Week 20: 14-20 mei 2023

14 mei: Zondag Rogate
18 mei: Hemelvaart

Regio: Kenia en Tanzania

 

Kerkelijk jaar – Rogate

Bidden verandert de wereld niet,
maar bidden verandert de mens
en de mens verandert de wereld
(Albert Einstein)
 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel – 3e bede van het Onze Vader - Want ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft. (Johannes 6:38)
 
Zesde zondag van Pasen – Rogate – Bidt.  Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam - Hij zal je het geven (Johannes 16:23b)
 
Zondagsgebed
Het is is uw geschenk, God, dat wij elke eerste dag
het geheim van Pasen vieren met overtuiging en toewijding.
Breng ons er toe - ook in ons doen en laten, alle zeven dagen,
getuigenis af gte leggen van wat wij samen vieren.
Gezegend zijt Gij, God, uit uw handenkomem goede gaven, uit uw mond
komen woorden van leven, uit uw hart komt de geest van uw liefde
die ons bezielt en bemoedigt, uw ogen en oren zijn nooit van ons af;
wil ons aanspreken met uw goede wooreden, wil ons tot leven wekken
door de kracht van uw Geest.
(ds W.R. van der Zee)
 
Irene van Lippe: "Leven in verbinding", blz. 127 (lezing 5)
"Als je denkt: we redden het niet als mensheid op aarde, dan voed je de stroom van gedachten die ook in die richting gaat. Als je denkt: natuurlijk gaan we een duurzame toekomst scheppen met z'n allen, dan geef je deze toekomst een kans. Of in het klein: als je met z'n allen achter iemand staat, dan heeft deze persoon een grotere kans zijn doel te bereiken dan wanneer je dat niet doet. En zo kunnen we elkaar met onze gedachten enorm ondersteunen.
Eigenlijk is dat ook de kracht van het gebed voor anderen".
Of zoals Reinhold Schneider het in een gebedslied zegt:
'Alleen de bidders kan het nog gelukken, het zwaard boven onze hoofden af te wenden..

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 20 - Kenia en Tanzania

Voorbeden: Week 20

Dank voor:
•Het getuigenis van de christelijke kerken en organisaties en de voortdurende goede relatie tussen gelovigen van verschillende denominaties.
•Koren die lange uren repeteren om God lof te kunnen zingen.
•Aanbidding met vrolijke dansen begeleid door drums en shakers.
•Kleine boeren die hard werken om hun gezin te voeden en te kunnen onderhouden.
•Ugali (maïsmeel), cassave, rijst, chapati (een soort Indiaas brood).
•Gastvrije mensen, die hun middelen met vreemden van over grenzen heen delen.
•De Mt. Kilimanjaro, en de uitgestrekte Indische Oceaan.
Bid voor:
•Vluchtelingen uit de buurlanden, dat ze voedsel en onderdak kunnen vinden en binnenkort in staat zijn om terug te keren naar hun huizen.
•Die getroffen zijn door de droogte, dat zij schoon water hebben om te drinken en voor het groeien van hun gewassen.
•Vrede onder etnische en tribale groepen, zodat zij kunnen samenwerken om een rechtvaardige samenleving te creëren.
•Kerken en kerkelijke leiders bij hun streven om de corruptie te bestrijden en het bevorderen van democratie en goed bestuur.
•Jonge vrouwen, die worden gedwongen tot prostitutie.
•Mensen die lijden aan HIV en aids en voor kinderen, die wees zijn geworden door de epidemie, en allen die voor hen zorgen.
•Degenen die in extreme armoede leven, van wie velen niet in staat zijn om zichzelf of hun gezin te voeden.
•Mensen in Afrika die lijden onder de internationale schuldenlast.

Wereldwijd verbonden: Week 20

WCC-Edan en partners hebben projecten ontwikkeld op het platteland van Kenia om levensonderhoud te creëren voor mensen met een handicap. (Foto WCC)
Kenia en Tanzania

Kenia is een opmerkelijk land met een snel groeiende bevolking, waarvan + 70% christen is; een land met 10 miljonairs en 10 miljoen armen. Eind 1992 mocht het volk van Kenia voor het eerst sinds de onafhankelijkheid in 1963, zijn eigen president, parlement en lokale bestuurders kiezen. Hoewel in de kerken werd gebeden om eenheid en eerlijke verkiezingen, was de sfeer waarin deze plaatsvonden niet vrij van intimidatie. Democratie is een moeizaam proces.

Nairobi, de hoofdstad van Kenia, is het communicatiecentrum van Oost-Afrika en is het hoofdkwartier van alle Afrikaanse Raden van Kerken. Christenen begroeten elkaar bij alle gelegenheden met: ‘Bwana Asifiwe’, wat ‘Looft de Heer’ betekent. In West-Kenia kunnen voor het eerst ruim 400.000 mensen de bijbel lezen in hun eigen taal.
 
Masai-vrouwen in Kenia; (De Masai, het bekendste volk van Kenia, vormen een etnische minderheidsgroep) foto: Kerkinactie
Jameson Nyanchoka, eigenaar van Crafts Caravan in Nairobi, Kenia, produceert een groot aantal verschillende – variërend in kleur, maat en gebruik – hartvormige producten van Kisi-steen. Deze steensoort wordt gedolven in een gebied ten zuidwesten van Nairobi. De producten worden door de mensen van Crafts Caravan eerst uit een stuk steen gebeiteld en in de juiste vorm geschaafd. Daarna gewassen in water, geschuurd en tenslotte geschilderd en door de kisi-bewerkers met een pin voorzien van prachtige figuurtjes. Het gaat om een zachte steensoort. Voor de bewerking van de stenen is dan ook geen zware arbeid nodig. Zijn producten worden o.a. verkocht in nederlandse Wereldwinkels, voorzien van het Fair-Trade keurmerk.

Tanzania is het land van de Masai. Katoen is in Tanzania een belangrijk gewas en wordt verbouwd op zo’n 550.000 boerenbedrijfjes. De kerken hebben een enorme levens- en wervingskracht en een levendige respons van jongeren.
Wij gedenken met woorden uit Nairobi, Kenia (1975)
 
Tanzania: Kleinschalig landbouwproject van Icco en Kerkinactie (foto: Icco)
 
God van liefde, ontsteek in onze harten
opnieuw de paasvreugde  en laat ons
temidden van de aanvechting blijven zingen:
Halleluja, lof zij U, o Heer.
God van hoop, uw geest schenkt uw volk licht en kracht.
Zonder U zijn wij onmachtig.
Daarom roepen wij samen: Maranatha, kom Heer Jezus.
 
In Papa-dorp, Zuid Para-bergen-Tanzania is een zonne-energieproject gestart (2010)
 

Veni Creator Spiritus - canon - Taizé

 
 

Hemelvaartsdag

Viering van de Hemelvaart - Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Hij zal op dezelfde wijze
terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan. (Handelingen 1: 11)

Gebed: Eeuwige God, vervul ons hart met lof en dank,
want de verhoging van uw Zoon is ook onze verheffing en
zijn glorie is onze hoop en verwachting, met Hem zijn
wij verbonden als een lichaam met het hoofd.
Nu wij vieren, grote God, dat Gij de kroon hebt gezet
op het werk van uw lieve Zoon, bidden wij U om genade
voor alle mensen, voor wie wel en wie niet geloven,
want Hij heeft ons allen opgenomen in zijn hart, in zijn gebed,
en Gij hebt amen gezegd toen Hij werd opgenomen in uw glorie.
(ds. W.R.v.d.Zee)