Week 29: 16-22 juli 2023

Regio: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua en Panama

 

Kerkelijk jaar - 7e zondag na Pinksteren

Geef ons heden ons dagelijks brood - Hij gaf u het manna te eten dat gij niet kendet, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar van alles wat van de mond des Heren uitgaat. (Deuteronomium 8:3)

7e zondag na Pinksteren – Gij die altijd mijn hulp zijt geweest, wil mij niet verwerpen en verlaten, o God, mijn bevrijding. (Psalm 27)

Zondagsgebed:
Gij die ons in hoop doet leven, Gij weet dat wij zwak staan zonder U,
hoor naar onze verzuchtingen, maak ons sterk door uw nabijheid, dan alleen
zijn wij bij machte zo te spreken, zo te handelen, zoals Gij dat hebt bedoeld.
(ds. W.R. v.d. Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 29 - Costa Rica, El Salvador, Nicaragua en Panama

Voorbeden: Week 29

Maria Bejaramo en haar dochter behoren tot de Bribri etnische groep in Talamanca aan de Atlantische kust in Costa Rica.
Dank voor:
•Degenen die geld naar huis sturen zodat hun gezinnen kunnen leven.
•Degenen die, net als Christus, vernedering, marteling en dood hebben doorstaan vanwege hun liefde voor vrijheid en rechtvaardigheid.
•Voortzetting van de inspanningen van de kerk, burgerlijke overheden, de VN en andere instanties om een duurzame cultuur van vrede te creëren.
•De schoonheid en rijkdom van de landen, en voor degenen die een verstandig en eerlijk gebruik daarvan bepleiten.
•De Latijns-Amerikaanse Raad van Kerken, die in de Midden-Amerikaanse regio, de realisatie van een holistische benadering van evangelisatie en socialisatie bepleit.
 
Bid voor:
•Mensen die leven in de harde realiteit van aanhoudende armoede, honger, ondervoeding, dakloosheid en werkloosheid.
•Landarbeiders en inheemse volkeren, die worden bedreigd door het verlies van hun land en middelen van bestaan, en voor alle ontheemden die hun toevlucht elders zoeken.
•Straatkinderen, vooral in stedelijke gebieden.
•Vrouwen die worden uitgebuit in banen waar ze vaak worden behandeld als slaven.

Wereldwijd verbonden: Week 29

Oscar Romero, 'advocaat van de armen' en aartsbisschop van San Salvador (El Salvador).
Costa Rica, El Salvador, Nicaragua en Panama
 
Heer, wij leven in een wereld waarin de rijkdom zo ongelijk verdeeld is,
dat  honderden miljoenen mensen ondervoed zijn,terwijl anderen in overvloed leven.
Daarom roepen wij: Christus, ontferm U.      
Wij leven in een wereld, waarin de helft van de mensenfamilie geen drinkwater heeft
en wij uw opdracht om de schepping te voltooien niet hebben vervuld.
Daarom roepen wij: Heer, ontferm U.
Heer God, wij bidden U onze zonden te vergeven
en ons te laten zien hoe wij de gaven die U voor
al uw kinderen hebt bestemd eerlijk kunnen
delen, opdat heel de schepping instemme
met de lofzang op uw Naam.
(Oscar Romero, in 1980 in San Salvador vermoord)
 
Midden-Amerikaanse landen, vol politieke en economische spanningen en mensen op de vlucht. In de tachtiger jaren ontstond in Amerika de Sanctuary-beweging, een kerkelijke beweging die aan illegale vluchtelingen uit Midden-Amerika onderdak bood. In Costa Rica is de economie hoofdzakelijk gebaseerd op landbouw. In sommige streken verbouwt men voornamelijk koffie van hoge kwaliteit, in andere streken overweegt de bananencultuur. Costa Rica betekent ‘rijke kust’, maar dit krijgt een wrange betekenis bij het zien van de armoedige levensomstandigheden van de meerderheid van de bevolking. In 1980 werd in El Salvador aartsbisschop Oscar Romero -‘Advocaat van de armen’- tijdens een dienst neergeschoten. Gedood omdat hij bij de minsten van zijn volk wilde leven. ‘Zeker nu deze beweging verder gemarginaliseerd wordt door de hiërarchie in de Rooms-Katholieke Kerk, houden ze zich vast aan het getuigenis en aan de woorden van deze martelaar. Zijn preken zijn gebundeld en gepubliceerd. Bisschop Romero was maar drie jaar in functie toen hij brutaal werd neergeschoten terwijl hij voorging in de eucharistie.'(J.Vercammen). Vanaf 1970 ontstonden er in Nicaragua basisgemeenschappen. In 1979 bracht de volksopstand een historische omwenteling teweeg; volgens Ernesto Cardenal de eerste in de geschiedenis die met steun van christenen tot stand kwam. De kerken maakten in die jaren een intensief veranderingsproces door. Tomas Borge, één van de hartfiguren in de revolutie van Nicaragua, wist in zijn jarenlange gevangenschap, dat de dag zou komen én hoe het dan zou gaan. Toen het zover was kroop hij ongebroken uit zijn kerker en zei tegen zijn vijanden: dit nooit meer, ik zal me niet wreken, dus ga naar jullie huizen, bebouw je land, zorg voor je kinderen, leer ze leven in vrijheid. (H. Oosterhuis in 'Niets is onmogelijk'.
Generaal Noriega, de voormalige dictator van Panama, maakte zijn land tot een doorvoerhaven van drugs. Maar er zijn ook andere geluiden. In een slotverklaring van een Indiaans Congres in Panama lezen we: "Ook al heeft het evangelie ons bereikt langs de wegen die tegengesteld zijn aan het evangelie, toch hebben wij als Indiaanse volken van Abya Yala niet alleen enkele uiterlijke kenmerken van het christendom overgenomen. Wij hebben ons de diepe zin van het christendom eigen gemaakt en die is niet in tegenspraak met de lange zoektocht van onze voorouders naar God en naar zijn plannen met ons."
 
Wij gedenken met woorden van een Latijns-Amerikaans kerklied:
 
Heer, uit dorpen en steden, uit bergen en dalen zijn wij onderweg naar U.
Uit hutten en huizen, kantoren en fabrieken, komen we naar U als volk.
Met onze lijdende broeders en zusters zijn wij onderweg naar U.
Met alle lachende kinderen, met alle mensen vol hoop,
met allen die in U geloven zijn wij samen uw groot volk.
Als bouwers aan de vrede – als boden van gerechtigheid zijn wij onderweg naar U.
Als getuigen van uw liefde, als leden van uw kerk, vormen wij uw heilig volk.

Op 17 februari 2015, de Eerste Zondag van de Vasten bezocht Aartsbisschop Joris Vercammen (OKKN) het graf van Oscar Romero. “Bisschop Romero blijft de inspiratiebron voor de beweging van de Salvadoraanse basisgemeenschappen", aldus de Aartsbisschop.
 

Zoals ik ben kom ik nabij... tekst Charlotte Elliott - 'Just as I am', vertaling Gert Landman - melodie: Arthur Henry Brown

Gemengd koor Groot Veluwe zingt samen met het publiek het prachtige ‘Zoals ik ben’. Dit lied laat zien dat we bij God mogen komen zoals we zijn, met al onze angsten en strijd. Deze opname vond plaats in de Eusebiuskerk in Arnhem op 12 februari 2013. Tekst: 1. Zoals ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat Gij mij riep en zelf U gaf voor mij, o Lam van God, ik kom. 2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, mijn angsten en onzekerheid, mijn maskers en mijn ijdelheid - o Lam van God, ik kom. 3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, tast ik naar U die mij bemint, bij wie mijn ziel genezing vindt - o Lam van God, ik kom. 4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, vervult, verlicht, verwarmt Gij mij - o Lam van God, ik kom. 5. Zoals ik ben , in U te zijn en Gij in mij, in brood en wijn: uw ziel, uw levenskracht wordt mijn - o Lam van God, ik kom. 6. Zoals ik ben - ja, dat ik dan de lengte, breedte, hoogte van uw diepe liefde vatten kan: o Lam van God, ik kom. 7. Zoals ik ben: dat ik uw naam nu al, met alle heil'gen saam, en eens ook voor uw troon beaam - o Lam van God, ik kom. LB 377