Week 45: 5-11 november 2023

11 november - St Maarten

Kerkelijk jaar - 23e zondag na Pinksteren

Maar verlos ons van het kwaad...Wie zal u kwaad
doen als ge u beijvert voor het goede?
(1 Petrus 3:13)

23e zondag na Pinksteren - Heer, aan uw macht
is alles onderworpen en als Gij ons wilt redden, is er niemand
die U kan weerstaan. (Esther 13)

Zondagsgebed:
Uw goedheid kent geen grenzen, God, Gij schenkt ons
oneindig meer dan wij verdienen of verlangen;
laat die overvloed van liefde  ons vervullen, ons bevrijden
van wat ons benauwt en ons zo bezielen en bemoedigen
dat wij uw vertrouwen niet beschamen.
Geef ons niet op, o God, en sta niet toe dat de machten
van leugen en onrecht vrij spel hebben op uw aarde,
wek ons op om in uw Naam verzet te plegen tegen alles
wat U en ons omlaag haalt en bemoedig ons keer op keer
als we twijfelen of falen. (ds. W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 45 - Burundi, Congo-Kinshasa en Rwanda

Voorbeden: Week 45

Dank voor:
• Degenen die hun leven hebben gegeven om anderen te beschermen.
• Degenen die werken aan verzoening tussen mensen.
• Zij die zich inzetten voor de oprichting van een duurzame vrede en gerechtigheid voor mensen van alle etnische groepen en nationaliteiten.
• De diversiteit van planten en dieren in de regio, en hun bescherming.
• Koren en muziek, die in overvloed zijn in deze regio.

Bid voor:
• Vrouwen die HIV en AIDS hebben gekregen nadat ze zijn verkracht in Congo, Burundi en Rwanda.
• Wezen, weduwen en straatkinderen, die zijn getraumatiseerd;
mensen met een handicap; mensen die in de overvolle gevangenissen en in vluchtelingenkampen leven.
• Mensen die doordrenkt zijn van etnisch geweld en haat, dat ze hun hart mogen omkeren opdat degenen die werden gedwongen om hun huizen te verlaten kunnen terugkeren, zodat families worden herenigd en degenen die hebben geleden kunnen genezen.
• Een einde aan de corruptie en hebzucht en een duurzaam gebruik van de enorme natuurlijke rijkdommen.
• Die ontheemd zijn door het geweld, dat zij in staat zijn om hun leven weer op te bouwen.
• Kinderen, dat ze naar school kunnen gaan en spelen zonder angst voor geweld.
• Een einde aan het geweld in de Democratische Republiek Kongo, zodat het land kan beginnen te genezen en weer opgebouwd kan worden.

Wereldwijd verbonden: Week 45

Rwanda: Moeder met kind (Foto: ZWO)

Burundi, Congo-Kinshasa en Rwanda

God zij met jou. Ga in vrede – je pad ligt open.
Hij gaat met je mee. Hij zal voor je zorgen.
Hij zal in je schaduw lopen.
Hij legt zich bij je neer in je slaap.
God zij met jou. Moge jij bij Hem blijven.
(Uit een Tutsi-gebed in Burundi)

Dank zij U, o God, dat U uw Geest in de harten
van mannen, vrouwen en kinderen hebt
uitgestort. Bevestig hen in het geloof door
de liefde die alle verdeeldheid overwint,
door alle verzoekingen en vervolgingen heen.           
(Uit een gebed van de Wijze Vaderen uit Burundi)

De Democratische Republiek Congo – het vroegere  Belgisch Congo - werd in 1960 onafhankelijk en werd daarna tot 1992 Zaïre genoemd.  Na de bloedige burgeroorlog tussen Hutu en Tutsi, die in 1992 officieel was afgelopen, wordt het land D.R. Congo of Congo-Kinshasa genoemd. Maar het land kent nog steeds gewelddadige conflicten, verkrachtingen en plundering, waardoor een instabiele regio is ontstaan.Een arts uit de Democratische Republiek Congo: dr. Congo – dokter Denis Mukwege werd op 21 oktober 2014 voor de 6e keer onderscheiden: hij won de Sacharovprijs (Europa's grootste mensenrechten prijs) voor het helpen van duizenden slachtoffers van groepsverkrachting in het land. Denis Mukwege (1-3-1955) is en Congolese gynaecoloog en mensenrechtenactivist. Zijn vader was protestants predikant.Mukwege is directeur van het ziekenhuis van Panzi dat hijzelf in 1999 oprichtte in Bukavu. Hij behandelt er slachtoffers van groepsverkrachtingen en seksueel geweld, een specialisatie waarin hij wereldwijd als expert wordt beschouwd.Op 25 oktober 2012 overvielen vijf gewapende mannen zijn woning in Bukavu. Zijn lijfwacht werd gedood, maar hij kon met zijn gezin ontsnappen. Sinds 29 oktober 2012 verblijft hij in België waar hem asiel werd verleend.
Burundi en Rwanda liggen ingesloten tussen Dem.Rep.Kongo in het westen en Tanzania in het oosten. Het werden onafhankelijke republieken in respectievelijk 1962 en 1966. In beide republieken vormen de Hutu de meerderheid van de bevolking, ongeveer 85%.Maar alleen in Rwanda zijn zij de dragers van het recht en de macht, terwijl Burundi door de Tutsi-minderheid geregeerd wordt. Hoewel beide bevolkingsgroepen dezelfde taal spreken, dezelfde gewoontes hebben, zich probleemloos met elkaar vermengden en dezelfde godsdienst belijden, hebben maatschappelijke, economische en politieke factoren de afgelopen decennia telkens weer geleid tot wrede bloedbaden in beide landen, met honderdduizenden doden en ontheemden tot gevolg. De kerk en de koloniale heersers steunden de Tutsi-heerschappij, maar ook na de onafhankelijkheid duurden de spanningen tussen beide groepen voort.Sinds enkele jaren hebben de kerken in Kongo wat meer vrijheid en wordt er weer jeugdwerk gedaan en godsdienstonderwijs gegeven op scholen.

Wij gedenken met woorden uit Zaïre - Kongo:

O God, wees in ons midden,
ter wille van alle mensen op aarde.
Open onze ogen voor uw bevrijding
en openbaar U aan een verblinde mensheid.
Of met woorden uit een Songo-gebed uit Zaïre – Kongo
Laat het water bij beken stromen
en de aarde haar vruchten geven.
De tijd is vervuld, de dagen vol.
Want zonder uw kracht, o God,
is er voor het volk geen leven.
Wij weten niet waarheen.
Luister, God, spits uw oren.
De tijd is vervuld, de dagen vol.

Leerlingen van de Batende Primary School, in de buurt van de stad Kisangani in Dem.Rep.Kongo. (Foto: WCC)

Onze Vader verborgen... H.Oosterhuis

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons.
Uw koninkrijk kome op aarde.
Uw wil geschiede:
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood gerechtigheid is
en genade.
 
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is,
waar mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn;
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één men meer geknecht.
 
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart.
Breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad.
 
Van U is de toekomst, kome wat komt.
Van U is de toekomst, kome wat komt.

 
De Heer van de dans... ik danste in de morgen toen de schepping begon, LB 839

Tekst: Ben Sleumer, vrij naar Sydney Bertram Carter - 'I danced in the morning when the world was begun', melodie: Shaker-traditie, bewerkt door Sydney Betram Carter - Lord of the Dance.


11 november, St.Maarten - Martinus van Tours…

Lampionnenoptocht voor St. Maarten in Utrecht
 St. Maarten.  Op een ijzig koude winterdag passeert een jonge Romeinse soldaat de poort van de Gallische stad Amiens. Zijn oog wordt getroffen door een zo goed als naakte bedelaar die de in bont en wol gehulde voorbijgangers vergeefs om hulp vraagt. De soldaat die zijn hele buidel al voor andere verschoppelingen heeft leeggeschud, vraagt zich af wat hij voor de arme kan betekenen. Dan grijpt hij kordaat zijn zwaard, snijdt zijn militaire mantel in twee stukken en deelt zijn kleed, tegen het uitdrukkelijk bevel van de keizer in, met de bedelaar. Door dit verhaal is Martinus tot op vandaag bekend  gebleven. 
Na de dood van de bisschop van Tours wilde het volk
(tegen de zin van Martinus) hem als nieuwe bisschop.
 
 
Niemand leeft voor zichzelf – niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.
(H.Oosterhuis, LB 961, bij Rom.14:7-8)