Week 25: 19-25 juni 2022

19 juni: 2e zondag na Pinksteren

24 juni: Midzomerfeest

Regio: Brazilië

 

Kerkelijk jaar - 4e zondag na Pinksteren

 
Heer, bescherm ons, omdat het Leven de enige vorm is die we hebben om uw wonder te tonen. Moge de aarde doorgaan zaad in koren te veranderen, mogen wij doorgaan koren te veranderen in brood. En omdat dit alleen mogelijk is als we de liefde hebben, bidden wij laat ons nooit in eenzaamheid leven. Schenk ons altijd uw gezelschap, en het gezelschap van mannen en vrouwen, die twijfelen, handelen, dromen, geestdriftig zijn en leven vanuit de houding dat iedere dag gewijd is aan uw Glorie. Amen.
(Paolo Coelho, Brazilië)

Geef ons heden ons dagelijks brood - Want de Heer, uw God, brengt u in een goed land, een land waarin gij niet in armoede uw brood zult eten. (Deuteronomium 8:7a-9a)

4e zondag na Pinksteren – De Heer is mijn bijstand geweest; naar een wijd land deed Hij mij uitgaan, gaf mij vrijheid op grond van zijn gunst. (Psalm 18)

Zondagsgebed:
O God, laat de loop der wereld zich voltrekken naar uw heilsplan,
dat er vrede komt op aarde en de mensen elkaar recht doen, en dat wij
ons allen samen in vrijheid en in vreugde kunnen toewijden aan uw dienst.
Als wij bezorgd zijn, God, bidden wij U niet om zorgeloosheid, maar om
vertrouwen op uw zorg voor ons; sta niet toe dat wij ons zorgen maken
over zaken die er niet toe doen, houd de opgewektheid in ons levend ook als
zorgen ons terneer slaan; laat uw naam, uw rijk, uw wil, ons een zorg zijn,
maak ons zorgzaam voor elkaar. (ds. W.R.v.d.Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 25 - Brazilië

Voorbeden: Week 25

Het veranderende gezicht van de landbouw in het zuiden van Brazilië: gewassen geteeld zonder pesticiden (WCC, Genève)
Dank voor:
1. De kracht van de kerk in Brazilië, de leden en leiders van de rooms-katholieke bisdommen, het werk van de nationale Raad van Christelijke Kerken in Brazilië, de Getuigen van de Pinksterbeweging en de Evangelische Christenen, en allen die het evangelie in de favela’s (sloppenwijken) en in de straten verspreiden.
2. Degenen die werken aan de bevrijding van de mensen en aan sociale, politieke en economische rechtvaardigheid.
3. De schoonheid en de biologische diversiteit van het Amazone regenwoud - voor papegaaien en de goudkopleeuwaapjes (een bedreigde soort).
4. Carnaval, als arm en rijk samen dansen.
 
Bid voor:
1. Inheemse volkeren die duizenden jaren hebben geleefd op het land, maar waarvan de manieren van leven zijn bedreigd of geëindigd in naam van ontwikkeling en hebzucht.
2. De honderdduizenden kinderen die gedwongen worden om te leven en te werken op straat: dat zij aandacht krijgen en liefde en tederheid mogen ervaren.
3. Om een einde aan het politieke geweld, marteling en wreedheid door de politie en alle anderen die belast zijn met het welzijn en de veiligheid van de mensen.
4. Landloze boeren die moeite hebben om een leven te creëren voor zichzelf en hun kinderen.
5. Eerbiediging van de mensenrechten.
 

Wereldwijd verbonden: week 25

Basisgemeenschap in Brazilië, (foto: ZWO)
Brazilië
 
Voor Dom Helder Camara:
 
Exorcist
Door jouw woorden hoorde ik de stem van Eén die leeft.
Die niemand afwijst of veracht.
Die in elk mens zijn evenbeeld wil vinden
en duivelen uitbant...
(AnnaW)
 
Brazilië is een groot land, rijk aan mensen, maar ook rijk aan mineralen en grondstoffen en met een moderne industrie. Toch leven velen onder de armoedegrens als gevolg van de ongelijke inkomensverdeling. De speculaties met landbouwgrond hebben ertoe geleid dat slechts een kleine groep een groot deel van het land bezit. Miljoenen landarbeiders hebben niets of te weinig om hun gezin te kunnen voeden. Onder het mom van misdaadbestrijding zijn in Brazilië honderden kinderen vermoord. Kerken hebben programma’s opgezet om de kinderen van de straat te halen. Ook zijn er christelijke basisgemeenschappen door het hele land. Mensen komen er samen om te bidden en hun problemen met elkaar te delen. Het samen lezen van de bijbel stelt hen in staat het goede nieuws voor de armen op een heel concrete manier te aanvaarden. Als ik aan Brazilië denk, denk ik vooral aan de kleine Braziliaanse priester/bisschop Dom Helder Camara, die bekend werd door zijn solidariteit met de armen en zijn strijd tegen onrecht. Hij zei: ”Waarom zou ik op pelgrimstocht naar Bethlehem gaan als ik Christus hier elke dag geboren zie worden?” en ook:
Kijk!
Kijk goed om je heen: vanaf de miljoenen sterren aan de hemelen
tot aan de stenen, het water, de dieren en de planten,
loop je temidden van wezens zonder stem.
Kijk verder: kijk totdat je het onzichtbare ziet en je zult beven
voor de stilte van de engelen en de stilte van God.
10 oktober 1954 Dom Helder Camera
Dom Helder Camara werd geboren op 7 februari 1909 en overleed op 27 augustus 1999.
Wij gedenken met woorden van deze priester:
 
Heer, een grote schat in deze wereld is de jeugd.
Help de jonge mensen.
Zij zijn de onuitputtelijke rijkdom van de toekomst.
Laat niet toe dat een lichtzinnig leven hen verderft;
dat slechte ervaringen hun ijver smoren.
Bevrijd hen van de ergste van alle gevaren,
dat ze er aan gewend raken uiterlijk jong,
maar innerlijk oud te zijn.
En we bidden voor de talloze sloppenwijken (favela's)
waar het leven hard is en zonder mededogen:
Heer, ontferm U - Senhor, tempidade de nôs -
Christo tempiedade de nôs - Heer, ontferm U over ons - Christus, ontferm U over ons.....
 
Paulo Coelho, Brazilië: 'De strijders van het licht', een handboek
‘Schrijf op: een strijder van het licht heeft een bijzondere verering voor de ogen van een kind, omdat ze de wereld kunnen zien zonder enige bitterheid. Wanneer een strijder van het licht wil weten of een naaste zijn vertrouwen waard is, probeert hij hem te zien door de ogen een kind.’
‘Wat is een strijder van het licht?’ vroeg de jongen.
‘Dat weet je wel,’ antwoordde de vrouw met een glimlach. ‘Het is iemand die in staat is om het wonder van het leven te begrijpen, om tot het einde te strijden voor iets waarin hij gelooft, en dan… de klokken te horen die diep in de zee door de stroming gestreeld worden.’
Hij had zichzelf nooit als strijder van het licht gezien. De vrouw bleek zijn gedachten te raden: ‘Iedereen kan het. En niemand ziet zichzelf als strijder van het licht, hoewel iedereen het is.’
Hij keek naar het schrift, naar de lege bladzijden. De vrouw glimlachte opnieuw. ‘Schrijf’, zei ze.(blz.19)
‘In ieder van ons huist een engel en een duivel. En hun stemmen lijken erg op elkaar. Doet zich een probleem voor, dan draagt de duivel stof aan voor de eenzame gesprekken die we in onszelf voeren, en hij probeert ons te laten zien hoe kwetsbaar we zijn. De engel laat ons nadenken over ons gedrag en soms heeft hij de mond van een ander nodig om zich te manifesteren. Een strijder houdt eenzaamheid en afhankelijkheid in evenwicht.’ (blz.51)

Ik bouw op U, EL 246
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.


(Ernesto Barros Cardoso, Brazilië)

Wonen in Brazilië (Foto: ZWO)
God of Life, prepare our hands for a touch,
a new and different touch.
Prepare our hands for a touch, a touch
of encounter, a touch of awakening,
a touch of hope, a touch of feeling.
Many are the worn-out gestures.
Many are the movements frozen in time.
Many are the useless excuses
just to repeat attitudes.
Give us daring to create new titles of community,
new kinds of affection, breaking away
from old ways of relating, encouraging true,
meaningful ways to move into closeness.
 
God van leven, maak onze handen gereed
voor een aanraking, voor een andere,
nieuwe aanraking.
Maak onze handen gereed voor een touch -
een vleug van ontmoeting, een vleug van
ontwaken, een vleug van gevoel,
een vleug van hoop.
Veel  zijn de versleten gebaren - 
bewegingen, bevroren in de tijd.
Veel zijn de nutteloze excuses die
ons gedrag in stand houden.
Geef ons durf om nieuwe woorden
van gemeenschap te leren,
nieuwe vormen van genegenheid te
ontwikkelen en oude te doorbreken.
Geef ons durf om echte en zinvolle
aanrakingen te stimuleren en elkaar
te helpen oefenen in nabijheid.

 

Ik bouw op U - EL 246tekst: E.G. Cherry, melodie: J. Sibelius. Oorspronkelijke titel: 'Be still my soul'. Voor liedtekst zie hierboven
 

 


Wereldgebedsdag

 
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.
Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten.
 
Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven.
 
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst op die eerste vrijdag in de maand maart heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn!
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag in maart geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt ons dankbaar dat wij een onderdeel mogen zijn van die mooie wereldorganisatie:
 'Samen bidden, samen vieren en samen delen!' 

Wereldgebedsdag 1 maart 2019

Op 1 maart gaan wereldwijd de gedachten en gebeden richting Slovenië.   Christenvrouwen uit Slovenië hebben de teksten voor het gebedsuur samengesteld, waarin ze vertellen over de goede, maar ook over de moeilijke punten van hun land. Ze vragen daar wereldwijd, dus ook van ons,  voorbede voor.
De Sloveense vrouwen hebben dit gebedsuur het thema meegegeven: “Welkom, God nodigt je uit”. Er wordt een collecte gehouden voor een drietal projecten in Slovenië.
1. ASPI – centrum: Een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren dat in 2018 geopend is.
2. Een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders: een thuis voor vrouwen met psychische,  fysieke of andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld.
3. Roma-project in Pušča:  Romaburgers worden nog steeds behandeld als tweederangsburgers in Slovenië. Pušča is het grootste Sloveense Romadorp waar geprobeerd wordt om het zelfbewustzijn van de unieke cultuur van de Roma te vergroten.
Voor meer informatie: www.wereldgebedsdag.nl 

Het hiernaast afgebeelde schilderij is van Rezka Arnus.
Rezka schrijhft hierover:
,Ik wilde twee onderwerpen presenteren: het land Slovenië en het Bijbelverhaal van de eredienst. Bovenaan is een rand geschilderd met vrouwen in het Sloveense nationale en traditionele kostuum: een kanten muts, omslagdoek en sjaal. Op het halfronde ornament met Sloveens borduurwerk staat een bord met ons bekendste nationale gerecht en druiven uit diverse wijngaarden'
Als uiting van liefde is de tafel versierd met een hart, gemaakt met de honing van inheemse bijen en versierd met een Sloveense anjer. Gedeeltelijk onder de tafel zitten mensen die vaak in de marge van de samenleving 1even en die worden uitgenodigd voor het feest:
een dakloze vrouw draagt een kind in haar armen/ een blinde vrouw doet een stap naar voren/ een doof persoon reageert door het veranderen van de positie van zijn hoofd en de bewegingen die een spastisch meisje maakt, tonen haar bÍijdschap over de uitnodiging voor het feest.
De groene achtergrondkleur benadrukt het groene deel van Slovenië, de velden en de bossen. De warme kleuren die voor de mensen zijn gebruikt, staan symbool voor de vreugde over deze onverwachte uitnodiging.'