgie:
 
Gedenk, Heer, de regenbuien, de zeeën en
rivieren en geef uw zegen.
Gedenk, Heer, de zaden en de vruchten van
ieder jaar opnieuw, en geef zegen en overvloed.
Gedenk, Heer, het welzijn van uw heilige kerk
en van alle steden en landen.
Gedenk, Heer, uw gelovigen, vaak arm en
verdrukt, ontferm U over hen en houd hen
overeind in het ware geloof; laat uw geest
in hen wonen door onze vreugde om U en
de liefde van mensenkinderen.
Gedenk, Heer, de armen onder uw mensenkinderen.
Kom tot hen in uw barmhartigheid en genees hen met uw ontferming.
Gedenk, Heer, onze vaders en broers, die onderweg zijn om handel
te drijven, en breng hen veilig en in vrede weer thuis.
 

Cantate Domino - G.F. Händel - SYC Ensemble Singers

Cantate Domino in B♭– SYC Ensemble Singers
 

Gebed van John F. Taylor uit "Weent niet over mij"

 
Meditaties over kruis en opstanding
O Heer onze God,
wiens glorie over ons heeft geschenen
in het gelaat van Jezus Christus,
en wiens wezen aan ons bekend is gemaakt
in het geheim van zijn kruis;
reken ons, zo bidden wij U
tot zijn trouwe volgelingen
voor wie niets van betekenis is
dan het doen van uw wil,
op uw wijze, voor uw wereld,
door dezelfde Jezus Christus onze Heer.
 

 

Kerk in nood - Oost-priesterhulp. Eritrese kerk bloedt door legerdienst en uitwijking. Jarenlang in militaire dienst. Anonieme bronnen binnen de katholieke Kerk in Eritrea hebben zich tegenover ‘Kerk in Nood” beklaagd dat de Eritrese Kerk personeel verliest als gevolg van de gedwongen dienstplicht. Het wordt steeds moeilijker werken voor de katholieke Kerk in de parochies en in de priesteropleidingen omdat haar personeel vastgehouden wordt in het leger. De diensttijd is niet wettelijk begrensd in tijd zodat ze jarenlang kan duren. De regering overdrijft de oorlogsdreiging en gebruikt ze als grond om dienstplichtigen niet te laten gaan. Velen dienen al 16 jaar in het leger.(29/11/2012)


4 mei - Dodenherdenking

Kapel ereveld Loenen; op 18 oktober 1949 werd de kapel door Prinses Wilhelmina geopend.
Kapel ereveld Loenen
 
Centraal op dit ereveld bevindt zich een kapel. In deze kapel staat een eikenhouten schrijn met 42 gedenkboeken. In deze boeken staan de namen van circa 125.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers waarvan de graflocatie niet bekend of niet aanwijsbaar is. Op deze manier worden deze personen toch herdacht. De opzichter van het ereveld slaat iedere dag een pagina van een boek om. Aan de wand van de kapel hangt een bord met de namen van de Engelandvaarders die zijn omgekomen. Velen van hen stierven onderweg en hebben een zeemansgraf gekregen. Op 18 oktober 1949 werd de kapel door Prinses Wilhelmina geopend.
 
‘Op 2 mei 2016 werd op Nationaal Ereveld in Loenen een nieuwe vorm van herdenken geïntroduceerd. Achter de grafstenen gaan veelal jongeren staan. Verwanten die even oud zijn als het slachtoffer dat in het graf ligt.De oorlogsgravenstichting, die zeventig jaar bestaat, wil zo de oorlogsslachtoffers symbolisch tot leven laten komen. 'Op deze manier hopen we dat mensen zien en beleven hoeveel levens er verloren zijn gegaan en hoe jong die mensen waren. Het is toch echt anders als je uitrekent dat iemand 25 jaar was, dan dat je ziet dat iemand 25 jaar is,' aldus directeur Gel Flieringa van de Oorlogsgravenstichting.(Omroep Gld.)
 
Psalm 43:4 en 5

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
 
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen;
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen;
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn Redder is de Heer.
(Ad den Besten en Jan Wit)
 
Het 4e vers van deze psalm, “Dan ga ik op tot Gods altaren…”, klonk op 13 maart 1941 in het Oranjehotel, de gevangenis van Scheveningen. Dat was de dag dat 18 mannen uit hun dodencel werden gehaald en op de Waalsdorpervlakte werden geëxecuteerd. Het waren 15 leden van de verzetsgroep de Geuzen en 3 februaristakers uit Amsterdam. Vlak voor ze uit de cel werden gehaald, klonk in een aantal cellen het Wilhelmus. Toen de 18 in een rij in de gevangenis werden opgesteld, zongen ze eerst aarzelend en daarna duidelijk hoorbaar vers 4 van psalm 43.
 
Eén minuut voor vrede
In veel landen, waaronder Nederland, houden mensen dagelijks één minuut stilte voor vrede op wereldwijde schaal. Het is een initiatief van de oecumenische organisatie ‘Jongeren voor een verenigde wereld’. Deze is in 60 landen actief en erkend door de Verenigde Naties.
Zij heeft mensen over de gehele wereld opgeroepen dagelijks om 12.00 uur ’s middags, alleen of in groepsverband, werk en activiteiten voor één minuut te onderbreken. De organisatie omschrijft dat als:
één minuut van stil appél aan alle politieke leiders, dat zich door één gedachte laat leiden, die van vrede;
één minuut van solidariteit met alle slachtoffers van oorlog en geweld; één minuut van bezinning over mogelijkheden van eigen inzet voor een solidaire samenleving;
één minuut van gebed om verenigd als kinderen van één Vader Hem te vragen de harten van machthebbers te bewegen tot vrede.
(Uit een Vredeskrant)