Week 25: 16-22 juni 2024

16 juni: 4e zondag na Pinksteren

20 juni: Midzomer

Regio: Brazili√ę

 

Kerkelijk jaar - 3e zondag na Pinksteren

Geef ons heden ons dagelijks brood - werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. (Prediker 11:1)
 
3e zondag na Pinksteren – U, Heer, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven. (Psalm 97:9)
 
Zondagsgebed:
Gij die hart en ziel zijt van geheel ons leven,
laat uw liefde bepalend zijn voor al ons doen
en laten en help ons te ontdekken wat het
nu en hier betekent het voetspoor van uw
Zoon te volgen en liefdevol te handelen in
zijn Naam.
Wees Gij, God, voor ons een bodem onder
onze voeten, een dak boven ons hoofd,
een steun in onze rug, een gids voor ons uit
zodat wij niet  verwijderd raken van U en
van elkaar en  volhardend voortgaan het
daglicht tegemoet.
(Ds. W.R.v.d. Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 25 - Brazilië

Voorbeden: Week 25

Het veranderende gezicht van de landbouw in het zuiden van Brazilië: gewassen geteeld zonder pesticiden (WCC, Genève)
Dank voor:
1. De kracht van de kerk in Brazilië, de leden en leiders van de rooms-katholieke bisdommen, het werk van de nationale Raad van Christelijke Kerken in Brazilië, de Getuigen van de Pinksterbeweging en de Evangelische Christenen, en allen die het evangelie in de favela’s (sloppenwijken) en in de straten verspreiden.
2. Degenen die werken aan de bevrijding van de mensen en aan sociale, politieke en economische rechtvaardigheid.
3. De schoonheid en de biologische diversiteit van het Amazone regenwoud - voor papegaaien en de goudkopleeuwaapjes (een bedreigde soort).
4. Carnaval, als arm en rijk samen dansen.
 
Bid voor:
1. Inheemse volkeren die duizenden jaren hebben geleefd op het land, maar waarvan de manieren van leven zijn bedreigd of geëindigd in naam van ontwikkeling en hebzucht.
2. De honderdduizenden kinderen die gedwongen worden om te leven en te werken op straat: dat zij aandacht krijgen en liefde en tederheid mogen ervaren.
3. Om een einde aan het politieke geweld, marteling en wreedheid door de politie en alle anderen die belast zijn met het welzijn en de veiligheid van de mensen.
4. Landloze boeren die moeite hebben om een leven te creëren voor zichzelf en hun kinderen.
5. Eerbiediging van de mensenrechten.
 

Wereldwijd verbonden: week 25

Basisgemeenschap in Brazilië, (foto: ZWO)
Brazilië
 
Voor Dom Helder Camara:
 
Exorcist
Door jouw woorden hoorde ik de stem van Eén die leeft.
Die niemand afwijst of veracht.
Die in elk mens zijn evenbeeld wil vinden
en duivelen uitbant...
(AnnaW)
 
Brazilië is een groot land, rijk aan mensen, maar ook rijk aan mineralen en grondstoffen en met een moderne industrie. Toch leven velen onder de armoedegrens als gevolg van de ongelijke inkomensverdeling. De speculaties met landbouwgrond hebben ertoe geleid dat slechts een kleine groep een groot deel van het land bezit. Miljoenen landarbeiders hebben niets of te weinig om hun gezin te kunnen voeden. Onder het mom van misdaadbestrijding zijn in Brazilië honderden kinderen vermoord. Kerken hebben programma’s opgezet om de kinderen van de straat te halen. Ook zijn er christelijke basisgemeenschappen door het hele land. Mensen komen er samen om te bidden en hun problemen met elkaar te delen. Het samen lezen van de bijbel stelt hen in staat het goede nieuws voor de armen op een heel concrete manier te aanvaarden. Als ik aan Brazilië denk, denk ik vooral aan de kleine Braziliaanse priester/bisschop Dom Helder Camara, die bekend werd door zijn solidariteit met de armen en zijn strijd tegen onrecht. Hij zei: ”Waarom zou ik op pelgrimstocht naar Bethlehem gaan als ik Christus hier elke dag geboren zie worden?” en ook:
Kijk!
Kijk goed om je heen: vanaf de miljoenen sterren aan de hemelen
tot aan de stenen, het water, de dieren en de planten,
loop je temidden van wezens zonder stem.
Kijk verder: kijk totdat je het onzichtbare ziet en je zult beven
voor de stilte van de engelen en de stilte van God.
10 oktober 1954 Dom Helder Camera
Dom Helder Camara werd geboren op 7 februari 1909 en overleed op 27 augustus 1999.
Wij gedenken met woorden van deze priester:
 
Heer, een grote schat in deze wereld is de jeugd.
Help de jonge mensen.
Zij zijn de onuitputtelijke rijkdom van de toekomst.
Laat niet toe dat een lichtzinnig leven hen verderft;
dat slechte ervaringen hun ijver smoren.
Bevrijd hen van de ergste van alle gevaren,
dat ze er aan gewend raken uiterlijk jong,
maar innerlijk oud te zijn.
En we bidden voor de talloze sloppenwijken (favela's)
waar het leven hard is en zonder mededogen:
Heer, ontferm U - Senhor, tempidade de nôs -
Christo tempiedade de nôs - Heer, ontferm U over ons - Christus, ontferm U over ons.....
 
Paulo Coelho, Brazilië: 'De strijders van het licht', een handboek
‘Schrijf op: een strijder van het licht heeft een bijzondere verering voor de ogen van een kind, omdat ze de wereld kunnen zien zonder enige bitterheid. Wanneer een strijder van het licht wil weten of een naaste zijn vertrouwen waard is, probeert hij hem te zien door de ogen een kind.’
‘Wat is een strijder van het licht?’ vroeg de jongen.
‘Dat weet je wel,’ antwoordde de vrouw met een glimlach. ‘Het is iemand die in staat is om het wonder van het leven te begrijpen, om tot het einde te strijden voor iets waarin hij gelooft, en dan… de klokken te horen die diep in de zee door de stroming gestreeld worden.’
Hij had zichzelf nooit als strijder van het licht gezien. De vrouw bleek zijn gedachten te raden: ‘Iedereen kan het. En niemand ziet zichzelf als strijder van het licht, hoewel iedereen het is.’
Hij keek naar het schrift, naar de lege bladzijden. De vrouw glimlachte opnieuw. ‘Schrijf’, zei ze.(blz.19)
‘In ieder van ons huist een engel en een duivel. En hun stemmen lijken erg op elkaar. Doet zich een probleem voor, dan draagt de duivel stof aan voor de eenzame gesprekken die we in onszelf voeren, en hij probeert ons te laten zien hoe kwetsbaar we zijn. De engel laat ons nadenken over ons gedrag en soms heeft hij de mond van een ander nodig om zich te manifesteren. Een strijder houdt eenzaamheid en afhankelijkheid in evenwicht.’ (blz.51)

Ik bouw op U, EL 246
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.


(Ernesto Barros Cardoso, Brazilië)

Wonen in Brazilië (Foto: ZWO)
God of Life, prepare our hands for a touch,
a new and different touch.
Prepare our hands for a touch, a touch
of encounter, a touch of awakening,
a touch of hope, a touch of feeling.
Many are the worn-out gestures.
Many are the movements frozen in time.
Many are the useless excuses
just to repeat attitudes.
Give us daring to create new titles of community,
new kinds of affection, breaking away
from old ways of relating, encouraging true,
meaningful ways to move into closeness.
 
God van leven, maak onze handen gereed
voor een aanraking, voor een andere,
nieuwe aanraking.
Maak onze handen gereed voor een touch -
een vleug van ontmoeting, een vleug van
ontwaken, een vleug van gevoel,
een vleug van hoop.
Veel  zijn de versleten gebaren - 
bewegingen, bevroren in de tijd.
Veel zijn de nutteloze excuses die
ons gedrag in stand houden.
Geef ons durf om nieuwe woorden
van gemeenschap te leren,
nieuwe vormen van genegenheid te
ontwikkelen en oude te doorbreken.
Geef ons durf om echte en zinvolle
aanrakingen te stimuleren en elkaar
te helpen oefenen in nabijheid.

 

Ik bouw op U - EL 246tekst: E.G. Cherry, melodie: J. Sibelius. Oorspronkelijke titel: 'Be still my soul'. Voor liedtekst zie hierboven
 

 


Midzomerfeest 24 juni

 
Midzomernacht, (Foto: Natuurmonumenten)
Het Midzomerfeest verwijst naar de zomerzonnewende op 21 juni en de voorchristelijke feestelijkheden die hiermee gepaard gaan in voornamelijk Noord-Europa. Oorspronkelijk werd dit feest gevierd op 24 juni, dus drie dagen na de feitelijke zonnewende. Later werd het net als de winterzonnewende op 24 december (het kerstfeest), verchristelijkt tot de feestdag ter ere van de geboorte van Johannes de Doper op 24 juni.
De mensen geloofden vroeger dat planten op midzomer geneeskrachtige en magische krachten hadden en daarom plukten ze die in deze nacht. Vreugdevuren werden ontstoken om zich te beschermen tegen de duistere krachten waarvan werd geloofd dat ze vrij spel hadden vanaf het moment waarop het aantal uren daglicht opnieuw afnam.