Week 21: 22-28 mei 2022

22 mei: Zondag Rogate

26 mei: Hemelvaart

Regio: Malawi en Zambia

 

Kerkelijk jaar – Rogate

Bidden verandert de wereld niet,
maar bidden verandert de mens
en de mens verandert de wereld
(Albert Einstein)
 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel – 3e bede van het Onze Vader - Want ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft. (Johannes 6:38)
 
Zesde zondag van Pasen – Rogate – Bidt.  Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - Hij zal je het geven (Johannes 16:23b)
 
Zondagsgebed
Het is is uw geschenk, God, dat wij elke eerste dag
het geheim van Pasen vieren met overtuiging en toewijding.
Breng ons er toe - ook in ons doen en laten, alle zeven dagen,
getuigenis af gte leggen van wat wij samen vieren.
Gezegend zijt Gij, God, uit uw handenkomem goede gaven, uit uw mond
komen woorden van leven, uit uw hart komt de geest van uw liefde
die ons bezielt en bemoedigt, uw ogen en oren zijn nooit van ons af;
wil ons aanspreken met uw goede wooreden, wil ons tot leven wekken
door de kracht van uw Geest.
(ds W.R. van der Zee)
 
Irene van Lippe: "Leven in verbinding", blz. 127 (lezing 5)
"Als je denkt: we redden het niet als mensheid op aarde, dan voed je de stroom van gedachten die ook in die richting gaat. Als je denkt: natuurlijk gaan we een duurzame toekomst scheppen met z'n allen, dan geef je deze toekomst een kans. Of in het klein: als je met z'n allen achter iemand staat, dan heeft deze persoon een grotere kans zijn doel te bereiken dan wanneer je dat niet doet. En zo kunnen we elkaar met onze gedachten enorm ondersteunen.
Eigenlijk is dat ook de kracht van het gebed voor anderen".
Of zoals Reinhold Schneider het in een gebedslied zegt:
'Alleen de bidders kan het nog gelukken, het zwaard boven onze hoofden af te wenden..

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 21 - Malawi en Zambia

Voorbeden: Week 21

Dank voor:
•Democratisch meerpartijenstelsel in Malawi en Zambia en de vreedzame overgang van leiderschap.
•Rijke landbouwgronden en gezond milieu.
•De groei van de kerk.
•Christenen die zich staande houden ondanks de slechte omstandigheden en de honger.
•Degenen die Gods wil van gerechtigheid verkondigen.
•Degenen die werken voor de annulering van de internationale schuldenlast, die de armoede en de dood brengt voor veel Afrikanen.
•Goede humor en zij die kunnen lachen ondanks ernstige problemen.

Bid voor:
•De democratische regeringen in Malawi en Zambia, dat ze zonder partijdigheid mogen werken voor het welzijn en de ontwikkeling van hun land.
•Mensen die lijden aan aids en voor de overheid en alle inspanningen ter bestrijding van de aids-pandemie.
•Voldoende medisch personeel, apparatuur en medicijnen in de ziekenhuizen en gezondheidscentra.
•Slachtoffers van overstromingen en droogte en dat de voedselproductie weer op mag bloeien.
•Het toegenomen aantal voortijdige schoolverlaters, waardoor jongeren op straat belanden, dat ze hoop en betekenis in hun leven mogen vinden.
•Die getroffen zijn door de inflatie en de werkloosheid, dat ze werk mogen vinden en in staat zijn om hun gezin te voeden.

Wereldwijd verbonden: Week 21


Alles wacht op U vol hoop, alle levenden vragen U om voedsel; keert Gij U af zij worden angstig, neemt Gij hun adem weg zij sterven en vallen terug in het stof, maar zendt Gij uw Geest zij worden herschapen. Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. ( Psalm 104)

 


Albino-kindjes hebben een witte huid en wit haar. Malawi, foto Amnesty International

Malawi en Zambia

Zoals veel landen in Afrika worden ook deze geteisterd door honger, armoede, aids, droogte en schuldenlast, oorlog en geweld en talloze mensen op de vlucht. De Christelijke Raad van Malawi vertegenwoordigt een groot scala aan tradities en er is een hartelijke relatie tussen de kerken en de moslimgemeenschap.
In Malawi neemt het aantal ontvoeringen van en moorden op mensen met albinisme dramatisch toe. Hun lichaamsdelen zouden magische krachten bevatten en geluk brengen. Daarom worden ze gebruikt door ‘toverdokters’ die er drankjes en poedertjes van maken. Duizenden albino’s leven in angst en afzondering omdat hun botten, huid en haar geld opleveren. Sinds december 2014 zijn ten minste veertien albino’s vermoord in Malawi. Er zijn ruim zeventig gevallen bekend van pogingen tot ontvoering; ook worden overblijfselen uit graven gestolen. De daders gaan meestal vrijuit of krijgen een lichte straf. De moeder van een peuter werd in de nacht wakker en zag dat haar kindje niet meer naast haar lag. Ze wist dat ze haar nooit meer levend terug zou zien. Ze was een albinokindje met een witte huid en wit haar, kenmerken van Albino-kinderen.  (Bron: Amnesty International).

Een groot deel van de bevolking van Zambia, vooral in de steden, zakt in steeds grotere armoede terug. Daarom is het streven van de regering erop gericht mensen die in de stad geen werk hebben, te laten terugkeren naar het platteland, hoewel ook daar geen steun kan worden geboden. Maar in sommige delen van Zambia is ook veel ten goede veranderd: er is gewerkt aan schoon drinkwater, en door familieleden die werken in het buitenland is er geïnvesteerd in landbouw en visserij. Maar niet iedereen is blij met de moderne tijd. Zo zijn mensenrechten een lastig onderwerp in Zambia: Een woordvoerder: “In dorpen is dat echt een probleem. Wij leren kinderen om sterk en energiek te zijn. Op hun tiende moeten ze erop uit met de kudde koeien en zichzelf staande houden, ook in ruzies of gevechten met hun leeftijdgenoten – maar nu noemen ze dat kinderarbeid en mishandeling.” Vanaf december 2011 werken Hermen en Johanneke Kroesbergen als docenten theologie in Zambia. uitgezonden door Kerk in Actie. Ze hopen dat studenten op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud geven. Over de 2e bede van het Onze Vader werd door deze studenten o.a. het volgende geschreven:
 
Uw koninkrijk kome
Uw koninkrijk: dat is rechtvaardigheid, genade en liefde.    
In deze wereld zien we ziekte, begrafenissen, ongelukken, verdriet. 

Uw koninkrijk is gezondheid, leven, veiligheid en plezier. 

In deze wereld hebben we moeite om rond te komen en voelen we ons soms verwaarloosd.
Uw koninkrijk is overvloed en zorg.

Heer, we vragen U: laat uw koninkrijk komen hier in Zambia.
Wij gedenken met woorden uit  Zambia en/of met woorden uit een gebed van het inheemse Ngoni-volk van Malawi:
 
Barmhartige God, U geeft regen of hagel om de aarde te vervullen met uw zegen,
U laat gras groeien voor het vee en planten voor uw kinderen om hen te voeden.
Geef dat de rijke gaven van uw goedheid door al uw kinderen worden gedeeld,
opdat hun honger gestild wordt en niemand gebrek lijdt. (Zambia)
God, U bent onze Vader. Laat de regen stromen uit uw wolken zodat uw kinderen
leven vinden. (Malawi)

Jahweh - JHWH (Exodus 3:14) - God de Heer is Hij

 
Uit: 'Niets is onmogelijk',blz. 6/7 H. Oosterhuis:
God de Heer is Hij, die in de aanvang van Israëls bevrijdingsverhaal vanuit het vuur tot Mozes roept: 'Gezien heb Ik, gezien de onderdrukking van mijn volk, gehoord heb Ik hun schreeuwen. Ik weet, Ik ken hun lijden. Afgedaald ben Ik, om te bevrijden (Exodus 3:7-8). Ik - Ik ben - Ik zal er zijn, Ik zal er zijn zoals Ik er zal zijn - in wat geschiedt, in jouw geschiedenis, in wat jij geworden bent en nog worden zult, zal Ik er zijn'' Jahweh. JHWH. (Exodus 3:14). 'Ik zal er zijn' betekent:
erbarmend, genadig, lankmoedig,
rijk aan liefde, rijk aan trouw,
bewarend liefde tot het duizendste gealscht,
dragend ongerechtigheid,
verdragend ontrouw, wegdragend zonde. (Exodus 34:6-7)

 Mozes keek toe en zie de braamstruik stond in brand. (Exodus 3:2) In de woestijn, in een brandende braamstruik maakte God zich aan Mozes bekend en liet hem weten, dat Hij speciaal voor de redding van Zijn volk was gekomen.

 Markt in de buurt van Thyolo in het zuiden van Malawi, 2011, (Foto: R.v.K)

 

 
 
Zambia, 2014 (Foto: WCC)
 

De steppe zal bloeien... H. Oosterhuis‘DE STEPPE ZAL BLOEIEN’ Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 1. De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping staan vol water, maar dicht – de rotsen gaan open. Het water zal stromen, het water zal tintelen stralen, dorstigen komen en drinken. De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. 2. De ballingen keren zij keren met blinkende schoven. Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde een voor een, en voorgoed, die keren in stoeten. Als beken vol water als beken vol toesnellend water schietend omlaag van de bergen. Met lachen en juichen – die zaaiden in tranen die keren met lachen en juichen. 3. De dode zal leven de dode zal horen: nu leven. Ten einde gegaan en onder stenen bedolven dode, dode, sta op, het licht van de morgen. Een hand zal ons wenken een stem zal ons roepen: Ik open hemel en aarde en afgrond. En wij zullen horen en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. (Jesaja 35:1-10)

Hemelvaartsdag

Viering van de Hemelvaart - Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Hij zal op dezelfde wijze
terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan. (Handelingen 1: 11)

Gebed: Eeuwige God, vervul ons hart met lof en dank,
want de verhoging van uw Zoon is ook onze verheffing en
zijn glorie is onze hoop en verwachting, met Hem zijn
wij verbonden als een lichaam met het hoofd.
Nu wij vieren, grote God, dat Gij de kroon hebt gezet
op het werk van uw lieve Zoon, bidden wij U om genade
voor alle mensen, voor wie wel en wie niet geloven,
want Hij heeft ons allen opgenomen in zijn hart, in zijn gebed,
en Gij hebt amen gezegd toen Hij werd opgenomen in uw glorie.
(ds. W.R.v.d.Zee)