Week 20: 12-18 mei 2024

12 mei: Zondag Exaudi

Regio: Kenia en Tanzania

 

Kerkelijk jaar - Exaudi

 
7e zondag van Pasen – Wezenzondag

Dat hij door dichte deuren binnenkwam,
alsof het spookte, maar hij was het echt,
vrede zij u – zij konden niet geloven
wat zij met betraande ogen zagen –
dit en nog vele andere verhalen
doen over hem de ronde, waar of niet.
Dat hij ons niet als wezen achterlaten zou,
dat hij de Helper sturen zou, de geest
die ons verstokt geheugen zal ontdooien.
Die de vergeten woorden in ons wekt.
Dat wij daar toen vertwijfeld eensgezind,
als wezen zijn, door oude psalmen heen
zijn naam hebben geroepen, én de geest:
Kom jij, beloofde, doop ons met vuur
dat in hem hoog oplaaide – zaai ons uit
in goed wijd land aan stromen van vertroosting.
Wek onze kracht, heradem ons verstand,
vuur onze hartstocht aan, wek ons geweten.
(Huub Oosterhuis, strofen uit Levende die mij ziet)

1. Hoor. Maar ik kan niet horen. Mijn oren dichtgestopt.
Mijn adem opgekropt. Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren. Ik ben niet ik, niet waar.
2. Hoor. Maar ik wil niet horen. Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan, U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren en leven toe naar U.
3. Hoor, roept Gij in mijn oren en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been verwek mij uit het graf.
Uw mens opnieuw geboren. O toekomst, laat niet af.
(H. Oosterhuis (LB 323)

Hoor, Gij van Israël, Gij onze God, Gij één.
Heb ons lief, met heel uw hart en ziel, uit al uw kracht.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel –
Hij zei “de God van onze voorouders heeft jou uitgekozen
om je zijn wil bekend te maken, om de Rechtvaardige te zien
en te horen spreken, want je zult zijn getuige zijn…” (Hand.22:14,15)

Ik heb mijn hoop gevestigd op God, de Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.
(Psalm 130:3)
 
Zevende zondag van Pasen – Exaudi – hoor - (ook wel wezenzondag genoemd)
Hoor mij Heer, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij.
Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. (Psalm 27:7-9)
 
Zondagsgebed: Hoor, Heer, hoe wij roepen tot U,
om uw vasthoudende liefde blijven wij hopen op U
en zoeken wij uw aangezicht; laat ons ook uw roepen horen
en open ons hart voor uw Geest, want er is geen andere God
dan Gij die wij noemen ons licht en ons heil. (ds. W.R.v.d.Zee)

Lied: O Heer, die onze Vader zijt… (LB 836:2 en 5, (John Greenleaf Whittier)
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord als eenmaal  bij de zee,
geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen,
ongestoord op weg gaan met U mee.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.
 
Taizé-lied: Heilige Geest kom tot ons...
 

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 20 - Kenia en Tanzania

Voorbeden: Week 20

Dank voor:
•Het getuigenis van de christelijke kerken en organisaties en de voortdurende goede relatie tussen gelovigen van verschillende denominaties.
•Koren die lange uren repeteren om God lof te kunnen zingen.
•Aanbidding met vrolijke dansen begeleid door drums en shakers.
•Kleine boeren die hard werken om hun gezin te voeden en te kunnen onderhouden.
•Ugali (maïsmeel), cassave, rijst, chapati (een soort Indiaas brood).
•Gastvrije mensen, die hun middelen met vreemden van over grenzen heen delen.
•De Mt. Kilimanjaro, en de uitgestrekte Indische Oceaan.
Bid voor:
•Vluchtelingen uit de buurlanden, dat ze voedsel en onderdak kunnen vinden en binnenkort in staat zijn om terug te keren naar hun huizen.
•Die getroffen zijn door de droogte, dat zij schoon water hebben om te drinken en voor het groeien van hun gewassen.
•Vrede onder etnische en tribale groepen, zodat zij kunnen samenwerken om een rechtvaardige samenleving te creëren.
•Kerken en kerkelijke leiders bij hun streven om de corruptie te bestrijden en het bevorderen van democratie en goed bestuur.
•Jonge vrouwen, die worden gedwongen tot prostitutie.
•Mensen die lijden aan HIV en aids en voor kinderen, die wees zijn geworden door de epidemie, en allen die voor hen zorgen.
•Degenen die in extreme armoede leven, van wie velen niet in staat zijn om zichzelf of hun gezin te voeden.
•Mensen in Afrika die lijden onder de internationale schuldenlast.

Wereldwijd verbonden: Week 20

WCC-Edan en partners hebben projecten ontwikkeld op het platteland van Kenia om levensonderhoud te creëren voor mensen met een handicap. (Foto WCC)
Kenia en Tanzania

Kenia is een opmerkelijk land met een snel groeiende bevolking, waarvan + 70% christen is; een land met 10 miljonairs en 10 miljoen armen. Eind 1992 mocht het volk van Kenia voor het eerst sinds de onafhankelijkheid in 1963, zijn eigen president, parlement en lokale bestuurders kiezen. Hoewel in de kerken werd gebeden om eenheid en eerlijke verkiezingen, was de sfeer waarin deze plaatsvonden niet vrij van intimidatie. Democratie is een moeizaam proces.

Nairobi, de hoofdstad van Kenia, is het communicatiecentrum van Oost-Afrika en is het hoofdkwartier van alle Afrikaanse Raden van Kerken. Christenen begroeten elkaar bij alle gelegenheden met: ‘Bwana Asifiwe’, wat ‘Looft de Heer’ betekent. In West-Kenia kunnen voor het eerst ruim 400.000 mensen de bijbel lezen in hun eigen taal.
 
Masai-vrouwen in Kenia; (De Masai, het bekendste volk van Kenia, vormen een etnische minderheidsgroep) foto: Kerkinactie
Jameson Nyanchoka, eigenaar van Crafts Caravan in Nairobi, Kenia, produceert een groot aantal verschillende – variërend in kleur, maat en gebruik – hartvormige producten van Kisi-steen. Deze steensoort wordt gedolven in een gebied ten zuidwesten van Nairobi. De producten worden door de mensen van Crafts Caravan eerst uit een stuk steen gebeiteld en in de juiste vorm geschaafd. Daarna gewassen in water, geschuurd en tenslotte geschilderd en door de kisi-bewerkers met een pin voorzien van prachtige figuurtjes. Het gaat om een zachte steensoort. Voor de bewerking van de stenen is dan ook geen zware arbeid nodig. Zijn producten worden o.a. verkocht in nederlandse Wereldwinkels, voorzien van het Fair-Trade keurmerk.

Tanzania is het land van de Masai. Katoen is in Tanzania een belangrijk gewas en wordt verbouwd op zo’n 550.000 boerenbedrijfjes. De kerken hebben een enorme levens- en wervingskracht en een levendige respons van jongeren.
Wij gedenken met woorden uit Nairobi, Kenia (1975)
 
Tanzania: Kleinschalig landbouwproject van Icco en Kerkinactie (foto: Icco)
 
God van liefde, ontsteek in onze harten
opnieuw de paasvreugde  en laat ons
temidden van de aanvechting blijven zingen:
Halleluja, lof zij U, o Heer.
God van hoop, uw geest schenkt uw volk licht en kracht.
Zonder U zijn wij onmachtig.
Daarom roepen wij samen: Maranatha, kom Heer Jezus.
 
In Papa-dorp, Zuid Para-bergen-Tanzania is een zonne-energieproject gestart (2010)
 

Veni Creator Spiritus - canon - Taizé